وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهای حقوقی

1398/10/11

رای جدید دیوان عدالت اداری و پایان یک مناقشه

ادامه مطلب

سهمیه ایثارگران در آزمون های استخدامی

1398/10/07

ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمونهای استخدامی

ادامه مطلب

صدور دو رأی وحدت‌رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور

1398/09/21

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر رای وحدت رویه صادر شد.

به نقل از ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات این دیوان برگزار شد.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/23

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است

تاریخ دادنامه: ۱۸/۴/۱۳۹۸       شماره دادنامه: ۷۹۱       کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم مریم عنایت راد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های مورد تعارض، همگی افرادی هستند که مورث آنها کارگر و بیمه شده تأمین اجتماعی بوده و بازماندگان به دلیل فوت همسرانشان به شعب آن سازمان مراجعه تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری اقدام ننموده است. شاکیان ناگزیر بدواً به هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مراجعه و هیأتهای مذکور رأی به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق تأمین اجتماعی صادر نموده‌اند. سپس با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی دعوایی به خواسته الزام به وصول بیمه و برقراری مستمری مطرح و شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ وصول حق بیمه اقدام به برقراری مستمری نموده ولی شکات مجدداً با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری تقاضای برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرانشان را نموده‌اند. بر این اساس بعضی از شعب حکم بـه ورود شکایت و برقراری مستمری از زمان فوت و بعضی دیگر با استدلال متفاوت حکم به ورود شکایت از تاریخ شکایت و در واقع حکم به رد شکایت از تاریخ فوت نموده‌اند.


ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/05/06

رأی  وحدت رویه شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور/ ۲تیر ۱۳۹۷

1397/04/07

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن 

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور / ۲ تیر ۱۳۹۷

1397/04/07

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است 

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور/ ۵ دی ۱۳۹۶

1396/10/27

اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

ادامه مطلب

‌رأی وحدت رویه شماره 599 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/10/18

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/10/05

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/10/05

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/10/05

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی 

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره 760 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/07/20

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره 758 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/06/30

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1396/06/30

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲  و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ادامه مطلب


1 2