وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آزمون اینترنتی

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس مدنی ویژه دوره 46 ساعت 14 الی 18 برگزار میشود. یکشنبه
1396/03/07
14:00 - 18:00
کلاس
کلاس تجارت ویژه دوره 47 ساعت 14 الی 18 برگزار میشود. دوشنبه
1396/03/08
14:00 - 18:00
کلاس
کلاس تجارت ویژه دوره ی 46 ساعت 14 الی 18 برگزار میشود. سه شنبه
1396/03/09
14:00 - 18:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره 47 ساعت 9 الی 14 برگزار نمی شود. چهارشنبه
1396/03/10
09:00 - 14:00
لغو شده است
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره 46 ساعت 14 الی 18 برگزار نمی شود. چهارشنبه
1396/03/10
14:00 - 18:00
لغو شده است
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه ی دوره 46 ساعت 9 الی 14 برگزار میشود. پنجشنبه
1396/03/11
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه ی دوره 47 ساعت 15 الی 20 تشکیل میشود. پنجشنبه
1396/03/11
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه ی دوره 46 ساعت 9 الی 14 برگزار میشود. جمعه
1396/03/12
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه ی دوره 47 ساعت 15 الی 20 برگزار میشود. جمعه
1396/03/12
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....