وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
آیین دادرسی مدنی- استاد مجید حسینی - وکالت - کد( 92)- (آنلاین) یکشنبه
1403/04/03
10:00 - 13:00
برگزار شده است
کارگاه
کارگاه پس از قبولی - استاد مجید قاضی زاده -آنلاین و حضوری ویژه قبول شدگان در آزمون وکالت یکشنبه
1403/04/03
18:00 - 19:30
برگزار شده است
کلاس
جلسه آخر حقوق تجارت - استاد احمد حیدری -وکالت- کد 92(آنلاین) دوشنبه
1403/04/04
12:00 - 14:00
کلاس
حقوق جزا - استاد مجید قاضی زاده - وکالت - کد(92)_(آنلاین) قصاص و دیات دوشنبه
1403/04/04
16:00 - 19:00
کلاس
حقوق جزا - استاد مجید قاضی زاده - وکالت - کد(92)_(آنلاین) چهارشنبه
1403/04/06
15:00 - 20:00
کلاس
کارگاه تست خوری - استاد مسعود یاوری - آنلاین و حضوری - گروههای آزمونی 44 و 34 و 29 و 33مرحله ای پنجشنبه
1403/04/07
17:00 - 19:00
آزمون
آزمون مفهومی و مهارتی گروه 33 و 30 مرحله ای حضوری (9 تا 11:30) - آنلاین جمعه
1403/04/08
09:00 - 16:00