وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سن شما از سن استخدامی گذشته است؟/آیا می دانید کاهش سن شناسنامه از طریق مراجع حقوقی امکان پذیر است؟

سن شما از سن استخدامی گذشته است؟/آیا می دانید کاهش سن شناسنامه از طریق مراجع حقوقی امکان پذیر است؟

1396/10/18

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

کاهش سن بنا به دلایل مختلفی صورت می گیرد؛ به طور مثال شناسنامه فعلی متعلق به برادرش است و والدین پس از فوت او، آن را باطل نکرده اند و یا ممکن است بر اثر اشتباه مامور ثبت سن واقعی شخص با سن مندرج در شناسنامه مغایرت داشته باشد. 
در این موارد با توجه به ماده واحده قانونی حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ، تغییر تاریخ تولد افراد در شناسنامه ممنوع است مگر در موارد خاص و تنها یک مرتبه در طول عمر شخص ، لذا چنانچه شخص مدعی اختلاف سن شناسنامه و سن واقعی خود باشد اگر این اختلاف کمتر از 5 سال باشد باید به دادگاه صالح مراجعه کند و اگر بیش از 5 سال باشد موضوع در کمیسیون تشخیص مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه ، قابل طرح و پیگیری است.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن  مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی ‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.11.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.جایزه ویژه حقوق دادن برتر