وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تعرفه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اعلام شد

تعرفه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اعلام شد

1401/01/27

تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی

در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، « تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» به شرح مواد ذیل است.
ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌شود،
الف – به صورت خودکاربری
– شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
ب – دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور
– در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.
ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
ماده ۳- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.
ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.


جدول تعرفه

ردیفنوع خدمتتعرفه
۱ورود اطلاعات صورتجلسه ها درسامانه جامع(سهامی عام و خاصسهامی عام هر صورت جلسه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سهامی خاص هر صورت جلسه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۲ورود اطلاعات صورتجلسه ها درسامانه جامع(شرکت های غیر سهامی)هر صورتجلسه ۷۰۰،۰۰۰ ریال
۳ورود اطلاعات صورتجلسه و موسسات غیر تجاریهر صورتجلسه ۵۰۰،۰۰۰ ریال
۴ورود اطلاعات درخواست تاسیس شرکت سهامی خاصهر درخواست ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۵ورود اطلاعات درخواست تاسیس شرکت سهامی عام در دو مرحلههر درخواست۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۶ورود اطلاعات درخواست تاسیس موسسات غیر تجاریهر درخواست۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۷درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی(حقیقی و حقوقی)حقیقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال
حقوقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال
۸درخواست اظهار نامه دفتر ثبت تجاریهر درخواست۳۰۰،۰۰۰ ریال
۹درخواست کد فراگیر اتباع خارجی برای جراعان دفاتررایگان
۱۰ورود اطلاعات تکمیلی در صورت نقص یا ایراد در موضوعات ۱ تا ۶ این جدولهر درخواست۳۰۰،۰۰۰ریال
۱۱انجام خدمات احرازی ذی سمت بودن پس از تهیه پیش نویس سندرایگان
۱۲ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعان دفتررایگان
۱۳درخواست تقاضای تعویض سند مالکیت  ارسال آنهر درخواست۳۰۰،۰۰۰ ریال
۱۴ورود اطلاعات  و ارسال اظهار نامه مالکیت اختراعات و علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آنهر درخواست۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۱۵ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالکیت طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آنهر درخواست۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال    جایزه ویژه حقوق دادن برتر