وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رای وحدت رویه مورخ 1399/7/08هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه مورخ 1399/7/08هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1399/07/09

صدور رای وحدت رویه درباره نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی


هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام رسیدگی ماهوی دادگاه‌های تجدیدنظر به تخلفات پزشکی موضوع ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی یک رای وحدت رویه صادر کرد.

به نقل از معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای وحدت رویه در روز ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در پرونده با ردیف ۹۹/۲۷ صادر شده است.

بر این اساس، با توجه به اینکه راجع به نحوه رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان وفق تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء مختلف صادر شده بود. موضوع از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به محضر ریاست محترم دیوان جهت صدور رای وحدت رویه گزارش و در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان مطرح شد. بر اساس نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر استان در صورت نقض آراء موضوع ماده ۴۰ قانون یاد شده در خصوص تخلفات پزشکی “مکلفند” به موضوع رسیدگی ماهوی نموده و رای مقتضی صادر کنند و ارجاع امر به هیات هم‌عرض برخلاف موازین قانونی تشخیص داده شد.

ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی و تبصره الحاقی آن به شرح زیر است:

ماده ۴۰. چنانچه‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آراء قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از نظر هیأت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد نماید، رأی‌ هیأت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.
تبصره – آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
جایزه ویژه حقوق دادن برتر