وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی وحدت‌ رویه شماره 823 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره 823 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

1401/06/08

رأي وحدت رویه 823 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

پایگاه خبری دادستان - با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بـا اصـلاحات و الحاقـات بعـدي، کاهش یک مرحله دادرسی و تسـریع در قطعـی شـدن حکـم اسـت و در مـاده 433 همـین قـانون بـراي شـاکی حـق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیشبینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بـر تخفیف مجازات در اجراي ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز میشود، بنابراین اعمال تخفیـف مجـازات در مـوارد عـدم تجدیـدنظرخواهی دادسـتان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکومعلیه مطابق ماده 442 قانون یادشـده، در صـورت فقـدان شـاکی و یـا عـدم تجدیدنظرخواهی وي در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوي وي، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأي شعبه 108 دادگاه کیفري دو اراك که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. ایـن رأي طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سـایر مراجـع، اعـم از قضـایی و غیر آن لازمالاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور 


جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code