وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأي شماره-816 وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأي شماره-816 وحدت رویه دیوان عالی کشور

1400/10/21

رأي وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره-816  1400/9/16 :


  
رأي وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
 با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را براي رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردي که پس از تعیـین قـیم ، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسراي محل اقامت جدید محجور براي رسـیدگی و اقـدام بـه امـور مذکور صالح میباشد و مفاد ماده 54 قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این مـوارد است. بنا به مراتب، رأي شعب بیستویکم و سیوهفتم دیوان عالی کشور تا حدي که با این نظر انطبـاق دارد، بـه اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأي طبق ماده 471 قانون آیـین دادرسـی کیفـري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عـالی کشـور، دادگـاه هـا و سـایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشورجایزه ویژه حقوق دادن برتر