وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات آزمون وکالت 92

سوالات آزمون وکالت 92

1396/02/23


سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83


سوالات آزمون وکالت 92


مدنی

1 . قیم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفتر خانه اسناد رسمی، صلح نامه ای تنظیم نموده. این صلح از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟

با تصویب دادستان صحیح است

چون با رعایت مصلحت محجور بوده صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان ندارد.

با اطلاع قبلی دادستان، صلح صحیح است

چون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحیح نیست و فقط با رأی دادگاه می توان حل و فصل نمود.

 
2 . اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است، حتی اگر قوه قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقی چه وضعیتی دارد؟

شرط به لحاظ غیرممکن بودن موضوع آن باطل است.

شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد

شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است.

شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غیرقابل پیش بینی بوده است.

 
3 . اگر محجور در مقام وفای به عهد، دین خود را بپردازد، وجه پرداخت شده ........................

قابل استرداد است.

فقط در صورتی قابل استرداد نیست که گیرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل باشد.

قابل استرداد نیست.

فقط در صورتی قابل استرداد نیست که قیم یا ولی محجور آن را تنفیذ کند.

 
4 . شخصی دو کیلو شمش طال به دیگری فروخته و در عقد بیع مقرر نموده فروشنده ظرف مدت یک ماه آن را تسلیم نماید. در زمان تسلیم مشخص می گردد جنس یک کیلو از مبیع تسلیم شده طال نیست. در این صورت:

عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

عقد بیع نسبت به آن قسمت از مبیع که از جنس طال نیست باطل و نسبت به قسمت دیگر به استناد خیار تبعیض صفقه قابل فسخ است.

مشتری می تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و یا قرارداد را فسخ نماید

عقد بیع صحیح است و مشتری می تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از جنس طال و مطابق با قرارداد تسلیم نماید.

 
5 . شخصی مال را بدون اذن مالک آن تصرف نموده و به دیگری فروخته. اگر مال قبل از تسلیم به خریدار و بر اثر قوه قاهره تلف گردد، مالک .................

می تواند برای قیمت عین و منافع فقط به فضول رجوع نماید.

می تواند برای قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید مگر اینکه اصیل به فضولی بودن معامله جاهل باشد.

می تواند برای قیمت عین و منافع به هر یک از فضول و اصیل متضامناً رجوع نماید.

زمانی می تواند برای منافع ایام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد.

 
6 . در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان یا مسئولیت مدنی است، دادگاه موظف است:

بین اضرار عمدی و غیرعمدی قایل به تفکیک شود.

بین فرض های آگاهی و عدم آگاهی مرتکب قایل به تفکیک شود.

استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

هر سه گزینه صحیح است.

 
7 . شخص مالی را غصب نموده و آن را به قیمت ده میلیون ریال به ثالث فروخته است. مالک بموجب حکم دادگاه مبلغ پنجاه میلیون ریال بهای واقعی مال را از خریدار دریافت نموده است. در صورتی که مشتری از غصب آگاه بوده مراجعه او به بایع چگونه است؟

حق مراجعه به بایع را ندارد.

حق دارد ۴۱ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

حق دارد 1۱ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید

حق دارد ۱۱ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید

 
8 . کدام گزینه نادرست است؟

تلف مال، مانع از اعمال خیار غبن نمی گردد.

اگر مشتری مبیع را رهن گذاشته و بایع بیع را با خیار غبن فسخ کند، رهن منحل شده و مشتری باید بدل آنرا در رهن مرتهن بگذارد

اگر قبل از اعمال خیار غبن، طرف مقابل مال را به دیگری منتقل کرده باشد، با اعمال خیار معامله دوم منحل نمی گردد

اگر بر خریدار شرط شده باشد که در مبیع تصرفات ناقله نکند و او بر خالف شرط مبیع را اجاره داده یا فروخته باشد. در صورت فسخ عقد اصلی ، اجاره یا بیع او باطل خواهد بود.

 
9 . در خصوص نکاح موقت، کدام گزینه صحیح است؟

در صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید زن مستحق مهریه نخواهد بود.

در صورتی ثبت آن الزامی است که زوجه باردار شده باشد و یا شرط ضمن عقد شده باشد و یا طرفین توافق نموده باشند

در صورتی ثبت آن الزامی است که مواقعه صورت گرفته و یا زوجه باردار شده باشد و یا طرفین توافق کرده باشند.

هر سه گزینه صحیح است

 
10 . در صورتی که زوجه غایب مفقوداالاثر، به حکم دادگاه مطلقه شود .........................

طلاق بائن است و زن عده ندارد.

زن باید عده وفات نگه دارد و زوج حق رجوع ندارد.

زن باید عده طلاق نگهدارد و طلاق بائن است.

زن باید عده وفات نگهدارد و زوج در صورت حضور در ایام عده حق رجوع دارد.

 
11 . دام گزینه درباره ارث پدر و مادر متوفی درست نیست؟

اگر وارث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشند ثلث ترکه به پدر و مادر می رسد.

اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند پدر دو برابر مادر ارث می برد.

اگر تنها وارث متوفی پدر و مادر او باشند سهم مادر سدس ترکه بوده و بقیه به پدر می رسد

اگر وارث متوفی پدر و مادر و دو دختر باشند پدر و مادر به اندازه هم ارث می برند

 
12 . اگر مبیع و ثمن حال باشد و قبل از تسلیم مبیع عین معین، مشتری قسمتی از ثمن را پرداخته و بقیه آن را حواله داده باشد که بایع از شخص دیگری بگیرد و محال علیه آن را قبول نکند، در صورت عدم پرداخت بقیه ثمن توسط مشتری، عقد بیع چه وضعی خواهد داشت؟

فروشنده فقط حق فسخ معامله را دارد.

چون حواله باطل است، عقد بیع هم به تبع آن باطل است.

فروشنده فقط حق مطالبه باقیمانده ثمن را دارد

فروشنده مخیر است بقیه ثمن را مطالبه کند یا بیع را فسخ نماید.

 
13 . در سال 1375، یک باب مغازه در شهر تهران با اجاره نامه ی عادی و با امضای دو شاهد و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقضای مدت کدام گزینه درباره تخلیه عین مستاجره صحیح است؟

موجر به صرف انقضای مدت، حق درخواست تخلیه ندارد.

موجر حق ندارد با پرداخت وجه سرقفلی یه نرخ روز، درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید.

موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را دارد که این حق در اجاره نامه تصریح شده باشد.

موجر می تواند با درخواست از مرجع قضایی ظرف مدت یک هفته عین مستاجره را تخلیه نماید مشروط بر آنکه سرقفلی مستاجر را بپردازد.

 
14 . وکیلی با داشتن حق توکیل، وکالت را به وکیل دوم تفویض نموده و در این راستا قرارداد حق الوکاله با وکیل دوم منعقد نموده پرداخت حق الوکاله وکیل دوم به عهده:

وکیل اول است.

موکل اصلی و وکیل اول است.

موکل اصلی است.

وکیل اول نیز می باشد مشروط بر آنکه یا انعقاد وکالت دوم، وکالت وکیل اول باقی بماند.

 
15 . اگر شخصی بابت یک دین، دو اتومبیل با قیمت یکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس نصف دین را ادا نماید:

رهن به طور کامل باقی می ماند.

نصف مشاع هر دو اتومبیل از رهن خارج می شود.

یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود.

ه انتخاب راهن یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود.

 
16 . حسب قانون مدنی، تعیین کدام یک از موارد زیر در عقد مضاربه الزامی است؟

تعیین مدت

سهم هر یک از طرفین در منافع

تعیین نوع تجارت

سهم طرفین در زیان های وارده

 
17 . چنانچه متولی برای امور موقوفه وکیل انتخاب کند و به تشخیص سازمان اوقاف، وکیل قادر به انجام وظایف محوله نباشد، کدام گزینه صحیح است؟

تغییر یا عزل وکیل منحصراً در اختیار متولی است و هیچ مرجع دیگری حق ممنوع کردن یا عزل وکیل را ندارد

با درخواست کتبی سازمان اوقاف، متولی باید وکیل را ظرف دو ماه تغییر دهد. در غیر اینصورت وکیل منعزل می شود

اگر پس از ابالغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را عزل نکند دادگاه به درخواست سازمان حکم عزل او را صادر می کند.

چنانچه پس از ابالغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را تغییر ندهد پس از ثبوت عدم توانایی در دادگاه، وکیل مزبور از دخالت در موقوفه ممنوع می گردد.

 
18 . در خصوص شرکت مدنی و اداره آن، کدام گزینه صحیح است؟

شرکت با تلف تمام یا بعض مال الشرکه مرتفع می شود.

مادامی که اموال موضوع شرکت تقسیم نشده باشد شرکا با هیچ اکثریتی نمی توانند مال الشرکه را اداره نمایند.

با فوت هر یک از شرکا، اذن در اداره شرکت و اشاعه زایل خواهد شد.

به محض انحالل عقد شرکت، هر شریکی می تواند بدون اذن سایر شرکا نسبت به سهم خود تصرف مادی نماید.

 
19 . کدام گزینه در خصوص اخذ به شفعه صحیح نیست؟

نمائات منفصل قبل از اخذ به شفعه مال مشتری است.

مشتری نسبت به عیبی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست.

در مقابل شریکی که با حق شفعه تملک می کند بایع ضامن درک است.

اخذ به شفعه معامالتی را که مشتری قبل از آن نسبت مورد شفعه نموده است باطل می نماید.

 
20 . در خصوص ارث، کدام گزینه صحیح است؟

فرزندان فرزندی که قاتل متوفی است از مقتول ارث نمی برد.

فرزندان فرزند کافر متوفی که مسلمان هستند از او ارث نمی برند.

فرزندان فرزند نامشروع متوفی از او ارث نمی برند.

فرزندان برادر و خواهر ابی هیچ گاه به همراه اجداد ارث نمی برند.

 
آیین دادرسی مدنی
 

21 . چنانچه خواسته دعوا پول خارجی )ارز( باشد »بهای« خواسته ........... محاسبه می گرددو در صورت ذی حق بودن خواهان، در مرحله اجرا، ............. ارز محاسبه می شود.

بهای واقعی – بهای واقعی

به نرخ بانک مرکزی – بهای واقعی

بهای واقعی – به نرخ بانک مرکزی

ه نرخ بانک مرکزی- به نرخ بانک مرکزی

 
22 . دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول علیه شرکت .............

باید در مرحله وقوع مال غیر منقول اقامه شود حتی اگر شرکت دولتی باشد.

خواهان می تواند دعوی را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.

باید در مرکز اصلی شرکت اقامه نماید البته اگر شرکت دولتی باشد.

خواهان می تواند دعوی را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیر منقول اقامه نماید.

 
23 . چنانچه دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس حکم صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر ............. حکم را فسخ نماید و ............... بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر کند.

می تواند – نمی تواند

نمی تواند – نمی تواند

می تواند – می تواند

می تواند – جز با درخواست محکوم علیه نمی تواند.

 
24 . نسبت به قرار رد دعوی که دادگاه تجدیدنظر صادر می نماید، اعتراض ثالث طاری ............... و اعاده دادرسی طاری ............ و اعتراض ثالث اصلی .............. است.

ممنوع – ممنوع – مجاز

مجاز – مجاز – مجاز

مجاز – ممنوع – ممنوع

مجاز – ممنوع – مجاز

 
25 . در دعوای مطالبه مهریه، زوجه ............. دعوای خود را در ........... اقامه نماید. )این سوال در آزمون وکالت ۹۲ حذف شده است)

می تواند – دادگاه محل اقامت خود

می تواند – دادگاه محل اقامت خود

باید – دادگاه محل اقامت خوانده

می تواند – دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد نکاح

 
26 . درخواست تأمین دالیل و امارات در صلاحیت ........

دادگاه است، در هر حال.

شورای حل اختالف است اگر در محل داادگاه عمومی وجود نداشته باشد.

شورای حل اختالف است حتی اگر در محل، دادگاه عمومی وجود داشته باشد.

دادگاه است البته اگر ارزش موضوع بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

 
27 . چنانچه نسبت به رأی راجع به اصل نکاح که از دادگاه خانواده صادر می شود در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود و دادخواست فرجام نیز خارج از مهلت مقرر داده شود صدور قرار رد دادخواست فرجامی با ............ و شکایت از این قرار در صلاحیت ...............

دادگاه نخستین- دیوانعالی کشور

دادگاه نخستین – دیوانعالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوج باشد.

مدیر دفتر دادگاه نخستین – دیوانعالی کشور است.

دادگاه نخستین – دیوانعالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوجه باشد.

 
28 . چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگاه صالحیت خود را از دست بدهد علی القاعده ............

در هر صورت باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

فقط چنانچه عدم صالحیت ذاتی باشد باید عدم قرار عدم صالحیت صادر کند.

در صورتی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند که خوانده ایراد نماید.

در مورد عدم صالحیت ذاتی باید قرار عدم صالحیت صادر کند و در مورد عدم صلاحیت محلی، بستگی به ایراد خوانده دارد

 
29 . چنانچه نسبت به سندی که نزد داور مطرح شده ادعای جعل شود رسیدگی به ادعای جعل در صلاحیت ........

در هر حال داور است.

داور است مگر جاعل تعیین شده باشد.

در هر حال دادگاه است

دادگاه است مگر تعیین جاعل شده باشد

 
30 . چنانچه حکم حضوری بر رفع تصرف عدوانی صادر شود، این حکم قطعی .......... و .........

نیست تنها پس از قطعیت اجرا می شود.

است پس از ابلاغ بلافاصله اجرا می شود.

نیست تنها پس از نهایی شدن اجرا می شود.

نیست پس از ابلاغ بلافاصله اجرا می شود

 
31 . چنانچه شخصی که حق ادعایی متعلق به اوست , صغیر باشد در قسمت (( خواهان )) دادخواست باید نام.........و در ستون (( نماینده )) باید نام.........نوشته شود.

ولی یا قیم_ صغیر

ولی یا قیم _ولی یا قیم

صغیر _ ولی یا قیم

صغیر _ولی یا دادستان

 
32 . صدور تأمین خواسته پیش از فرا رسیدن موعد ادای دین ...............

در هر حال ممکن است

در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی و خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

در هیچ صورتی ممکن نیست.

در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی باشد و خواهان حاضر شود خسارت احتمالی را تودیع نماید.

 
33 . چنانچه رأی خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوانعالی کشور در مورد عدم - صلاحیت ذاتی ........ و در مورد عدم صلاحیت محلی ........

رأی را نقض می نماید _اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید.

اگر ایراد شده باشد رأی را نقض می نماید _اگر ایراد شده باشد رأی را نقض می نماید.

رأی را نقض می نماید _رأی را نقض می نماید

رأی را نقض می نماید_ اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال – غیر منقول

 
34 . چنانچه نسبت به سند خواهان ادعای جعل شود و در اولین جلسه دادرسی اصل آن ارائه نگردد ...........

دادخواست خواهان ابطال می شود

خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، البته اگر سند رسمی باشد

در هر حال سند از عداد دلایل خارج می شود و خواهان محکوم می شود

خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید حتی اگر سند عادی باشد.

 
35 . چنانچه به موجب گزارش مأمور ابلاغ، خواهان در نشانی مندرج در دادخواست شناسایی نشود:

دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید.

مدیر دفتر دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

دفتر دادگاه پس از ده روز انتظار قرار رد دادخواست صادرمی نماید.

 
36 . توقیف دادخواست ...........و توقیف دادرسی .........

نیازی به قرار ندارد _نیاز به قرار ندارد.

نیازی به قرار ندارد_ با قرار دادگاه ممکن است.

با قرار دادگاه ممکن است _ نیازی به قرار ندارد.

نیازی به قرارندارد _با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقیف، فوت باشد

 
37 . در دعوای حقوقی درخواست سوگند یاد کردن ..........

قابل توکیل است _قابل توکیل نیست.

قابل توکیل است _قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خواهان دعوی باشد.

قابل توکیل است _قابل توکیل است

قابل توکیل است _قابل توکیل نیست،البته اگرموکل خوانده دعوی باشد.

 
38 . چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسایه وی ابلاغ شود ........

ابلاغ صحیح است

ابلاغ صحیح است ولی قانونی است.

ابلاغ صحیح نیست.

تنها اگر برای اولین جلسه دادرسی بوده ابلاغ صحیح نیست.

 
39 . اقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب .......... و اقرار در لایحه تقدیمی به دادگاه، اقرار در دادگاه محسوب ........

می شود _می شود

نمی شود _می شود.

می شود _نمی شود

نمی شود _نمی شود

 
40 . چنانچه دو وکیل در پرونده دخالت داشته باشند و ابلاغ وقت حضور ا در دفتر دادگاه به یکی از آنها انجام شود و این وکیل تعهد ابلاغ به وکیل دیگر دهد، ابلاغ .........

نسبت به هر دو وکیل صحیح است

نسبت به وکیل حاضر در دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست مگر خواهان دعوی صغیر باشد

نسبت به وکیل حاضر در دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح و قانونی است.

نسبت به وکیل حاضر در دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست حتی اگر خواهان دعوی صغیر باشد.

 
تجارت
 

41 . کدام گزینه صحیح است؟

گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست است

واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۱ قانون تجارت قید شده، در مورد چک هم جاری است.

واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۳۱ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند.

دارنده چک می تواند بدون توجه به محل استقرار بانک محال علیه، در دادگاه محل صدور چک دعوای مطالبه را طرح نماید.

 
42 . انتخاب نخستین گروه از مدیران و بازرسان در شرکت ..............................انجام می گیرد.

سهامی عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومی مؤسس

سهامی خاص با اکثریت آراء مطلق مؤسسین و سهامی عام با دو سوم آراء حاضر مجمع عمومی مؤسس

سهامی عام و خاص در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر

سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر و در شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء مؤسسین

 
43 . عدم انعکاس واگذاری سهام شرکت های سهامی در دفتر ثبت سهام:

موجب بطلان انتقال و عدم استناد به آن می باشد

در هر حال بی اعتبار است مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

در مقابل ثالث و شرکت بی اعتبار ولی در رابطه طرفین معتبر می باشد.

موجب غیر نافذ بودن عمل حقوقی بوده و اعتبار آن مشروط به تنفیذ هیأت مدیره است

 
44 . مطابق مقررات داوری تجاری بین المللی ایران:

با وصف بطلان قرارداد اصلی، شرط داوری ضمن آن باطل خواهد بود.

داور در مورد وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری یا قرار داد اصلی صلاحیت اظهار نظر دارد.

داور نمی تواند در خصوص بطلان یا نفوذ شرط داوری یا قرار داد اصلی اظهارنامه نماید

تصمیم داور در خصوص بطلان و ملقی الاتر بودن قرارداد اصلی به منزله عدم اعتبار شرط داوری است.

 
45 . چنانچه معلوم گردد تاجر ورشکسته :

پس از تاریخ توقف با ترجیح یکی از طلبکارها بر سایرین طلب او را پرداخته باشد ورشکسته به تقصیر می گردد

دفاتر خود را مطابق قانون تنظیم ننموده باشد، ورشکسته به تقلب می گردد.

پیش از توقف میان بستانکاران تبعیض قائل شده، ورشکسته به تقصیر می گردد.

پس از توقف، به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی پائین تر یا فروشی بالاتر از مظنه روز کرده باشد ورشکسته به تقصیر می گردد

 
46 . در تصفیه اختیاری شرکت های تجاری، کدام یک از موارد زیر جزو وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه محسوب نمی شود؟

انجام معاملات جدید برای بازپرداخت کامل آورده شرکا

وصول مطالبات از طریق طرح دعوا یا غیرآن

انجام معاملات جدید برای اجرای تعهدات شرکت

تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء

 
47 . تاریخ توقف شرکتی که حکم ورشکستگی آن پس از انحلال صادر شده........................ .

همان تاریخ انحلال است

حتما در فاصله انحلال تا صدور حکم است.

همان تاریخ صدور حکم است

ممکن است قبل از انحلال باشد.

 
48 . دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته باید به چه مرجعی داده شود؟

عضو ناظر

اداره تصفیه امور ورشکستگی

رئیس دادگستری شهرستان محل صدور حکم توقف

دادستان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم توقف تاجر

 
49 . اگر معامله با موافقت امر اقاله شود حق العمل کار................. .

مستحق تمام اجرت است.

نصف اجرت را دریافت می کند.

مستحق اجرت نمی باشد

اجرتی را که عرف محل مقرر کند دریافت می کند.

 
50 . در مورد اثر طلبکار صادر کننده برات از محال علیه به هنگام صدور برات کدام گزینه صحیح است؟

موجب سلب عنوان برات از سند می گردد مگر اینکه طلب بعدا بوجود آید.

موجب سلب عنوان برات از سند می گردد.

موجب سلب عنوان برات از سند نمی گردد.

فقط در صورت آگاهی دارنده، عنوان برات از سند سلب می گردد.

 
51 . الف" سفته ای را در وجه "ب" یا بحواله کرد صادر نموده و "ب" نیز آن را در وجه "ج" ظهرنویسی می نماید. در این صورت ایراد"الف" مبنی بر اینکه صدور سند در وجه "ب" مبتنی بر اشتباه در شخصیت طرف بوده است، در صورتی در برابر "ج" قابل استناد است که "ج":

از وقوع اشتباه پس از دارنده شدن آگاه شود.

از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

از وقوع اشتباه مطلقا آگاه نباشد

تاجر بوده و از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

 
52 . در مورد برائت ذمه شخص حقیقی ورشکسته کدام گزینه صحیح است؟

حکم اعاده اعتبار قانونی موجب برائت ذمه از مانده دیون است

حکم اعاده اعتبار اعم از حقی یا قانونی موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت از مانده دیون است.

ختم عملیات تصفیه یا حکم اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.

 
53 . چنانچه پس از انحلال ارادی شرکت تجارتی حکم ورشکستگی آن صادر شود................. .

دیون و مطالبات ورشکسته حال می شود

فقط دیون ورشکسته حال می شود.

دیون و مطالبات ورشکسته حال نمی شود

فقط مطالبات ورشکسته حال می شود

 
54 . در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته در تصفیه اختصاری، کدام گزینه صحیح است؟

موثق ها، طلبکاران عادی، ممتازها

موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادی

ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادی

ممتازها، طلبکاران عادی، موثق ها

 
55 . اصولا دلال در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات ثالث.....................

نیست اما در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات امر است

است اما در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات امر نیست

نیست همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات امر نیست.

است همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات امر است.

 
56 . شرکت تجارتی در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی................. .

اصولا حق تصرف در اموال خویش را دارد.

اصولا حق تصرف در اموال خویش را با اجازه مدیر تصفیه دارد.

فقط حق تصرف مادی در اموال خویش را ندارد.

فقط حق تصرف حقوقی در اموال خویش را ندارد.

 
57 . کدامیک از اسناد زیر از مزایای اجرای اسناد رسمی برخوردار هستند؟

فقط چکهای ریالی عهده بانکهای دولتی و خصوصی ایرانی

فقط چکهای صادره عهده بانک های دولتی

چکهای ریالی و ارزی صادره عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی

چک های صادره توسط بانک های ایرانی و خارجی

 
58 . کدام گزینه صحیح است:

لااقل یک شریک شرکت تضامنی باید تاجر باشد

لااقل یک شریک شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشد.

همه شرکای شرکت تضامنی ممکن است شرکت تجارتی باشند

همه شرکای شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشند.

 
59 . در مورد شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت های بیمه کدام گزینه صحیح است؟

فقط بیمه های خصوصی مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

فقط بیمه های دولتی که خصوصی سازی شده اند از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند

 
60 . در مورد اوراق مشارکت که توسط شرکت های سهامی عام صادر می گردد کدام گزینه درست است:

سود اوراق مشارکت و سود سهام مساوی است.

سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام بیشتر است.

سود اوراق مشارکت و سود سهام ممکن است مساوی باشد.

سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام کمتر است.

 
اصول فقه
 

61 . طبق ماده 1200 قانون مدنی ـ(( نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است.)) حکم مصداق کدام گزینه می باشد ؟

واجب کفائی

واجب تعبینی

واجب عینی

واجب غیری

 
62 . مطابق ماده ی 65 قانون مدنی:(( صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است )) اناطه ی صحت چنین وقفی به اجازه ی دیان مصداق کدام گزینه است؟

حکم وضعی

واجب اصلی

حکم تکلیفی

واجب تخییری

 
63 . مطابق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، ایرانیان غیر شیعه ای که مذهب آنان به رسمیت کلیه « : شناخته شده در احوال شخصیه تابع مقررات مذهب خود می باشند. ماده ۵ قانون مدنی نیز مقرر داشته سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده اگر دادرس در اینکه مسائل جهیزیه، جزء احوال شخصیه است یا نه شک کند، در رسیدگی به دعوای ». باشد جهزیه زن غیر شیعه ایرانی ساکن کشور چه مقرراتی را باید اعمال کند.

چون قدر متیقن این است که زوجه از اقلیت های مذهبی است پس دادرس باید مطابق مقررات مذهب زوجه به دعوایش رسیدگی کند

چون قدر متیقن این است که زوجه از اقلیت های مذهبی است و از طرفی در قانون به صراحت جهیزیه از مصادیق احوال شخصیه اعلام نشده پس دادرس هم مجاز به اعمال قوانین ایران است و هم مقررات مذهب زوجه

دادرس باید جهیزیه را خارج از قدر متیقن (( احوال شخصیه )) قرار داده و به دستور ماده ی 5 قانون مدنی ِقوانین ایران را درباره او نیز اجرا کند.

چون در رابطه با اقلیت های مذهبی، اصل، لزوم رعایت مقررات مذهب آنان است از آنجا که قانونی به صراحت احکام راجع به جهیزیه را از این قاعده مستثنی نکرده، دادرس باید مقررات مذهبی آنان را در خصوص جهیزیه اعمال کند.

 
64 . در ماده ی 561 قانون مدنی که می گوید :(( جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف ِمعین باشد یا غیر معین.)) دلالت کلمه ی ((جعاله )) بر (( التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عمل....)) مصداق کدام نوع دلالت است؟

التزام

اقتضاء

تضمن

مطابقه

 
65 . برابر ماده ی 267 قانون مدنی , (( ... کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.)) و برابر ماده 306 همان قانون :(( اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال انها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد,اداره کند... اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد ,دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.)) در رابطه با این دو حکم کدام گزینه نادرست است؟

ماده ۳۱۶ ناسخ حکم ماده ی ۲۶۷ در رابطه با غایب و محجور نمی باشد.

حکم خاص ماده ی ۲۶۷ منافاتی با حکم عام ماده ی ۳۱۶ ندارد

ماده ۳۱۶ می تواند مخصص قاعده عام مندرج در ماده ی ۲۶۷ قرار گیرد.

به مصداق قاعده ی(( الجمع مهما امکن اولی من الطرح )) می توان بین حکم دو ماده قايل به جمع شد.

 
66 . از ماده ی 889 ق.م که مقرر داشته : (( در بین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قاءم مقام پدر یا مادر خود بوده و یا هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند...)) می فهمیم که اگر برای میت اولادی باشد , اولاد اولاد او قاءم مقام پدر یا مادر خود نمی شوند . این حکم مصداق کدام گزینه است ؟

دلالت اقتضاء

مفهوم مخالف حصر

منطوق غیر صریح

مفهوم مخالف شرط

 
67 . در رابطه با ماده ی 874 قانون مدنی که مقرر داشته : (( اگر اشخاصی که بین انها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از انها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط انکه تاریخ فوتش مجهول است از ان دیگری ارث می برد .)) کدام گزینه صادق است؟

حکم ظاهری و اصل احتیاط

حکم ظاهری و اصل تاخر حادث

حکم واقعی اولی و اصل استصحاب

حکم نفس الامری و اصل استصحاب

 
68 . ماده 62 قانون مدنی که مقرر داشته :((...اگر موقوف علیهم , غیر محصور یا وقف بر مصالح باشد متولی واقف والا حاکم , قبض می کند.)) و در ان معلوم نشده منظور از حاکم چه کسی است , مصداق کدام گزینه است ؟

مجمل

ظاهر

مبین

ماًول

 
69 . طبق ماده ی 694 قانون مدنی :(( علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت ان را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند ان دین چه مقدار است ضمان , صحیح است...)) جواز انعقاد چنین عقدی مستند به کدام گزینه است ؟

اصاله الجوار

اصاله السلامه

اصاله الاباحه

اصاله الصحه

 
70 . برابر ماده ی 1180 ق.م:(( طفل صغییر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .)) قائل شدن به ولایت قهری پدر و جد پدری برای سفیه یا مجنونی که به سن بلوغ رسیده به حکم کدام اصل است ؟

احتیاط

استصحاب

اشتغال

تخییر

 
71 . با توجه به ماده ی 33 قانون مدنی که مقرر داشته است :(( نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است... مگر اینکه نما یا حاصل از اصله ی یا حبه غیر , حاصل شده باشد ...)) کدام گزینه نادرست است ؟

قسمت ذیل ماده، مخصص متصل حکم عام موجود در صدر ماده است.

این دلیل عام است و از آنجا که دلیل خاص به آن متصل شده است عام با دلیل خاص تخصیص خورده است.

لفظ عام در جمله (( مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر , حاصل شده باشد .)) ابتدائا ظهوری در عام پیدا نمی کند .

در چنین جملاتی، که خاص مجمل است اجمال به دلیل عام سرایت می کند و فرقی بین مخصص و منفعل از این حیث وجود ندارد.

 
72 . مطابق ماده ی 114 قانون مدنی :(( هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نفع دیگری ممکن نباشد .)) حکم صدر و ذیل ماده در خصوص عدم جواز و جواز اجبار شریک بر بنا و تعمیر دیوار مشترک به ترتیب مصداق کدام گزینه است ؟

حکم اولی که مبتنی بر اصل تسلیط است _حکم ثانوی

حکم اولی _حکم ثانوی که مبتنی بر اصل تسلیط است.

حکم ثانوی که مبتنی بر اصل تسلیط است _حکم اولی

حکم ثانوی حکم اولی که مبتنی بر اصل تسلیط است.

 
73 . مطابق اصول 1۵۶ و ۳۵ قانون اساسی قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و - گسترش عدل و آزادی های مشروع است و اگر متداعیین توانای انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. تعیین وکیل تسخیری در موارد لزوم، مصداق کدام گزینه است؟

مقدمه وجوب

واجب مطلق

مقدمه واجب

واجب عینی

 
74 . مطابق ماده 31 قانون مدنی :(( هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون )) استنباط همین حکم در مورد (( عدم جواز سلب مالکیت بدون حکم قانونی )) مصداق کدام گزینه است؟

مفهوم حصر

مفهوم استثنا

مفهوم مخالف

قیاس اولویت

 
75 . با توجه به ماده 109 قانون مدنی می گوید :(( دیواری گه ما بین 2 ملک واقع است مشترک ما بین صاحب ان 2 ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف ان موجود باشد .)) کدام گزینه درست است ؟

مخصص منفصل لبی است.

مخصص منفصل عقلی است.

مخصص متصل لفظی است

مخصص متصل معنوی است.

 
76 . برابر ماده 30 قانون مدنی :(( هر مالکی نسبت به مایملک خود , حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در موارد دیگه قانون استثنا کرده باشد .)) وازه (( قانون )) در این ماده , مصداق کدام گزینه است ؟

مطلق

عام

مخصص (به فتح صاد)

مقید(به فتح یاء)

 
77 . طبق ماده 435 قانون مدنی :(( خیار عیب بعد از علم به ان فوری است .)) در مورد این ماده کدام گزینه صحیح است ؟

واجب مضیق

واجب غیر موقت

واجب موسع

واجب مشروط

 
78 . ماده 1۴۷ قانون مدنی می گوید:» هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن، حیازت کند مالک آن می شود.« از این عبارت فهمیده می شود که علت مالک شدن، حیازت، مال مباح است. این امر مصداق کدام گزینه است؟

مدلول مطابقی

منطوق صریح

مدلول تضمنی

داللت تنبیه و ایماء

 
79 . برابر ماده ۶۶ ق.ا.د.م :» در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود.« این عبارت مصداق کدام گزینه هستند؟

امر با ماده و مقید معنای وجوبند.

جمالت انشایی و نص در جواز هستند.

خبر در مقام انشاء بوده و دلالت بر وجوب می کنند.

خبر و معنای امر از آنها فهمیده نمی شود.

 
80 . با توجه به ۴۹۱ همان قانون، مستاجر باید در صورت عدم تعیین موعد، مال االجاره را نقدا بپردازد.« کدام گزینه درست است؟

امر وضعاً دلالت بر فور می کند

امر وضعا دلالت بر فور می کند مگر قرینه بر خالف آن باشد

امر اطلاقاً دلالت بر تراخی می کند.

امر وضعا دلالتی بر فور یا تراخی نمی کندمگر با وجود قرینه

 
جزای عمومی و اختصاصی
 

81 . کدامیک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء نمیشود؟

قوانین مربوط به مرور زمان

قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

قوانینی که براي مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد

قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا قبل از اجراي حکم

 
82 . در مورد تأثیر عفو بر مجازاتهاي تبعی ناشی از حکم محکومیت، کدام گزینه صحیح است؟

عفو تأثیري بر مجازاتهاي تبعی ندارد

عفو سبب زوال مجازاتهاي تبعی نیز میشود

عفو عمومی سبب زوال مجازاتهاي تبعی میشود ولی عفو خصوصی تأثیري بر آنها ندارد

عفو خصوصی موجب زوال مجازاتهاي تبعی میشود ولی عفو عمومی تأثیري بر آنها ندارد

 
83 . در کدامیک از جرائم زیر، توبه مرتکب موجب سقوط مجازات است؟

قذف

محاربه بعد از دستگیري مرتکب

سرقت تعزیري درجه چهار

توهین تعزیري درجه شش

 
84 . اگر کسی سند خانهاش را به دیگري داده و به او وکالت دهد که آن را اجاره دهد ولی وکیل، خانه را بفروشد

عمل او خیانت در امانت است

عمل او انتقال مال غیر است

عمل او کلاهبرداري نسبت به خریدار است

عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسؤولیت مدنی است

 
85 . چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وي مرتکب تقصیري هم نشده باشد لکن بیمار فوت نماید

پزشک ضامن نیست

پزشک ضامن است

پزشک در صورتی ضامن نیست که پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد

پزشک ضامن نیست ولی دیه از بیتالمال پرداخت

 
86 . اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود، در دادگاههاي کیفري ایران

در هر صورت قابل محاکمه مجدد نیست

در هر صورت قابل محاکمه مجدد است

به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست

به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست

 
87 . تصدیق نامههاي خلاف واقعکه توسط اشخاصی غیر از پزشک صادر میشوند، اصولاً:

در صورتیکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد جرم است

در صورتیکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد جرم است

در صورتیکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارائه شود جرم است

در صورتیکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارائه شود جرم است

 
88 . گر چک مربوط به حساب جاري شرکت به دلیل کسر موجودي برگشت بخورد ولی در زمان طرح شکایت کیفري، امضاء کنندة آن دیگر سمتی در شرکت نداشته باشد

چنین چکی فاقد جنبه کیفري است

امضاءکننده دیگر قابل تعقیب کیفري نیست

فقط امضاءکننده قابل تعقیب کیفري است

امضاءکننده قابل تعقیب کیفري است، مگر در صورت استناد عدم پرداخت به اقدام فرد مسؤول جدید امضاء چکهاي شرکت

 
89 . در صورت ضعیف بودن مداخلۀ شریک در ارتکاب یک جرم تعزیري درجۀ شش

دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است.

دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است

دادگاه مخیر به تخفیف مجازات نیست

دادگاه مخیر به تخفیف یا معافیت مرتکب از مجازات است

 
90 . شخصی مرتکب یک جرم تعزیري درجه دو و یک جرم تعزیري درجه هفت شده است. در چارچوب مقررات تعدد جرم

جمع مجازاتها اعمال میشود

حداکثر شدیدترینِ مجازات اعمال میشود

جمع مجازاتها به علاوه نصف آنها اعمال میشود

حداکثر شدیدترینِ مجازات به علاوه نصف آنها اعمال میشود

 
91 . مجازات کدامیک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟

معاونت در محاربه

سرقت مقرون به آزار

معاونت در سرقت مستوجب حد

خرابکاري در تاسیسات آب و برق

 
92 . در موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت عدم وجود لوث و تقاضاي صاحب حق براي اداي سوگند

در صورت اداي سوگند توسط متهمین، دیه از آنها اخذ میشود

در صورت اداي سوگند توسط متهمین، دیه از بیتالمال پرداخت میشود

در صورت امتناع متهمین از اداي سوگند، دیه از بیتالمال پرداخت میشود

در صورت امتناع متهمین از اداي سوگند، دیه به قید قرعه از یک نفر اخذ میشود.

 
93 . در مواردي که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثري هم بر جاي نگذارد

در هر صورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیر میشود

ضمان منتفی است ولی در صورت عمدي بودن و عدم مصالحه، مرتکب تعزیر میشود

در صورت عمدي بودن، عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین میگردد

در هر صورت عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین میگردد

 
94 . کارمندي پیش از وصول وجه یک برگ چک در وجه حامل که به عنوان رشوه اخذ کرده، دستگیر میشود. عمل او

در حکم رشاء است

معاونت در رشاء است.

شروع به ارتشاء است

در حکم ارتشاء است

 
95 . در صورتیکه همگی اولیاي دم صغیر یا مجنون باشند

تا زمان بلوغ یا افاقه، امر قصاص به تاخیر میافتد

ولی امر در خصوص قصاص یا اخذ دیه تصمیم میگیرد که میتواند این امر را به رئیس قوه قضائیه تفویض نماید

ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص یا صلح به دیه دارد

ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و یا میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند

 
96 . در دفاع مشروع، چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع، مرتکب قتل مهاجم شود

قصاص منتفی و مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است.

مرتکب مستوجب قصاص است

مرتکب ضامن دیه بوده ولی مستوجب تعزیر نیست.

مرتکب مستوجب تعزیر بوده ولی ضامن دیه نیست.

 
97 . مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیري است

در قانون پیشبینی نشده است

مجازات آن از نوع تعزیر درجه پنج است

مجازات آن از نوع تعزیر درجه شش است

مجازات آن از نوع شلاق تعزیري درجه پنج است

 
98 . در کدامیک از موارد زیر دادگاه میتواند متهم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید؟

محکومیت به دیه

محکومیت به حد

محکومیت به تعزیر درجه 7 و8

همه مجازاتها

 
99 . اعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است

الزامی است.

اختیاري است.

در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال اختیاري است

در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال الزامی است

 
100 . دامیک از مجازاتهاي ذیل فاقد مجازات تبعی است؟

نفی بلد

قصاص عضو

شلاق تعزیري

حبس تعزیري درجه چهار آیین دادرسی کیفري

 
آیین دادرسی کیفری
 

101 . چنانچه رأي توسط دادگاهی که فاقد صلاحیت محلّی بوده، صادر شده باشد، مرجع تجدید نظر

رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید

به لحاظ عدم ارتباط با نظم عمومی، رسیدگی و حکم صادر میکند

در صورت طرح ایراد از سوي هر یک از طرفین، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید

در صورت طرح ایراد از سوي محکوم علیه، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید

 
102 . کدامیک از موارد زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟

عفو عمومی

فوت متهم یا محکوم علیه

سخ مجازات قانونی پس از ارتکاب جرم

گذشت شاکی خصوصی در جرم غیرقابل گذشت

 
103 . گذشت مشروط و معلّق شاکی خصوصی:

مطلقاً بیتأثیر است.

در صورتیکه شرط یا معلق علیه تحقق یابد مؤثر است.

در صورتیکه شرط یا معلّق علیه، قبل از صدور حکم تحقق یابد مؤثر است.

در صورتیکه شرط یا معلق علیه قبل از اجراي حکم تحقق یابد مؤثر است

 
104 . در کدامیک از موارد زیر امکان تحقق اختلاف بین دادستان و بازپرس وجود نداشته و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟

تشخیص نوع جرم

صلاحیت محلی

نقص تحقیقات بازپرس

صلاحیت ذاتی

 
105 . فرماندار شهرستان لاهیجان در اثر تخلف در امر رانندگی در آن شهرستان، عابر پیاده را مصدوم میکند. مرجع صالح براي تحقیقات و رسیدگی کدام است؟

دادسراي تهران و دادگاه کیفري استان تهران

دادسرا و دادگاه عمومی جزایی لاهیجان

دادسراي لاهیجان و دادگاه کیفري استان تهران

دادسراي لاهیجان و دادگاه مرکز استان گیلان

 
106 . تشدید مجازات تعزیري مقرر در حکم بدوي توسط مرجع تجدیدنظر:

با توجه به اوضاع و احوال، به نظر مرجع تجدیدنظر بستگی دارد

ممنوع است مگر اینکه مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین شده باشد

در صورتیکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تشدید مجازات کرده باشد، بلامانع است

در صورتیکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد بلامانع است

 
107 . در صورتیکه شخص متهم به قتل عمدي، قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود:

تعقیب کیفري موقوف خواهد شد.

تعقیب کیفري تا زمان افاقه متوقف خواهد شد.

تعقیب کیفري ادامه خواهد یافت.

با درخواست دادستان و موافقت دادگاه فقط براي یکبار تعقیب متوقف خواهد شد

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 00.00
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 100.00

108 . کدامیک از مجموعه جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفري استان است؟

جرایم مستوجب قصاص نفس، رجم، اعدام، حبس تعزیري درجه 5 توسط نماینده مجلس

جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، حبس ابد

جرایم مستوجب قصاص نفس، قطع عضو، قصاص عضو، رجم، اعدام

جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، حبس ابد آیین دادرسی کیفري

 
109 . در صورت تعارض بین ادله کیفري، در تشخیص ادلۀ اولی و برتر، کدام گزینه صحیح است؟

اول اقرار، دوم علم قاضی، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند

اول علم قاضی، دوم اقرار، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند

اول شهادت، دوم اقرار، سوم قسامه و سوگند، چهارم علم قاضی

اول اقرار، دوم شهادت، سوم علم قاضی، چهارم قسامه و سوگند

 
110 . شهادت شرعی عبارتست از:

شهادتی که در شرع مقدس تعداد آن معین شده و موجد علم باشد.

شهادتی که شارع آن را معتبر و داراي حجیت دانسته است، قطع نظر از تعداد آن.

شهادتی که شارع آن را معتبر و داراي حجیت دانسته و مفید علم باشد

شهادتی که شارع آن را معتبر و داراي حجیت دانسته، خواه مفید علم باشد یا نباشد

 
111 . پس از صدور حکم محکومیت قطعی، قانون جدیدي وضع میشود که مجازات مقرر در قانون سابق را تخفیف میدهد. در این صورت:

محکوم علیه میتواند تقاضاي اعاده دادرسی نماید.

محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف نماید

محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوي درخواست عفو نماید

با توجه به قطعیت حکم، راهی براي نقض و تغییر آن باقی نمانده است

 
112 . اعلام جرم در صورتی موجبی براي تعقیب دعواي عمومی است که:

جرم غیرقابل گذشت بوده و اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد

جرم غیرقابل گذشت بوده و در عین حال مشهود باشد.

اعلام کننده ناظر وقوع جرم بوده و دلایل دیگري هم براي انجام تحقیقات موجود باشد.

اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد، جرم خواه قابل گذشت و خواه غیرقابل گذشت باشد

 
113 . اگر پس از اجراي قسامه و صدور حکم قطعی براساس آن، معلوم شود که برخی از اداءکنندگان سوگند به دروغ سوگند خورده اند:

با توجه به قطعیت حکم، چارهاي جز قبول و اجراي آن وجود ندارد.

مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب میشود.

قاضی دادگاه میتواند از طریق رئیس قوه قضائیه درخواست عفو او را از مقام رهبري بنماید.

رئیس قوه قضائیه میتواند با اختیارات خود، موضوع را جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ همعرض ارجاع نماید

 
114 . در مورد کدامیک از اتهامات زیر، تحقیقات مقدماتی باید منحصراً توسط بازپرس انجام شود:

سرقت مستوجب حد شرعی

زناي به عنف توسط فرد بالغ زیر هجده سال تمام

دادسراي عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه نظامی تهران

دادسراي عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه کیفري استان اصفهان آیین دادرسی کیفري

 
115 . یک نفر نظامی با درجه سرتیپی یا بالاتر، در ارتباط با وظیفه خدمتی خود در شهرستان کاشان در استان اصفهان مرتکب جرم میشود مرجع صالح به رسیدگی به جرم مزبور کدام است؟

دادسرا و دادگاه نظامی تهران

دادسراي نظامی اصفهان و دادگاه کیفري استان تهران

دادسراي عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه نظامی تهران

دادسراي عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه کیفري استان اصفهان آیین دادرسی کیفري

 
116 . شخصی متهم به ارتکاب سرقت تعزیري و زناي به عنف تواماً میباشد، مرجع بدوي و تجدیدنظر رسیدگی به اتهامات مزبور کدام است؟

مرجع رسیدگی بدوي هر دو اتهام، دادگاه عمومی جزایی و مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه تجدیدنظر استان

مرجع بدوي و تجدیدنظر هر دو اتهام به ترتیب دادگاه کیفري استان و دیوان عالی کشور است.

مرجع رسیدگی بدوي هر دو اتهام، دادگاه کیفري استان و مرجع تجدیدنظر هر دو اتهام دادگاه تجدیدنظر استان

مرجع رسیدگی بدوي و تجدیدنظر در مورد اتهام سرقت تعزیري به ترتیب دادگاه عمومی جزایی و دادگاه تجدیدنظر استان و در مورد اتهام زناي به عنف به ترتیب دادگاه کیفري استان و دیوان عالی کشور

 
117 . اگر بازپرس رأساً در مورد متهم قرار بازداشت موقت صادر و دادستان با قرار مزبور موافقت نکند:

متهم بازداشت و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میشود.

بازپرس مکلّف به تبعیت است و قرار تأمین مورد نظر دادستان را صادر میکن

بازپرس مکلّف به تبعیت از دادستان است و در مورد متهم قرار تأمین دیگري صادر میشود.

در مورد متهم قرار تأمین دیگري صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میشود

 
118 . در امور کیفري منظور از رأي غیابی چیست؟

متهم یا شاکی یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادسرا و دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشند.

وقت رسیدگی به متهم ابلاغ واقعی نشده و متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

 
119 . انواع مرور زمان کیفري کدامیک از موارد زیر است؟

مرور زمان تعقیب، مرور زمان دادرسی، مرور زمان اجراي مجازات، مرور زمان شکایت

مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجراي مجازات

مرور زمان دادرسی، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجراي مجازات، مروز زمان شکایت

مرور زمان دادرسی، مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات، مرور زمان شکایت

 
120 . کدامیک از موارد زیر از موجبات اعاده دادرسی نیست؟

خلاف واقع بودن شهادت شهود

عدم تناسب کیفر تعیین شده با جرم

گذشت شاکی خصوصی در جرم غیرقابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی

حدوث واقعه جدیدي بعد از صدور حکم که دلالت بر بیگناهی محکوم علیه کند

 

سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code