وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تطبیق مستند

تطبیق مستند

1398/10/29

تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 1400:

حقوق مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 18 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 90 درصد تطبیق
آیین دادرسی مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 18 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 90 درصد تطبیق

حقوق تجارت:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 18 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 90 درصد تطبیق
اصول فقه , متون فقه
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 75 درصد تطبیق
حقوق جزا:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 19 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 95 درصد تطبیق

آیین دادرسی کیفری:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه:19 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 95 درصد تطبیق

حقوق اساسی
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 19 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1400: 95 درصد تطبیق

تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 1399:

حقوق مدنی:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 20 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1399: 100 درصد تطبیقآیین دادرسی مدنی:
                
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 19سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1399: 95 درصد تطبیقحقوق تجارت:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 16سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1399: 80درصد تطبیقاصول فقه:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه:  17 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1399:  85 درصد تطبیق
 

 
حقوق جزا:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 16سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1399: 80درصد تطبیق


 
آیین دادرسی کیفری:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه:20 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1399: 100 درصد تطبیق

تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 1398:

حقوق مدنی:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 19 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1398: 95 درصد تطبیقآیین دادرسی مدنی:
                
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1398: 75 درصد تطبیقحقوق تجارت:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 17سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1398: 85درصد تطبیق


اصول فقه:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه:  ۱۶ سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1398:  ۸۰ درصد تطبیقحقوق جزا:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 18سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1398: 90درصد تطبیق

 

آیین دادرسی کیفری:

تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه:20 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 1398: 100 درصد تطبیق


جهت دانلود تطبیق مستند آیین  دادرسی کیفری  کلیک کنید

تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 97:

حقوق مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 16 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 97: 80 درصد تطبیق
آیین دادرسی مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 97: 75 درصد تطبیق

حقوق تجارت:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 97: 75 درصد تطبیق
اصول فقه:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 18 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 97: 90 درصد تطبیق
حقوق جزا:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 97: 75 درصد تطبیق

آیین دادرسی کیفری:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه:20 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 97: 100 درصد تطبیق


تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 96:

حقوق مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 17 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 96: 85 درصد تطبیق
آیین دادرسی مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 19 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 96: 95 درصد تطبیق

حقوق تجارت:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 14 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 96: 70 درصد تطبیق
اصول فقه:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 20 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 96: 100 درصد تطبیق
حقوق جزا:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 17 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 96: 85 درصد تطبیق

آیین دادرسی کیفری:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 17 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 96: 85 درصد تطبیق

تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 95:

حقوق مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 17 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 95: 85 درصد تطبیق
آیین دادرسی مدنی:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 95: 75 درصد تطبیق

حقوق تجارت:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 95: 75 درصد تطبیق
اصول فقه:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 17 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 95: 85 درصد تطبیق
حقوق جزا:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 15 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 95: 75 درصد تطبیق

آیین دادرسی کیفری:
تعداد سوالات عینا تکرار شده یا مشابه: 20 سوال
میزان درصد تطبیق سوالات و درسنامه ها با سوالات آزمون وکالت 95: 100 درصد تطبیق

تطبیق مستند سوالات آزمون وکالت 94:

آیین دادرسی کیفری:
سوالات مشابه : 1 سوال (%5)
سوالات عینا تکرار شده : 19 سوال (%95)
مجموعا : 20 سوال (%100)
حقوق جزا:جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code