وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌‌عمومی دیوان ‌عالی‌کشور

رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌‌عمومی دیوان ‌عالی‌کشور

1398/11/17

 جدیدترین رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌‌عمومی دیوان ‌عالی‌کشورنظر به‌این که طبق ماده ۸ قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آن‌چه برای اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال‌توقیف‌شده ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه‌صالح و اقامه‌دعوی برای اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.جایزه ویژه حقوق دادن برتر