وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۹ کانون وکلای خوزستان (سهمیه آزاد)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۹ کانون وکلای خوزستان (سهمیه آزاد)

1400/06/22


 کانون وکلای دادگستری خوزستان اسامی ۹۱ نفر پذیرفته شده این کانون در  آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

این کانون در این مرحله صرفا اسامی قبول‌شدگان را اعلام کرده و هنوز جزییات و زمان ثبت نام و تشکیل پرونده را اعلام نکرده است.

اسامی قبول شدگان سهمیه ایثارگری نیز بعد از مشخص شدن نتایج اعتراضات نسبت به اعمال سهمیه اعلام می‌شود. بررسی این اعتراضات بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.


اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۹ کانون وکلای خوزستان (سهمیه آزاد)

ردیفنامنام خانوادگیسهمیه
۱فیصلاصل شرحانیآزاد
۲علیرضااکرمیآزاد
۳نسترنسلامتی زارعآزاد
۴حسینانصاریآزاد
۵احمدرواآزاد
۶طاهرهکلاه کجآزاد
۷سیدحمیدجاورآزاد
۸رضاکریمیآزاد
۹پیامپیامبریانآزاد
۱۰امینحسن وندآزاد
۱۱محمدرضاکشاورزیآزاد
۱۲معصومهبارانیآزاد
۱۳جوادبرزیآزاد
۱۴ازادهحسین پورآزاد
۱۵ایوبخسرویآزاد
۱۶علیملحانیآزاد
۱۷علی اکبررشیدیآزاد
۱۸زینبمموئیآزاد
۱۹شهاب الدیناقاجریآزاد
۲۰محمدرضاجلالی پورآزاد
۲۱علیرضاعابدیآزاد
۲۲سیاوشحبیبیآزاد
۲۳رویاقره محمدلوآزاد
۲۴محمدرضاتفضلیآزاد
۲۵محمدعلیقنواتیآزاد
۲۶حسنمشهدی زادهآزاد
۲۷معصومهپیشکولآزاد
۲۸لیلافرجامیانآزاد
۲۹داودحبیبیآزاد
۳۰محمدرفیعی رادآزاد
۳۱اطهرمهدوی نژادآزاد
۳۲فرشادمحمدحسینی حاجیورآزاد
۳۳علیرنجبرآزاد
۳۴سجاداسدی حسن وندآزاد
۳۵عبدالهطهماسبی سولگانیآزاد
۳۶مصطفیشریفاتآزاد
۳۷موناعباس علی حسینآزاد
۳۸نورمحمدشکری درنارنجآزاد
۳۹عرفانهشیارآزاد
۴۰رضاایکدرآزاد
۴۱نسترنارمانفرآزاد
۴۲شعبانموسویآزاد
۴۳عبدالحمیدشریفیآزاد
۴۴سیده رضوانحسینیآزاد
۴۵مرضیهمحمدی پورآزاد
۴۶سمیرهرضایی میاحی نژادآزاد
۴۷محمدرضازرعیانآزاد
۴۸نوروزخسرویآزاد
۴۹کورشبالی پوربابادیآزاد
۵۰ارشیوسفی پورآزاد
۵۱شهلاشاجریآزاد
۵۲فروغفرزان فرآزاد
۵۳محسنخسرویآزاد
۵۴حسینقریشوندی ابخوگیآزاد
۵۵سمیراشیخ میریآزاد
۵۶لیلااردکانی نژادآزاد
۵۷نگارپورقربانیآزاد
۵۸فرانکخسرویانآزاد
۵۹محمدولی زاده نساجآزاد
۶۰احمدنژادحلافیآزاد
۶۱انسیهمرتضویآزاد
۶۲علیهندیجانیآزاد
۶۳محموداعتبارآزاد
۶۴زهراعسگریآزاد
۶۵الههملکوتیآزاد
۶۶یحییالبوسوادیآزاد
۶۷محمدمالحیآزاد
۶۸بهاراحتشام فردآزاد
۶۹سوفیابارانیآزاد
۷۰رسولمحمدپورآزاد
۷۱فاطمهلکآزاد
۷۲مریمفروزانآزاد
۷۳ازادهجدیدیآزاد
۷۴مریماورنگآزاد
۷۵سمانهیدالهیآزاد
۷۶مرتضیاسفندیاری طلاگهآزاد
۷۷طهکوت زادهآزاد
۷۸جمانهتیماسآزاد
۷۹نداناصری کریموندآزاد
۸۰ازادهصیفوری ریحانیآزاد
۸۱سیده سهیلاشبیبیآزاد
۸۲جعفرشیخ مهدیآزاد
۸۳عبدالسعیدشجاعیآزاد
۸۴ناصرطرفی بدیعیآزاد
۸۵شهرامکیانی محمودابادیآزاد
۸۶حامدخزیمیآزاد
۸۷رحیمدیلمی پورآزاد
۸۸ساهرباویآزاد
۸۹سهیلازندیهآزاد
۹۰سیده النازکریمیآزاد
۹۱معصومهتوشه روزآزادجایزه ویژه حقوق دادن برتر