وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات احتمالی آزمون وکالت 1400

سوالات احتمالی آزمون وکالت 1400

1400/06/28

 (آیین دادرسی کیفری)


 قرارترک تعقیب (ماده 79)
قراربایگانی پرونده(ماده 80)
قرارتعلیق تعقیب (ماده 81)


قرارترک تعقیب   (م 79 ق. آ. د. ک)

در جرایم قابل گذشت قابلیت اجرا دارد.
شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید.
پس از صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یک سال از تاریخ صدور قرا ترک تعقیب درخواست کند.


قراربایگانی پرونده (م 80 ق.آ. د. ک)

در جرایم تعزیری درجه 7و8
اگر شاکی نباشد یا گذشت  کرده باشد.
در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری (با لحاظ ماده 25 ق. م. ا )
مقام قضایی تعقیب مخیر اسست در بایگانی کردن پرونده پس از:
تفهیم اتهام 
ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق متهم واوضاع واحوالی که موجب وقوع جرم شده است .
با اخذ التزام کتبی از متهم در صورت ضرورت

جمع بندی تکمیلی:

1-در کلیه جرایم تعزیری غیر قابل گذشت (دارای مجازات قانونی حبس تا شش ماه ،جزای نقدی تا بیست میلیون ریال ،شلاق تا سی ضربه ومحرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )اگر فاقد شاکی بوده یا شاکی اعلام گذشت کرده و متهم سابقه محکومیت موثر کیفری به شرح ماده 25 ق. م . ا، را نداشته باشد، بارعایت شرایط ماده 80 ق.آ. د. ک ،امکان صدور قرار بایگانی پرونده توسط مقام قضایی پیش بینی شده است.
2-بالحاظ ماده  340  ق.آ. د. ک ،جرایم تعزیری درجه هفت وهشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند ، بنابراین مقام صدور قراربایگانی پرونده در ماده  80 ق.آ. د. ک ،قاضی دادگاه می باشد.
3-هرچند با لحاظ بندالف ماده 427 ق.آ. د. ک، آرای مربوط به جرایمی با مجازات قانونی تعزیر درجه هشت ، قطعی  وغیر قابل اعتراض می باشند ،اما با لحاظ تبصره م  80 ق.آ. د. ک ، به نحوه استثنایی قرار بایگانی پرونده در جرایم درجه هشت در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است .
(این قرار فقط یکبار قابل صدور است وظرف 10روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. )


قرارتعلیق تعقیب (ماده 81 ق. آ. د. ک)

در جرایم تعزیری درجه 6 ، 7و 8   
که در آنها شرایط تعلیق اجرای مجازات وجود داشته باشد (با لحاظ مواد 46و  47ق .م. ا)
در صورت فقدان شاکی یا گذشت شاکی یا جبران خسارات وارده یا فراهم شدن ترتیب پرداخت با موافقت بزه دیده 
در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری (با لحاظ ما ده 25 ق. م .ا)
پس از اخذ موافقت متهم و اخذ تامین مناسب در صورت ضرورت :
 امکان صدور قرارتعلیق تعقیب به مدت  6ماه تا2سال توسط مقام قضایی تعقیب وجود دارد.

جمع بندی تکمیلی:

1-کلیه جرایم (با مجازات قانونی :حبس تا 2سال ، جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال ،شلاق تا 74ضربه  ودر جرایم منافی عفت تا 99ضربه ،محرومیت از حقوق اجتماعی تا 5سال ،انتشار حکم  قطعی در رسانه ها ،منع از فعالیتهای شغلی واجتماعی ،دعوت عمومی افزایش سرمایه واصدار برخی از اسناد تجاری در مورد اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5سال ) اگر شرایط تعلیق اجرای مجازات با لحاظ مواد 46 و47 ق. م.ا ، فراهم شده ،با رعایت ماده 81 ق. آ. د. ک ، مقام قضایی می تواند به صدور قرار تعلیق تعقیب اقدام نماید.

2-با لحاظ ماده 340 ق. آ. د. ک ، که جرایم درجه 7 و8  ، مستقیما" در دادگاه مطرح می شود، پس مقام صدور قرارتعلیق تعقیب  در این جرایم قاضی دادگاه و مرجع اعتراض به  آن با وحدت ملاک از ماده 80 ق. آ. د.  ک ، دادگاه تجدید نظر استان است .
3-در جرایم تعزیری درجه 6 ، مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب ، دادستان است ومرجع صالح  برای اعتراض  به این قرار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را با رعایت ماده 271 ق. آ .د. ک داشته باشد.

در کلاس های دوره امهات نوین ، جمع بندی دروس در ماه های پایانی آزمون وکالت و مرور سریع آنها ارائه می شود
کافی است یک ساعت در کلاس امهات باشید تا برای همیشه قدر زمان و سرعت و عمق یادگیری را تجربه نمایید


شروع ثبت نام کلاس های امهات نوین ویژه جمع بندی ماه های پایانی آزمون وکالت.

جهت مشاوره رایگان واطلاع از شرایط ثبت نام ومشاهده نمونه تدریس اساتید صاحب سبک حقوق با ما در تماس باشید.
دفتر مرکزی 05136050072
امور شهرستانها 05131601111


حمایت مهر آفرین شماعزیزان، از تیم ارائه کننده محتوا و طراحی پیچ داداستان، سبب دلگرمی ایشان در تحلیل موضوعات حقوقی خواهد بود.
هرهفته  با دادستان ،منتظر نکات کلیدی وجذاب حقوقی باشید...
جایزه ویژه حقوق دادن برتر