وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات احتمالی آزمون وکالت 1400

سوالات احتمالی آزمون وکالت 1400

1400/07/11

آیین دادرسی کیفری


قرارتامین خواسته درآیین دادرسی کیفری
           

شاکی می تواند تامین ضرر وزیان خود را از بازپرس تقاضا کند،اگر تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد،بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند و باتوجه به استقلال نسبی بازپرس نسبت به دادستان،قرار تامین صادره توسط بازپرس نیازی به موافقت دادستان ندارد.

اگر ضمن صدور قرارتامین خواسته اموال متهم توقیف شود،بازپرس مکلف است هنگام صدور تامین کیفری این موضوع را مد نظر قراردهد.
اگر خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین غیرقابل توقیف باشد،بازپرس معادل مبلغ ضرروزیان شاکی را از سایر دارایی های متهم توقیف می کند. 

قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجرا می شود.اگر ابلاغ قرارتامین خواسته فورا"ممکن نباشد وتاخیر دراجرا موجب تضییع خواسته شود ،ابتدا قرار اجرا می شود وسپس ابلاغ می شود،در این حالت فورا" باید به اطلاع دادستان برسد.
(قرارتامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام دادسرای مربوطه اجرا می شود.)

مقام رفع ابهام واجمال از قرارتامین خواسته،بازپرس ومقام رفع اشکال ناشی از اجرای قرارتامین خواسته دادستان یا قاضی اجرای حکم ومقام رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،دادگاه حقوقی که مطابق اجرای احکام مدنی عمل می کند،می باشد.

اگر مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد،تا قبل از ختم دادرسی،شاکی باید دادخواست ضرروزیان به دادگاه کیفری تقدیم کرده باشد وگرنه به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

 
با صدور قرار موقوفی تعقیب یا صدورقرار منع تعقیب یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت،پس از قطعیت رای واجرای آن ،از قرار تامین خواسته رفع اثرمی شود.


در کلاس های دوره امهات نوین ، جمع بندی دروس در ماه های پایانی آزمون وکالت و مرور سریع آنها ارائه می شود
کافی است یک ساعت در کلاس امهات باشید تا برای همیشه قدر زمان و سرعت و عمق یادگیری را تجربه نمایید


شروع ثبت نام کلاس های امهات نوین ویژه جمع بندی ماه های پایانی آزمون وکالت.

جهت مشاوره رایگان واطلاع از شرایط ثبت نام ومشاهده نمونه تدریس اساتید صاحب سبک حقوق با ما در تماس باشید.
دفتر مرکزی 05136050072
امور شهرستانها 05131601111


حمایت مهر آفرین شماعزیزان، از تیم ارائه کننده محتوا و طراحی پیچ داداستان، سبب دلگرمی ایشان در تحلیل موضوعات حقوقی خواهد بود.
هرهفته  با دادستان ،منتظر نکات کلیدی وجذاب حقوقی باشید...جایزه ویژه حقوق دادن برتر