وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری بوشهر 1398

پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری بوشهر 1398

1398/11/11

اعلام پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۸ کانون بوشهر


 

  اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری بوشهر در هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر اعلام شد

 ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن انجام خواهد شد

 

    1398 اطﻼعيه پذيرش و ثبت نام کارآموزان قبولی سال 

  

با استناد به آگهی اختصاصی تعيين ظرفيت پذيرش کارآموزان وکالت کانون وکﻼی دادگستری استان بوشهر  وبا 1398 وبا استناد به تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت سال 1397در آزمون ورودی سال  وبه موجب مجوز کميسيون نياز به 1376استناد به تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پرانه وکالت مصوبه  اسامی پذيرفته شدگان بشرح 98/4/1 وبرابر مصوبه هيأت مديره به تاريخ 98/5/22  مورخ 1158شماره ذيل اعﻼم می گردد:  سهميه آزاد 

 

رديف  رتبه  شماره داوطبی  

نام  نام خانوادگی  

    محمد  رنجبر سرتلی 871541  1  1 

   ميثم  زنده بودی 871539  2  2   

 منصور  ربيعی 871171  3  3    

رخسانا  انصاری 870780  4  4 

   حامد  محمدی 871562  5  5   

 مجتبی  گلستانی 871697  6  6

    سيدمحمد امين  جعفری 871432  7  7   

 محمدمهدی  برامکی 871399  8  8  

  سهراب  اوستاد 872007  9  9  

  فرزاد  ايماندوست 871705  10  10  

  ليﻼ  معيريان 870586  11  11   

 ليﻼ  منفردی شکفتی 8705460  12  12 

   سارا  شگری 870794  13  13  

  مصطفی  تورنگ 871722  14  14 

  علی  بهارساﻻر 871280  15  15

    فتح اله  رزمی 871282  16  16    

فريده  مارگير 870473  17  17 

   مهراب  افراسيابی 871213  18  18 

   حميد  فاتح 871400  19  19  

  حسين  مرادی منفرد 871645  20  20  

  آنديا  حسينی کيا 870978  21  21 

   احسان  مرادی 871201  22  22  

  اعظم  پورعلی 870241  23  23 

   نوشين  بزرگی زاده 870839  24  24

   سحر  زارع 870492  25  25  

حوا  خورشيدی علی کردی   870698  26  26 

محمود  رضوی راد 871782  27  27  

 نازی  زارعی 870338  28  28 

   شکراله  نصيری بياتی 871431  29  29   

 اسما  ﻏضبانی 870785  30  30 

   سيده طاهره  ابراهيمی 870521  31  31    

محمدجواد  نشاط 871116  32  32   

 مرضيه  اسفندياری 870447  33  33  

  فرزانه  ﻏريبی 870451  34  34

   فرهاد  جمشيدی 871699  35  35  

 

 سهميه ايثارگران 

شماره  نام نام خانوادگی داوطلبی

 رديف رتبه

 فريبا ﻏﻼﻣﯽ 870370 1 36 

 عباس شادور 871333 2 37 

 ﻣرﺗﻀﯽ پهلوان 871814 3 38

  ﻣيﻼد ﻏﻼﻣﯽ 871259 4 39

  صادق  انبارکﯽ 871849 5 40  

راهله ﺣاﺟﺐ  870469 6 41  

اسما رستمﯽ پور 870482 7 42 

 زينﺐ اردشيری 870806 8 43  

اسفنديار عباسﯽ 871107 9 44  

ندا اختری فرد 870578 10 45  

نرﮔﺲ ﻣحمدی 870407 11 46

  ﻣعصوﻣه کرﻣﯽ 870908  12 47  

فاطمه شفيعﯽ 871030 13 48

  فرزانه رضائﯽ 870409 14 49 

 وﺣﺐ يوسفﯽ 871833 15 50 

 

  

به اطﻼع پذيرفته شدگان ميرساند برابر تاريخهای اعﻼم شده به شرح ذيل با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به کانون وکﻼی دادگستری استان بوشهر به نشانی بوشهر خيابان بهشت صادق روبروی ستاد ديه مراجعه نمائيد.  مدارک مورد نياز جهت ثبت نام:    - تکميل فرم ثبت نام ارائه شده در کانون

 1  - اصل و کپی مصدق شناسنامه از تمام صفحات دو سری

 2  - اصل و کپی مصدق کارت ملی پشت ورو دوسری

 3  -  اصل و کپی مصدق کارت پايان خدمت يا معافيت دائم دوسری

 4 -  اصل و کپی مصدق مدرک تحصيلی ليسانس دوسری

5 -  گواهی اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان دوره ارشد

6  -  شش قطعه عکس رنگی ( 3*4) آقايان با کت وشلوار

 7 -  اصل گواهی استفاده از سهميه ايثارگران (مخصوص ايثارگران)

 8 -   پرينت کارنامه آزمون

  

قبولی نهايی ايثارگران موکول به احراز شرايط قانونی خواهد بود   

 

اسامی پذيرفته شدگان بومی پس از بررسی از طرف هيئت مديره در اولين فرصت  اعﻼم خواهد شد. بديهی است تطبيق مصاديق بومی با  نظرهيئت مديره برابر آگهی اعﻼمی در زمان ثبت نام ارزيابی می گردد. 

  تذکر:  

 چنانچه پذيرفته شدگان در روزهای تعيين شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. متقاضيان جهت برابر با اصل نمودن مدارک خود به دفاتر اسناد رسمی م   .  الزامی می باشد ً راجعه نمايند .

حضور پذيرفته شدگان شخصا

 مطابق ليست از نفر 25 تا 1  تاريخ ثبت نام  شنبـه :  مورخ  98/11/19

   مطابق ليست از نفر 50 تا 26  تاريخ ثبت نام  يکشنبه :  مورخ 98/11/20

  138 الی  ساعت شروع ثبت نام 

  

                                                             دکتر عبدالصمد دوﻻح  

                                                          رئيس کانون وکﻼی دادگستری استان بوشهر  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 جایزه ویژه حقوق دادن برتر