وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات آزمون وکالت 83

سوالات آزمون وکالت 83

1396/02/23


سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83


سوالات آزمون وکالت 83


مدنی

1 . اگر در خیار شرط آغاز مدت در عقد بیع ذکر نشده باشد ، این نقص چه اثری در عقد و شرط دارد ؟

عقد و شرط باطل است .

عقد نافذ و شرط غیرنافذ است .

عقد نافذ و شرط خیار باطل است .

عقد نافذ است و ابتدای خیار از تاریخ عقد محسوب است .

 
2 . در صورتی که موجر از تسلیم عین مستاجره خودداری کند ، مستاجر چه اختیاری دارد ؟

می تواند اجاره را فسخ کند .

می تواند اجبار موجر را بخواهد .

اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذز خیار فسخ دارد .

با امتناع موجر عقد اجاره باطل می شود و مستاجر می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد .

 
3 . اگر شخص ثالثی پس از تسلیم مورد اجاره آن را غصب کند ، این اقدام در اجاره چه اثری دارد ؟

مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .

اجاره در اثر تلف انتفاع باطل می شود .

مستاجر فقط می تواند به غاصب رجوع کند .

مستاجر می تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند .

 
4 . اگر مال مغصوب در دست یکی از غاصبان تلف شود و مالک به غاصب دیگر رجوع کند ، غاصبی که جبران خسارت کرده است به چه کسی حق رجوع دارد ؟

به کسی که مال در دست او تلف شده است یا به یکی از لاحقین خود

فقط به کسی که مال در دست او تلف شده است .

به هیچ کس حق رجوع ندارد .

به یکی از غاصبان سابق خود .

 
5 . در صورتی که چند تن به اجتماع وصی بر ثلث باشند و یکی از آنان فوت کند ، این حادثه چه اثری بر وصایت دارد ؟

اجرای وصایت به مقام های عمومی واگذار می شود .

وصایت از بین می رود و بقیه اوصیا نیز حق دخالت ندارند .

وصایت از بین نمی رود و جمع باقی مانده به وصایت عمل می کنند .

وصایت از بین نمی رود و به جای وصی متوفی امینی به جمع باقی مانده اضافه می شود .

 
6 . اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد ، توارث چگونه اجرا می شود ؟

هر دو از هم ارث می برند .

هیچ یک از دیگری ارث نمی برد .

آنکه تاریخ فوتش معلوم است از دیگری ارث می برد .

آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد .

 
7 . در صورتی که موضوع تعهد در قراردادی عین کلی باشد ، متعهد از چه نوع باید وفای به عهده کند ؟

متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند ، لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد .

از نوع متوسط به انتخاب خود وفای به عهده می کند .

انتخاب مصداق کلی با مدیون است .

از عالی ترین نوع باید انتخاب کند .

 
8 . اگر کالای فروخته شده دارای عیب باشد و خریدار بخواهد ارش بگیرد ، میزان آن چه مقدار است ؟

خسارت ناشی از عیب کالا

تفاوت قیمت کالای بی عیب و معیب در بازار

تفاوت قیمت کالای بی عیب در بازار و ثمن معامله

به نسبت قیمت کالای بی عیب و معیب در بازار از ثمن معامله کسر می شود .

 
9 . زن و شوهری که با هم در محلی زندگی مشترک دارند ، درباره مالکیت اثاث خانه اختلاف پیدا می کنند و هیچ کدام نیز دلیلی بر مالکیت خود ندارد ، اثاث مورد اختلاف ، ملک چه کسی محسوب می شود ؟

همه اثاث موجود مشترک محسوب است .

همه اموال به شوهری که درآمد دارد تعلق می یابد .

آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد است به او تعلق دارد و سایر اثاثیه منحصرا متعلق به زن است .

آنچه مورد استفاده اختصاصی زن است به او تعلق دارد و آنچه شوهر به اختصاص استفاده می کند ملک او است و بقیه مشترک محسوب است .

 
10 . وکیلی خانه موکل را به نمایندگی از طرف او می فروشد و بعد معلوم می شود که پیش از وقوع معامله عزل شده بوده در این صورت ، آیا معامله درست است ؟

معامله در صورتی نافذ است که خبر عزل به وکیل نرسیده باشد .

معامله فضولی و غیرنافذ است .

معامله در هر حال نافذ است .

معامله باطل است .

 
11 . اگر مال ودیعه به قهر از امین گرفته شود و امین بابت تلف آن پولی دریافت کند ، این عوض به چه کسی تعلق دارد ؟

متعلق به امانت گذار است و ملزم است آن را بگیرد و حق رجوع به قاهر را ندارد .

امین باید آنچه را که در عوض گرفته به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نیست و می تواند به قاهر رجوع کند .

به امین تعلق دارد و او در مقابل مالک ضامن قیمت واقعی است .

به امین تعلق می گیرد و او تعهدی در برابر مالک ندارد .

 
12 . ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پیدا می کند ؟

بعد از ادا دین یا گذشتن مدتی که مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصیل می کند .

از زمان تحصیل اذن مضمون عنه به پرداخت

از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دین

از زمان انعقاد ضمان

 
13 . در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است ؟

قتل عمد که به مباشرت مورث انفراد باشد .

قتل عمد که به مباشرت مورث باشد ، خواه به انفراد یا به شرکت دیگری

قتل عمد ، اعم از این که به مباشرت باشد یا به تسبیب و منفردا باشد یا با شرکت دیگری

مطلق قتل مانع از ارث است ، خواه عمدی باشد یا شبه عمد یا غیرعمد ، به مباشرت باشد یا به تسبیب

 
14 . هرگاه متوفی پدر و مادر و یک دختر داشته باشد ، فرض دختر در این حالت چه اندازه است ؟

دو ثلث از ترکه

نصف از ترکه

یک ثلث از ترکه

دختر به فرض ارث نمی برد و پس از وضع فرض پدر و مادر بقیه به او تعلق دارد .

 
15 . هرگاه متوفی اخوه ابوینی و ابی و امی داشته باشد ، کدام گروه در زمره وارثان او هستند ؟

اخوه ابوینی

اخوه ابوینی و امی

اخون ابوینی و ابی

هر سه گروه ابوینی و ابی و امی

 
16 . نفقه اولاد در صورت فوت پدر با کیست ؟

مادر

اجداد پدری و مادری

اجداد پدری و مادر به طور تساوی

اجداد پدری با رعایت الاقرب فالاقرب

 
17 . هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر زن را طلاق دهد ، به زن چه نوع مهری تعلق می گیرد ؟

المتعه در صورت عدم نزدیکی و مهر المثل در صورت وقوع طلاق بعد از نزدیکی

مهر به توافق معین می شود

المتعه

المثل

 
18 . آیا اقرار مدیون در اثبات طلب موثر است ؟

در هر حال موثر است ، هرچند مقرله آن را تکذیب کند .

در صورتی موثر است که مقرله آن را تصدیق کند .

موثر است ، لیکن اگر مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

در صورتی موثر است که دادگاه صحت اقرار را احراز کند .

 
19 . آیا تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر است ؟

تاریخ سند در صورتی در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد که درستی آن در دادگاه احراز شود .

در مورد اسناد رسمی ، تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادی اعتبار ندارد .

اعتبار تاریخ سند مانند مفاد آن نسبی است و در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد .

تاریخ سند در هر حال علیه اشخاص ثالث معتبر است .

 
20 . اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم برسد ، تعمیر مجرا به عهده کیست ؟

هر دو که به اشتراک انجام می دهند .

اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود ، تعمیر آن به عهده کسی است که آب می برد ، ولی اگر خرابی سبب خسارت به خانه باشد ، دفع ضرر به عهده مالک خانه است

صاحب خانه

صاحب مجرای آب

 
آیین دادرسی مدنی
 

21 . کارمندانی که به عنوان نماینده حقوقی موسسات دولتی ، در دادگاه ها اقدام می نمایند باید دارای شرایطی باشند . تشخیص احراز این شرایط با . . . . . است .

رییس دادگاه مربوط

رییس دادگستری مربوط

بالاترین مقام اجرایی موسسه

کانون وکلای حوزه مربوط

 
22 . هرگاه شعبه شرکتی ملکی را غصب نماید ، مالک ملک دعوای خلع ید را باید در دادگاه محل . . . . . اقامه کند .

اقامت خود

وقوع ملک

شعبه شرکت

مرکز اصلی شرکت

 
23 . چنانچه وکیلی دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد ، به مجازات انتظامی درجه . . . . . . محکوم می شود .

۳ ( توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون )

۴ ( تنزل درجه )

۵ ( ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا سه سال )

۶ ( محرومیت دائم از شغل وکالت )

 
24 . در دعاوی که خواسته آن منافعی باشد که مادام العمر است ، « بهای خواسته » حاصل جمع منافق :

سه ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محکوم می کند .

ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محکوم می کند .

ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت یک ساله منافع محکوم می کند .

بیست ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محکوم می کند .

 
25 . حکمی از دادگاه عمومی صادر شده که ، با توجه به مقررات حاکم در زمان صدور آن غیرقابل فرجام و با توجه به مقررات حاکم در زمان ابلاغ آن قابل فرجام است . فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به این حکم ، قانونا :

ممکن نیست .

ممکن است .

بستگی به مقررات فعلی دارد .

بستگی به نظر ریاست دیوان عالی کشور دارد .

 
26 . هرگاه تجدیدنظرخواه ، به ادعای داشتن عذر موجه ، خارج از مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کند ، دادگاهی که به عذر او رسیدگی می کند کدام است ؟

معاونت ارجاع

دادگاه نخستین

دادگاه تجدیدنظر

رییس حوزه قضایی

 
27 . هرگاه ، در دادخواست نام خانوادگی خواهان و خوانده نوشته نشده باشد ، دادخواست باید :

به موجب قرار رییس دادگاه رد شود .

به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه رد شود .

توقیف و اخطار رفع نقص صادر شود .

توسط دفتر دادگاه در اختیار رییس دادگاه قرار گیرد تا تعیین تکلیف کند .

 
28 . دعوای طاری در صورتی باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آن اقامه شده که با دعوای اصلی مرتبط . . . . .

یا دارای یک منشا باشد و مثال آن جلب ثالث است .

و دارای یک منشا باشد و مثال آن اعتراض ثالث طاری است .

یا دارای یک منشا و در صلاحیت محلی همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .

و دارای یک منشا و در صلاحیت محلی همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .

 
29 . هرگاه بین دادگاه تجدیدنظر یکی از استان ها ، با دادگاه عمومی حوزه استان دیگری اختلاف در صلاحیت پیدا شود :

نظر دادگاه تجدیدنظر استان لازم الاتباع است .

حل اختلاف با شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است .

حل اختلاف با رییس دادگستری تهران است .

حل اختلاف با دیوان عالی کشور است .

 
30 . ایراد امر قضاوت شده در صورتی پذیرفته می شود که ، علاوه بر وحدت اصحاب و موضوع دعوای قبلی و فعلی ، سبب دو دعوا :

یا دلیل آنها واحد و حکم قطعی صادر شده باشد .

یا دلیل آنها واحد و قرار قطعی صادر شده باشد .

نیز واحد و دلایل آنها نیز واحد و حکم قطعی صادر شده باشد .

نیز واحد و حکم قطعی صادر شده باشد ، حتی اگر دلیل جدید ارائه شود .

 
31 . دعوای راجع به سند سجلی که در خارج از کشور تنظیم شده و خواهان نیز مقیم خارج باشد ، در صلاحیت . . . . است .

دادگاه عمومی تهران

دیوان عدالت اداری

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه عمومی آخرین محل اقامت خواهان در ایران

 
32 . هرگاه دعوایی به شکل دعوای متقابل ، اما پس از اولین جلسه دادرسی ، در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ، دادگاه :

باید قرار رد آن را صادر کند .

باید قرار رد دادخواست را صادر کند .

اگر صلاحیت ذاتی و محلی دارد باید جداگانه به آن رسیدگی کند .

اگر صلاحیت ذاتی دارد باید به آن رسیدگی کند حتی اگر صلاحیت محلی نداشته باشد .

 
33 . قید یا عدم قید قطعیت ، در پایان حکم رفع تصرف عدوانی ، صادر از دادگاه عمومی . . . .

مانع اجرای حکم است ، حتی اگر محکوم علیه تجدیدنظرخواهی کند .

مانع اجرای حکم است ، حتی اگر محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نکند .

مانع اجرای حکم نیست ، اگرچه محکوم علیه تجدیدنظرخواهی کند .

مانع اجرای حکم نیست ، اگر محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نکند .

 
34 . در صورت درخواست دستور موقت ، دادگاه . . . .

می تواند صدور دستور را منوط به دادن تامین کند که باید وجه نقد باشد .

باید صدور دستور را منوط به دادن تامین کند که می تواند وجه نقد باشد .

باید صدور دستور را منوط به دادن تامین کند که باید وجه نقد باشد .

می تواند صدور دستور را منوط به دادن تامین کند یا بدون تامین دستور صادر کند .

 
35 . هرگاه حکم غیابی از دادگاه در دعوایی صادر شود که خواسته آن سی میلیون ریال است و محکوم علیه در مهلت های مقرر از آن واخواهی و تجدیدنظرخواهی ننماید :

در صورتی می تواند ، در مهلت فرجامی از آن فرجام خواهی کند که محکوم به کمتر از بیست میلیون ریال نباشد .

می تواند ، با اجازه رییس دیوان عالی کشور از آن فرجام خواهی کند .

می تواند در مهلت فرجامی ، از آن فرجام خواهی کند .

نمی تواند از آن فرجام خواهی کند .

 
36 . حکمی که از دادگاه نخستین صادر و عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود ، مراجع اعاده دادرسی . . . .

و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر است .

و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومی است .

نسبت به آن دادگاه عمومی و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر است .

نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومی است .

 
37 . هرگاه مستند دعوا سند عادی باشد و در اولین جلسه دادرسی خواهان اصل سند را همراه نداشته باشد و نسبت به آن ادعای جعل شود . . . . .

قرار ابطال دادخواست صادر می شود .

سند از عداد دلالیل خارج می شود .

اگر دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد ابطال می شود .

به خواهان ده روز مهلت داده می شود که اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند .

 
38 . رسیدگی دادگاه به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، از محل تامین گرفته شده ، در وقت . . . . به عمل می آید .

عادی

خارج از نوبت

دادرسی فوری

فوق العاده

 
39 . صرف درخواست تجدیدنظر نسبت به رای قطعی ، در شعبه تشخیص ، اجرای حکم را :

در هر حال متوقف می کند .

در هیچ صورتی متوقف نمی کند .

در صورتی متوقف می کند که محکوم علیه تامین مناسب دهد .

در صورتی متوقف می نماید که اکثریت اعضای شعبه موافقت نمایند .

 
40 . رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور :

قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود .

فقط به موجب قانون و یا رای وحدت رویه بی اثر می شود .

قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است و به موجب قانون نیز بی اثر می شود .

قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص بوده و به موجب قانون نیز بی اثر می شود .

 
 
تجارت
 

41 . هرگاه اوراق قرضه در اساسنامه شرکت سهامی پیش بینی نشده باشد :

در این صورت انتشار اوراق قرضه با تغییر اساسنامه امکان پذیر خواهد بود .

مجمع عمومی عادی به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب می نماید .

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب می نماید .

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد مدیرعامل انتشار اوراق قرضه را تصویب می نماید .

 
42 . بازرس یا بازرسان شرکت سهامی در صورت اطلاع از وقوع جرمی توسط مدیران شرکت ، در هنگام ماموریت باید :

به اولین مجمع عمومی گزارش دهند .

به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کنند .

هیات مدیره را در جریان قرار دهند .

موارد ۱ و ۲

 
43 . کاهش اختیاری سرمایه در شرکت سهامی از طریق کاهش . . . . صورت می گیرد .

تعداد سهام

مبلغ اسمی سهام

اسمی سهام به نسبت تساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن

هر سه مورد

 
44 . هرگاه شرکت تضامنی منحل شود و دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران :

تا هنگام پرداخت طلب طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به آنها را ندارند .

هر شریکی به میزان سهم خود در شرکت ، مسوول است ، بی توجه به وجود یا عدم وجود طلبکار شخصی .

حق دارند بقیه طلب خود را از شرکت ضامن مطالبه کنند و در این مورد بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم دارند .

حق دارند طلب خود را از شرکاء ضامن مطالبه کنند و در این مورد بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم ندارند .

 
45 . با انحلال تجارتخانه قائم مقام تجارتی :

منعزل است .

با حکم دادگاه بر کنار خواهد شد .

تنها رییس تجارتخانه می تواند او را بر کنار کند .

تا پایان تصفیه تجارتخانه و امور مربوط به آن در سمت خود خواهد ماند .

 
46 . در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی یا نسبی :

اموال شخصی شرکاء ضامن نیز مهر و موم خواهد شد .

اموال شخصی شرکاء در صورت تعیین مدیر تصفیه مهر و موم خواهد شد .

در صورتی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم خواهد شد که حکم ورشکستگی آنها نیز صادر شده باشد

هیچ کدام

 
47 . داشتن علامت تجارتی :

اختیاری است .

الزامی است .

در صورت الزامی دانستن دولت الزامی است .

در صورتی که قرار باشد روی کالا نصب شود ، الزامی است .

 
48 . ارسال کننده کالا . . . . . از متصدی حمل و نقل تقاضای استرداد کالا نماید .

می تواند

به شرط آنکه صاحب کالا باشد می تواند

به شرط آنکه بارنامه صادر نشده باشد می تواند

به شرط آنکه صاحب کالا به او اجازه داده باشد می تواند

 
49 . اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطلاع نامه ای مبنی بر عدم پرداخت برای کسی که سفته را به او داده ارسال ندارد . . . . .

حق مراجعه خود را از دست نمی دهد .

حق مراجعه خود را نسبت به آن شخص از دست می دهد .

حق مراجعه خود را نسبت به همه مسوولان سند از دست می دهد .

حق مراجعه خود را از دست نمی دهد حتی اگر واخواست نکرده باشد .

 
50 . در صورتی که کالاهای موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده کامیون مامور حمل تلف شود چه کسی در مقابل صاحب کالا مسوول خواهد بود ؟

راننده

متصدی حمل و نقل

راننده و متصدی حمل و نقل

متصدی حمل و نقل در صورت اثبات تقصیر او

 
51 . معامله ی بین دو تاجر :

در هر حال تجاری خواهد بود .

در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال غیرمنقول .

در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال منقول .

فقط در صورتی که مربوط به حوائج شخصی تاجر باشد تجاری خواهد بود .

 
52 . کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان های وارده که منتهی به تقلید مبلغ اسمی و یا تقلیل عده سهام شود :

شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق قرضه خود دریافت می دارند می گردد .

شامل سهامی که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق قرضه خود دریافت می دارند می گردد .

شامل سهامی که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق قرضه خود دریافت می دارند نمی گردد .

هیچ کدام از عبارات فوق صحیح نیست .

 
53 . انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود چگونه صورت می گیرد ؟

با موافقت هیات مدیره

فقط با تنظیم سند رسمی

با ظهرنویسی دارنده سهم الشرکه

با موافقت اکثریت شرکایی که سه ، چهارم سرمایه را نیز داشته باشند و تنظیم سند رسمی

 
54 . کدام عبارت صحیح است ؟

ورشکستگی شرکت نسبی ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء آن دارد .

ورشکستگی شرکت نسبی ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء آن ندارد .

ورشکستگی بعضی از شرکاء شرکت تضامنی ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت دارد .

ورشکستگی شرکت نسبی بر خلاف شرکت تضامنی ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء آن دارد .

 
55 . شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده :

هیچ گونه مسوولیتی نسبت به وجه برات ندارد .

با دریافت کننده وجه برات مسوولیت تضامنی دارد .

با دریافت کننده وجه برات مسوولیت اشتراکی دارد .

در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسوول است .

 
56 . انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که ورشکسته :

هیچ گونه مسوولیتی نسبت به وجه برات ندارد .

با دریافت کننده وجه برات مسوولیت تضامنی دارد .

با دریافت کننده وجه برات مسوولیت اشتراکی دارد .

در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسوول است .

 
57 . امکان انعقاد قرارداد ارفاقی منتفی است در صورتی که ورشکستگی :

عادی باشد

به تقلب باشد

به تصفیه باشد

به تقصیر و یا تقلب باشد

 
58 . کدام عمل جزء اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود ؟

معامله اجزاء یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه

تصدی به حمل و نقل

معاملات برواتی

 
59 . کدام عبارت درست است ؟

دادگاه نمی تواند به برات گیر مهلت پرداخت بدهد .

دادگاه می تواند مهلت مناسب برای برات گیر جهت پرداخت بدهد .

اعطاء مهلت به برات گیر توسط دادگاه فقط با رضایت دارنده برات ممکن است .

در اعطاء مهلت به برات گیر علاوه بر رضایت دارنده برات رضایت سایر متعهدان برات نیز لازم است .

 
60 . مدت استفاده انحصاری از اسم و علامت تجارتی به ترتیب کدام است ؟

۵ سال و ۱۰ سال

۵ سال و ۳ سال

۳ سال و ۱۰ سال

هر دو ۵ سال

 
اصول فقه
 

61 . حکم ماده ۳۵۹ قانون مدنی : « هرگاه دخول شیء در مبیع ، عرفا مشکوک باشد ، آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود » مبتنی بر کدام مبناست ؟

مبتنی بر اصل عدم است .

مبتنی بر نص قانون و اراده قانونگزار است .

مبتنی بر اصل برائت بایع از وجوب تسلیم آن شیء می باشد .

به دلیل عدم تصریح متعاقدین ، نسبت به دخول آن شیء در مبیع است .

 
62 . از ملاک های تشخیص مدعی از منکر ، مخالفت و یا موافقت اظهارات ایشان با اصل است ، مقصود از این اصل چیست ؟

اصل عدم

اصل برائت

اصل استصحاب

اصل جاری در مورد دعوی و بر حسب مورد

 
63 . « صحت سلب » ، علامت معنی . . . . . است .

حقیقی

مجازی

تعینی ( تخصصی )

عرفی ( عرف عام )

 
64 . اگر متصرف ، اقرار به مالکیت سابق مدعی کند ، تکلیف چیست ؟

بسته به نظر قاضی در هر مورد است .

ملک از متصرف ، خلع و به مدعی داده می شود .

طبق قاعده ید ، متصرف ، مالک شناخته می شود .

ملک ، به مدعی داده می شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملک را به خود ، اثبات نماید .

 
65 . در صورت شک در مشروعیت تصرف ذوالید ، حکم چیست ؟

استحصاب عدم مالکیت جاری است .

اصل عدم مشروعیت منشا تصرف ، جاری است .

طبق قاعده ید ، حکم به مالکیت متصرف داده می شود .

در صورتی که منشا تردید ، احتمال غصبیت باشد ، استصحاب عدم مالکیت و در غیر این صورت ، قاعده ید حاکم است .

 
66 . امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود می باشند ؟

آری

خیر

تنها مثبت آثار شرعی متعلق خود می باشند .

به جز لوازم عقلی ، مثبت کلیه لوازم دیگر متعلق خود می باشند .

 
67 . احکام وضعی احکامی می باشند که :

مستقیما با افغال مکلفین مربوط هستند .

مستقیما با افعال مکلفین مربوط نیستند .

به وسیله قانونگزار ، تایید و امضاء شده اند .

قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

 
68 . مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شیء اذن در لوازم آن است » ، کدام است ؟

لوازم عادی

لوازم ذاتی

لوازم عقلی

کلیه لوازم

 
69 . نسبت قاعده ید با استصحاب عدم مالکیت ، چیست ؟

تخصیص

تعارض جزیی

تعارض ظاهری

تعارض کلی

 
70 . الزام و ممنوعیت در قانون ، از احکام . . . . است .

امضایی

تاسیسی

وضعی

تکلیفی

 
71 . در خصوص تردید در مبلغ دین ، کدام اصل حاکم است ؟

اصل اشتغال

اصل استصحاب بقاء دین

هیچ اصلی جاری نیست

اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متیقن

 
72 . صیغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصولیین ، حقیقت در کدام معنی است ؟

در مطلق طلب

در الزام و وجوب

در رخصت و اذن

در قدر مشترک میان سه معنی یادشده

 
73 . در تعارض میان اصل استصحاب و اصل تخییر ، کدام یک مقدم است ؟

استصحاب ، مقدم است .

اصل تخییر ، حاکم است .

استصحاب وجودی ، مقدم و استصحاب عدمی ، موخر از اصل تخییر است .

استصحاب حکم عقل ، مقدم و استصحاب حکم شرع ، موخر از اصل تخییر است .

 
74 . تفاوت معنی در میان دو واژه « اذن و اجازه » چیست ؟

اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقی است اما اذن ، اعم از آن است .

اذن ، موافقت قبلی و اجازه ، موافقت بعدی صاحب حق است .

اجازه ، اعم از اذن است .

تفاوتی نیست .

 
75 . تخصیص عام وسیله مفهوم ، ممکن است ؟

مفهوم ، نمی تواند منطوق عامی را تخصیص دهد .

تنها مفهوم اولویت ، می تواند مخصص عام واقع شود .

مفهوم ، در صورت حجیت ، می تواند مخصص عام واقع شود .

مفهوم مخالف ، مخصص عام نیست اما مفهوم موافق ، می تواند مخصص عام واقع شود .

 
76 . لوازم ذات عقد چیست ؟

آثار شرعی مترتب بر عقد .

آثاری که از عقد ، انفکاک ناپذیرند .

آثاری که در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب می شوند .

آثاری که متعاقدین نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصریح کرده باشند .

 
77 . اگر در قرارداد استخدامی کسی ، قید شود که : « به اختلافات محتمله ناشی از این قرارداد ، دادگاه رسیدگی خواهد کرد . » ، کدام دادگاه صلاحیت خواهد داشت ؟

دادگاه اداری

دادگاه صنفی

دادگاه صلاحیتدار دادگستری

دادگاهی که طرفین بر آن ، توافق خواهند کرد .

 
78 . در تعارض میان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، کدام یک مقدم است ؟

اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .

اصل استصحاب بر سایر اصول عملیه ، مقدم است .

در تقدم هر یک از این دو اصل ، رابطه سببیت و مسببیت باید لحاظ گردد .

در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ایقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

 
79 . اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام می شود ؟

تنها در عام بدلی ، موجب اجمال عام می شود .

تنها در عام استغراقی ، موجب اجمال عام می شود .

موجب اجمال عام می شود .

موجب اجمال عام نمی شود .

 
80 . اصاله الحقیقه ، در چه مواردی کاربرد دارد ؟

در موارد تردید در منظور گوینده میان معنی حقیقی و مجازی یک لفظ .

در موارد تردید در تشخیص معنی حقیقی و مجازی که از یک لفظ اراده می شود .

در موارد تردید میان معنی لغوی و معنی عرف ( عرف عام ) یک لفظ .

در موارد تردید میان معانی متعدد از الفاظ مشترک ازسایت کانون های وکلای دادگستری

 
جزای عمومی و اختصاصی
 

81 . در جرائم غیرعمدی :

معاونت در جرم ممکن است ولی قواعد شرکت در جرم به لحاظ عدم امکان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نیست .

شرکت در جرم وجود دارد ولی معاونت در جرم منتفی است .

قواعد شرکت و معاونت در جرم قابل اعمال است .

هم شرکت و هم معاونت در جرم منتفی است .

 
82 . اگر شخصی مرتکب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محکوم نماید و شخص دیگری بدون اینکه از ولی دم مقتول اجازه گرفته باشد محکوم را به قتل برساند ، این شخص :

مرتکب قتل غیرعمد شده است .

عملی انجام داده که مشمول تعزیر است .

مرتکب جرمی نشده تا مجازات شود .

مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است .

 
83 . پدری فرزند خود را عمدا به قتل می رساند در این صورت و با جمع شرایط :

تعزیر می شود .

قصاص می شود .

فقط به پرداخت دیه به ورثه مقتول محکوم می شود و مجازات دیگری ندارد .

به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم شده و تعزیر هم می شود .

 
84 . مطابق قوانین کیفری ایران اگر نابالغی به طور عمد فردی را به قتل برساند در این صورت :

نابالغ مرتکب قتل خطئی شده و عاقله وی باید دیه قتل خطئی را به ورثه مقتول بدهد .

نابالغ مرتکب قتل شبه عمده شده و منحصرا باید دیه قتل شبه عمد را به ورثه مقتول بدهد .

نابالغ مرتکب قتل عمدی شده است و باید قصاص شود .

نابالغ از مسوولیت بری است .

 
85 . در مورد دعوی قتل اصل ثابت شده لکن نوع آن از لحاظ عمد یا غیرعمد ثابت نیست ، در این صورت :

قتل غیرعمد تلقی می شود .

قتل عمدی تلقی می شود تا خلاف آن ثابت گردد .

باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را پایان داد .

چون دلیلی بر عمدی یا غیرعمدی بودن در دست نیست موضوع قابل تعقیب نمی باشد .

86 . فردی به دستور دیگری مرتکب قتل عمدی گردیده است مجازات دستوردهنده ( آمر ) چیست ؟

قصاص

زندان دائم

پرداخت دیه

پرداخته دیه همراه با تعزیر

 
87 . فردی با ایراد جرحی که با یک ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل می گردد ، مجازات چنین شخصی چیست ؟

منحصرا به مجازات قصاص نفس محکوم می گردد .

هم به مجازات نفس و هم به مجازات نقص عضو محکوم می گردد .

نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو باید دیه پرداخت کند .

نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزیری محکوم می گردد .

 
88 . قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای :

زنا

لواط

زنا یا لواط

روابط نامشروع

 
89 . حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن :

۷۵ تازیانه است

۸۰ تازیانه است

۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال

تبعید به مدت ۳ ماه تا یکسال

 
90 . هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد و از عهده اثبات آن برنیاید به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد این مجازات :

مجازات شمول حد است ولی تبدیل به تعزیر گردیده است

مجازات تعزیری است .

مجازات شمول حد است .

هیچ کدام

 
91 . کدام محکومیت مانع تعلیق اجرای مجازات است ؟

محکومیت قطعی به جرح عمدی

محکومیت قطعی به جزای نقدی تا مبلغ ۲ میلیون ریال

محکومیت قطعی به زندان تا هر میزان در جرائم غیرعمدی

محکومیت قطعی به زندان بیش از یکسال در جرائم عمدی

 
توضیحات: براساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی جدید هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست

92 . شخصی به سه سال و نیم زندان تعزیری محکوم گردیده و حکم نیز درباره وی اجرا شده در نتیجه از حقوق اجتماعی محروم گردیده است . رفع محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم گذشت مدت . . . . . بعد از اجرای حکم است .

یک سال

دو سال

سه سال

پنج سال

 
93 . مجازات شرکاء جرم های غیرعمدی تعزیری یا بازدارنده چه اندازه است ؟

مجازات فاعل مستقل است

مجازات نمی شوند

حداقل مجازات فاعل مستقل است

از نظر قانون ضابطه ای وجود ندارد و در هر مورد بستگی به نظر قاضی دارد .

 
94 . شخصی به ۱۲ سال زندان محکوم شده است با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود ، وی پس از تحمل چند سال از زندان مذکور می تواند تقاضای آزاد مشروط نماید ؟

۵ سال

۶ سال

۷ سال

۸ سال

 
95 . منظور از اعاده حیثیت در حقوق کیفری عمومی یعنی :

جبران خسارت از متهم

اعلام برائت شخص بی گناه

رفع اثر از محکومیت کیفری پس از اجرای کامل حکم

رفع اثر از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای حکم و انقضاء مدت تعیین شده

 
96 . مجازات کدام جرم قابل تعلیق است ؟

معاونت در آدم ربایی

سرقت مستوجب تعزیر

معاونت در سرقت مستوجب حد

معاونت در خرید و فروش مواد مخدر

 
97 . از نظر عنصر مادی ، به عمل کسی که به قصد سرقت به دفعات متعدد ، گندم داخل انبار دیگری را خارج می کند . . . . . گفته می شود .

تعدد جرم

جرم مستمر

جرم مرکب

جرم استمراریافته

 
98 . مجازات شروع به کدام یک از جرائم زیر در قانون پیش بینی نشده است ؟

شروع به استفاده از سند مجعول

شروع به کلاهبرداری

شروع به قتل عمدی

شروع به ارتشاء

 
99 . اگر شخصی نوار و تصاویر مستهجن را صرفا نگهداری نماید ولی به قصد تجارت و توزیع نباشد ، چه حکمی دارد ؟

جرم و قابل مجازات است .

فاقد جنبه جزایی است .

به تشخیص دادگاه بستگی دارد .

چون عفت عمومی را جریحه دار می کند قابل مجازات است .

 
100 . از نظر عنصر مادی ، کدام جرم ، به عادت نمی باشد ؟

ولگردی

تکدی

خرید و فروش مال مسروقه

اعتیاد به مواد مخدر

 
 
آیین دادرسی کیفری
 

101 . در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس :

نظر دادستان متبع است .

حل اختلاف با دادگاه عمومی کیفری است .

حل اختلاف توسط رییس حوزه قضایی به عمل می آید .

نظر به ضرورت استقلال قاضی تحقیق از دادستان مخالفت دادستان بی تا ثیر است .

 
102 . رسیدگی به تقاضای اعاده ی دادرسی در امور کیفری در صلاحیت کدام مرجع است ؟

دادگاه کیفری استان

دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی

شعبه ای از شعب دیوان عالی کشور

شعبه ی تشخیص دیوان عالی کشور

 
103 . اگر رای دادگاه بدوی به صورت قرار باشد و دادگاه تجدیدنظر آن را نقض کند ادامه رسیدگی به چه صورت خواهد بود ؟

به شعبه هم عرض ارجاع می شود .

پرونده به دادگاه صادرکننده ی قرار ارسال می شود .

دادگاه تجدیدنظر خود به رسیدگی ادامه می دهد و رای مقتضی صادر می کند .

پرونده نزد رییس حوزه ی قضایی ارسال می شود تا به هر شعبه ای که صلاح می داند ارجاع دهد .

 
104 . در حوزه ی قضایی بخش :

دادسرا تشکیل نمی شود و دادرس علی البدل وظایف دادستان را انجام می دهد و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رییس دادگاه یا دادرس علی البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقیقات مقدماتی مورد نیاز را انجام می دهد .

دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و دادستان و بازپرس هر یک به وظایف خود عمل می کنند .

وظایف دادسرا را مدیر دفتر عهده دار می شود .

دادسرای انقلاب تشکیل می شود ، بازپرس تحقیقات مقدماتی مورد نیاز را در هنگام وقوع جرایم و دادرس علی البدل وظایف دادستان را انجام می دهد .

 
105 . قرار منع تعقیق در مواردی صادر می گردد که :

دادستان تعقیب متهم را متقضی نداند .

عمل ارتکابی فقط فاقد عنوان کیفری باشد .

از دیدگاه قانون جدید عمل ارتکابی دیگر جرم تلقی نگردد .

عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد .

 
106 . در قوانین موضوعه ایران در اموری که به بازپرس ارجاع می شود دادستان :

فقط نظارت بر اقدامات قضایی دادیاران را عهده دار است .

فقط در جرائم مهم که در صلاحیت دادگاههای استان است حق نظارت دارد .

با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب کننده حق هیچ گونه اظهارنظر ندارد .

حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را در همه موارد دارد و حتی می تواند تکمیل تحقیقات را درخواست کند .

 
107 . در جرائمی که رسیدگی به آنها قانونا در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است :

دادگاههای کیفری استان باید در همه ی موارد ، راسا تحقیقات مقدماتی را عهده دار شوند .

تحقیقات مقدماتی ، همانند سایر جرایم ، توسط بازپرس ، دادستان و یا دادیار صورت می پذیرد .

تحقیقات مقدماتی ، الزاما توسط بازپرس صورت می پذیرد و دادستان مطلقا حق تحقیق ندارد .

تحقیقات توسط دادستان یا بازپرس انجام می شود و انجام تحقیقات توسط دادیاران مجاز نیست .

 
108 . در کدام مورد ، امکان جلب متهم بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده شده باشد وجود دارد ؟

در جرایم علیه امنیت کشور

در جرایمی که رسیدگی به آنها مستقیما در دادگاه مربوطه به عمل می آید .

در حدود و قصاص و جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است .

در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ، اعدام و قطع عضو است و یا محل اقامت یا شغل و کسب متهم معلوم نیست و اقدامات معموله برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده است .

 
109 . منظور از علنی بودن محاکمه یعنی :

عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه

حضور وکیل مدافع در همه ی جلسات رسیدگی

دعوت از شهروندان جهت حضور در دادگاه

برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه در مکانی که امکان حضور همه ی افراد علاقه مند وجود داشته باشد

 
110 . چنانچه یک نفر نظامی به همراه ( و مشارکت ) یک نفر غیرنظامی مرتکب جاسوسی شده باشد ؟

رسیدگی به جرایم هر دو در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

رسیدگی به جرایم هر دو در صلاحیت دادگاه نظامی است .

رسیدگی به جرایم هر دو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است .

رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی و رسیدگی به اتهام غیرنظامی در صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز است .

 
111 . دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از چند نفر قاضی تشکیل می شود ؟

یک نفر

سه نفر

پنج نفر

هفت نفر

 
112 . در حال حاضر و در کلیه جرایمی که مجازات آن اعدام است مرجع صالح رسیدگی کدام است ؟

در جرایم مواد مخدر دادگاه های انقلاب و در سایر جرایم دادگاه کیفری استان

دادگاه کیفری استان

دادگاه عمومی جزایی

دادگاه تجدیدنظر استان

 
113 . دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی و در مجازات های تعزیری :

در هیچ مورد مجاز به تشدید حکم بدوی نیست .

در همه ی موارد می تواند حکم بدوی را که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است تشدید کند .

مجاز به تشدید نیست مگر آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقلی باشد که قانون مقرر داشته است .

مجاز به تشدید نیست مگر آنکه حکم بدوی مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه قرار گیرد و حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است .

 
114 . در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختلاف به چه ترتیب به عمل می آید ؟

با تبعیت از نظر دادستان

طبق تصمیم متخذه از سوی بازپرس

توسط دادگاه عمومی و انقلاب ( کیفری )

از طریق دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان

 
115 . هرگاه دادگاه عمومی کیفری برائت متهم را اعلام نماید در مورد دادخواست ضرر و زیان :

آن را به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد .

اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند .

مخیر است که رسیدگی نموده یا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد .

تکلیفی به رسیدگی و صدور حکم ، به علت منتفی شدن امر کیفری ندارد .

 
116 . در نظام مختلط :

تحقیقات مقدماتی غیرعلنی ، ترافعی و شفاهی است .

تحقیقات مقدماتی علنی ، غیرترافعی و کتبی است .

تحقیقات مقدماتی به طریق تفتیشی و رسیدگی دادگاه به طریق اتهامی است .

تحقیقات مقدماتی به طریق تفتیشی و کتبی است .

 
117 . چنانچه پس از صدور قرار التزام از سوی مقام قضایی متهم استنکاف از پذیرش آن نماید قرار مزبور به . . . . . . تبدیل می شود .

وثیقه

کفالت

بازداشت موقت

التزام به حضور با قول شرف

 
118 . وثیقه اعم است از :

وجه نقد یا مال غیرمنقول

وجه نقد ، مال منقول ، اوراق بهادار ، اشیاء قیمتی

وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

فقط وجه نقد که باید به صندوق دادگستری یا بانک ایداء و قبض سپرده به مقام قضایی تحویل شود .

 
119 . در صورت عدم حضور متهمی که با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده است :

کفیل ۲۰ روز وثیقه گذار ۱۰ روز مهلت جهت تسلیم دارند .

به کفیل یا وثیقه گذار مهلت کافی جهت معرفی متهم را تسلیم کند .

به کفیل یا وثیقه گذار اخطار واقعی شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند .

ابلاغ قانونی کافی است و کفیل و وثیقه گذار باید ظرف ۱۰ روز متهم را تسلیم کنند .

 
120 . مبنای صلاحی دادگاه های ویژه ی روحانیت :

وصفی است که در مرتکب عمل مجرمانه وجود دارد .

مبنای قانون اساسی است .

نوع جرم ارتکابی است .

هیچ کدام

 

سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code