وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
آیین دادرسی مدنی- استاد مجید حسینی - وکالت - کد( 92)- (آنلاین) تجدیدنظرو فرجام خواهی یکشنبه
1403/04/31
10:00 - 13:00
کلاس
حقوق تجارت -استاد احمد حیدری-وکالت( تندر )- کد(95)-(آنلاین و حضوری ) شرکت های تجاری - هدیه به جامعه حقوقی رزرو از طریق reg.dadsima.com یکشنبه
1403/04/31
17:00 - 19:00
کلاس
حقوق مدنی -استادهادی شهبازی -وکالت( تندر )- کد(95)-(آنلاین) دوشنبه
1403/05/01
15:00 - 17:00
کلاس
اصول فقه -استاد محمدرضا مروارید -وکالت( تندر )- کد(95)-(آنلاین) سه شنبه
1403/05/02
15:00 - 20:00
کلاس
آیین دادرسی مدنی- استاد مجید حسینی - وکالت - کد( 92)- (آنلاین) چهارشنبه
1403/05/03
10:00 - 13:00
کلاس
حقوق ثبت -استادمسعود یاوری -وکالت( تندر )- کد(95)-(آنلاین) پنجشنبه
1403/05/04
17:00 - 19:00
آزمون
آزمون مفهومی و مهارتی گروه 33 و 30 مرحله ای حضوری (9 تا 11:30) - آنلاین جمعه
1403/05/05
09:00 - 16:00