وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات آزمون وکالت 93

سوالات آزمون وکالت 93

1396/02/23


سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83


سولات آزمون وکالت 93


مدنی

1 . درصورت عدم رعايت غبطه مولي عليه توسط قيم،عمل حقوقي انجام گرفته توسط قيم، چه وضعيتي پيدا مي كند؟

اصولا قيم برخلاف ولي قهري،ملزم به رعايت غبطه محجورنيست.

اگربدون عمد وتقصيرغبطه را رعايت نكندوموجب زيان محجور شود،عمل وي نافذ است

اگربدون عمد وتقصير باشد،عمل وي نافذ ولي در برابر محجور،مسئول جبران ضرراست

اگردرحدود اختيارات قانوني عمل كند،نافذ است حتي اگرغبطه رعايت نشده باشد.

 

2 . مالك با غاصب ملك خود توافق مي كند كه مبلغ مشخصي به عنوان اجرت المثل پرداخت شود.درصورت امتناع غاصب ازپرداخت اجرت مورد توافق وطرح دعوي ازسوي مالك،دعوي مزبور تابع كدام اموال است؟

منقول ذاتي

درحكم غيرمنقول

غيرمنقول تبعي

درحكم منقول

 

3 . درمورد ارتفاق،كدام مورد صحيح است؟

حق ارتفاق به صورت مستقل ازملك واجد حق ارتفاق،قابليت معامله رادارد

اذن ارتفاق،حق عيني ايجاد مي نمايد

باوقف ملك مورد حق ارتفاق،حق ارتفاق ضايع مي شود

درحق عبور،بين مالك وصاحب حق ارتفاق،احكام مالكيت مشاعي جاري مي شود.

 

4 . درخصوص تبديل تعهد،كدام عبارت صحيح است؟

افزودن ياكاستن وثيقه هاي شخصي وعيني يك دين،موجب تحقق تبديل تعهد مي شود

اگرمقصود ازتعهد جديد،افزودن برتعهد سابق باشد،تبديل تعهد محسوب مي شود

درموردكليه تعهدات قراردادي وغير قراردادي علي الاصول تبديل تعهد قابل تحقق است

همه موارد

 

5 . هرگاه مديون ازمال غير اقدام به تأديه دين خود كند،مالك با اثبات كدام مورد ،مي تواند مال مورد تأديه راازطلبكارمسترد دارد؟

متعلق به او بوده وبا اذن اودراختيار مديون بوده ومديون اختيار تأديه ازآن مال را نداشته است

متعلق به اواست

متعلق به او بوده وبا اذن او دراختيار مديون بوده است

متعلق به اوست ،منوط بر اينكه مديون اذن درتأديه نداشته باشد

 

6 . كدام مورد صحيح نيست؟

تعهد به نفع ثالث،استثناء براصل نسبي بودن قراردادها است

درتعهد به نفع ثالث،قبول ثالث شرط است

درتمليك به نفع ثالث،قبول ثالث ضرورت دارد

دربعضي ازموارد،تعهد به ضرر ثالث ممكن است

 

7 . -چنانچه پسري كه قانونا ملزم به انفاق پدر خويش است،با پدر نسبت به ميزان نفقه توافق كند،افزايش هزينه زندگي پدر،چه اثري بر اين قرارداد خواهد داشت؟

دادگاه به پدر حق فسخ مي دهد

قرارداد الزام آور است ودادگاه حق تجديد نظر ندارد

دادگاه مي تواند درمبلغ نفقه تجديدنظر كند

قراداد توسط پدرقابل ابطال است

 

8 . درصورتي كه زوجه عقد نكاح را قبل از نزديكي وبه جهت خصاء فسخ كند،مستحق كدام مهريه است؟

مهرالمسمي

مهرالمثل

مستحق مهريه نيست

نصف مهرالمسمي

 

9 . درخصوص نفقه فرزند،كدام مورد صحيح است؟

نفقه طفل متولد اززنا،به عهده پدر طبيعي ايست

نفقه طفل پس ازوقوع طلاق،با شخصي است كه حضانت وي را به عهده مي گيرد

نفقه طفل

نفقه فرزند بالغ ورشيد،به عهده پدر نخواهد بود

 

10 . باتوجه به قانون مجازات اسلامي مصوب1392،درخصوص موجبات ضمان،كدام مورد صحيح است؟

اثبات قاعده احسان،مانع مسئوليت متلف نيست

دركليه موارد موجب ضمان،دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب رااحراز نمايد

دراجتماع سبب ومباشر،فقط مباشر مسئول است مگراينكه سبب اقوي ازمباشر باشد

دراجتماع سبب ومباشر،ميزان مسئوليت آنان براساس حدود تآثيررفتار آن ها مي باشد

 

11 . -چنانچه تجاوز به ملك غير دراثراشتباه درمحاسبه ابعاد بوده ورفع تجاوز،مستلزم ورود ضرربيشتر به متجاوزدرمقايسه باورود ضرر به مالك بوده وضرر مالك نسبتا جزيي باشد،حكم قضيه به كدام نحوخواهد بود؟

پرداخت بالاترين قيمت زمين مورد تجاوز اززمان شروع تصرف تاصدور حكم وهمچنين بالاترين قيمت منافع

درهرصورت،خلع يد وقلع وقمع

پرداخت قيمت درزمان صدور حكم

پرداخت بالاترين قيمت زمين مورد تجاوز اززمان شروع تجاوز تا تاريخ صدورحكم

 

12 . يك شركت تجاري،يك آپارتمان مسكوني واقع در شهرتهران را درسال1375براي فروش محصولات شركت به مدت يك سال اجاره نموده وسپس مورد اجاره را به مدير عامل اين شركت اجاره مي دهد.كدام مورد،صحيح است؟

اساسا انتقال به غير واقع نشده است

موجر با پرداخت نصف حق كسب پيشه وتجارت،حق تخليه ملك رادارد

به جهت مسكوني بودن مورد اجاره،موضوع تابع قانون مدني است

بدون پرداخت حق كسب وپيشه وتجارت،حق تخليه آن رادارد

 

13 . چنانچه پس ازايجاب وقبول عقد حبه حيوان معين،متهب بدون اذن واهب،آن را قبض نمايد ودريد متهب تلف شده باشد،دراين صورت،حكم قضيه چيست؟

متهب غاصب وضامن تلف است

متهب ضامن نيست مگراينكه واهب قبض را رد نموده باشد

متهب ضامن است مشروط براينكه مرتكب تقصير نشده باشد

تصرف متهب مالكانه است ومسئول تلف نيست

 

14 . -اگردربيع،شرط شود كه خريدار شخص معيني را به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن معرفي كندو اين شخص معين قبل ازانعقاد ضمان بميرد،وضعيت بيع مذكورچگونه خواهد بود؟

قابل فسخ است،اگرورثه متوفي حاضر به ضمانت خريدارنشوند

باطل است

قابل فسخ است

غير قابل فسخ است

 

15 . چند نفر براي فروش ملك مشاعي خود،به يك نفر وكالت مي دهند.يكي ازموكلين،قبل ازانجام مورد وكالت توسط وكيل،فوت مي كند وكالت چه وضعيتي دارد؟

درخصوص متوفي منفسخ مي شود

باطل مي شود

منفسخ مي شود

درخصوص متوفي باطل مي شود

 

16 . چنانچه دروكالت تصريح گردد وكيل كليه اختيارات فروش و تسليم مبيع رادارد،حال اگروكيل مبيع راباداشتن اختيارات،به غير انتقال دهد،كدام شخص دربرابر خريدار،مسئول تسليم مبيع است؟

علاوه براصيل،وكيل هم به جهت تصريح شدن به اختيار تسليم مبيع در وكالتنامه،مسئول است

صرفااصيل

صرفا وكيل

علاوه براصيل،وكيل هم به جهت لازم الاتباع بودن آثارعقدجايز،مسئول است

 

17 . شوهري درحال مرض،زن خود راطلاق مي دهد وده ماه پس ازطلاق،به همان مرض مي ميرد.زن ازدواج نكرده و وارث منحصر به فرد آن متوفي مي باشد.كدام مورد درخصوص زوجه،صحيح است؟

ارث نمي برد

تمام ماترك متوفي راپس از كسب ديون وواجبات مالي ارث مي برد

نصيب خودراازباب فرض وبقيه ماترك به عنوان رد ارث مي برد

فقط نصيب خودرا ارث مي برد

 

18 . ورثه متوفي،زوجه ودوفرزند پسر هستند وتنها ماترك متوفي،يك باب خانه مسكوني است.دراين صورت،كدام مورد صحيح است؟

زوجه حق دارد به نسبت سهم الارث،اجرت المثل خانه را ازفرزندان متصرف مطالبه كند

زوجه حق دارد خلع يد مشاعي فرزندان متصرف را بخواهد

هريك ازفرزندان حق دارند خلع يد زوجه متصرف رابخواهند

هريك ازورثه مي تواند خلع يد مشاعي ساير وراث متصرف رابخواهد.

 
19 . هرگاه يكي ازدوشريك مال غير منقول قابل تقسيم،سهم مشاع خودرابدون اذن شريك وبه قصد بيع به ثالث منتقل نمايد،وضعيت اين انتقال چيست؟

صحيح

باطل

غيرنافذ

قابل فسخ

 

20 . درمورد تأثير قتل موصي توسط موصي له دروصيت،قانونا كدام عبارت صحيح است؟

درهرصورت،مانع تمليك موصي به مي شود

اگرقتل عمدي وبه مباشرت وانفرادي باشد،مانع تمليك موصي به مي شود

اگرقتل عمدي باشد مانع تمليك موصي به مي شود

درهرصورت،تأثيري در وصيت وتمليك موصي به ندارد

 

آیین دادرسی مدنی

21 . چنانچه درمرحله تجديد نظر،قراركارشناسي به تشخيص دادگاه صادرشود،پرداخت هزينه كارشناسي به عهده كيست وضمانت اجراي عدم پرداخت چيست؟

طرفين دعوي-متوقف شدن تجديدنظرخواهي

تجديدنظرخوانده-تأييد دادنامه بدوي

دادگاه-متوقف شدن تجديدنظرخواهي

تجديدنظرخواه-متوقف شدن تجديد نظرخواهي

 

22 . حكم راجع به فسخ نكاح،چنانچه مستند به نظريه يك يا چند كارشناس باشد كه طرفين،رأي آن ها را قاطع دعوي قرارداده باشند،ازحيث قابليت فرجام چگونه است؟

مطلقا قابل فرجام نيست

فقط به درخواست زوجه،قابل فرجام است

فقط به درخواست زوج،قابل فرجام است

مطلقا قابل فرجام است

 

23 . كم دادگاه نخستين،دردعوايي صادرشده است كه علي القاعده قابل تجديد نظر مي باشد،اما مستند به اقرار دردادگاه است.دراين صورت،كدام مورد صحيح است؟

قابل تجديدنظراست

قابل تجديدنظرنيست،مگردرخصوص صلاحيت دادگاه ياقاضي صادركننده رأي

قابل تجديدنظرنيست،مگرفقط درخصوص صلاحيت قاضي صادركننده رأي

قابل تجديدنظرنيست،مگرفقط درخصوص صلاحيت دادگاه

 

24 . چنانچه دادخواست تجديدنظرازحيث هزينه دادرسي ناقص باشد،كدام مورد صحيح است؟

دفتردادگاه نخستين،قرار رد دادخواست راصادر مي نمايد

دفتردادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده اخطاررفع نقص مي كند وچنانچه ظرف ده روزنقص برطرف نشود،دادگاه تجديدنظرقراررد دادخواست را صادر مي نمايد

دفتردادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي كند وچنانچه ظرف ده روزنقص برطرف نشود،دادگاه نخستين قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد

دفتردادگاه نخستين به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي كند وچنانچه ظرف ده روز رفع نقص برطرف نشود،دادگاه نخستين قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد

 

25 . دركدام صورت،داوري ازبين مي رود؟

فوت ياحجريكي ازطرفين داوري

عدم حصول اكثريت درصدور رأي

عزل يا استعفاي داور مشترك

پرداخت نشدن به موقع دستمزد داور

 

26 . چنانچه خوانده ،در اولين جلسه دادرسي به واسطه كمي وقت نتواند اسناد خود را حاضر كند،كدام مورد ،صحيح است؟

خوانده مي تواند درخواست يك هفته مهلت نمايد و دادگاه در هر حال، مكلف به قبول درخواست است.

خوانده مي تواند درخواست تعيين وقت احتياطي نمايد و دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت دانست ،وقت احتياطي تعيين مي نمايد.

خوانده مي تواند درخواست تأخير جلسه را نمايد و چنانچه دادگاه درخواست اورا مقرون به صحت دانست،جلسه خارج از نوبت تعيين مي نمايد.

خوانده مي تواند درخواست تجديد جلسه را نمايد و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست،جلسه دادرسي تعيين مي نمايد.

 
27 . چنانچه محكوم عليه غائب،خارج از مهلت مقرر قانوني واخواهي نمايد،كدام مورد صحيح است؟

اگر حكم غيابي ابلاغ واقعي شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطلاع واخواه از مفاد حكم غيايي را احراز نمايد،با گرفتن تأمين از واخواه،قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي كند.

اگر حكم غيابي ابلاغ قانوني شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطلاع واخواه از مفاد حكم غيابي را احراز نمايد،قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي كند.

اگر حكم غيابي ابلاغ واقعي شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطلاع واخواه از مفاد حكم غيابي را احراز نمايد،قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي كند

اگر حكم غيابي ابلاغ قانوني شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطلاع واخواه از مفاد حكم غيابي را احراز نمايد،با گرفتن تأمين از واخواه،قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي كند. اگر حكم غيابي ابلاغ قانوني شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطلاع واخواه از مفاد حكم غيابي را احراز نمايد،با گرفتن تأمين از واخواه،قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي كند.

 

28 . شكايت نسبت به دستور اجراي سند رسمي،در صلاحيت كدام مرجع است؟

هيأت نظارت منطقه اجراي سند

دادگاه عمومي محل اجراي سند

دادگاه عمومي محل اقامت خوانده

دادگاه عمومي محل تنظيم سند

 

29 . اعتراض شخص ثالث نسبت به آراي ديوان عدالت اداري،........... .

پذيرفتني است و در صورت تأييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،رسيدگي طبق مقرارات آيين دادرسي مدني انجام مي شود

پذيرفتني نيست.

پذيرفتني است ورسيدگي طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني انجام مي شود

پذيرفتني است و رسيدگي طبق قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري انجام مي شود.

 

30 . چنانچه در شوراي حل اختلاف،دعواي متقابل اقامه شود كه از صلاحيت اين شورا خارج باشد،كدام مورد صحيح است؟

رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و متقابل،در صلاحيت مرجع قضايي صالح است.

شوراي حل اختلاف به دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد و دعواي متقابل را به مرجع قضايي صالح مي فرستد

شوراي حل اختلاف هردو دعوي را به دادگاه تجديد نظر استان مي فرستد تا مرجع صالح را تعيين نمايد.

رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و متقابل،در صلاحيت شوراي حل اختلاف است.

 

31 . كدام مورد،در خصوص رسيدگي در دادگاه خانواده،صحيح است؟

با رعايت كليه تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود.

با رعايت كليه تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود،جز تشريفات مربوط به دادرسي غيابي.

با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود.

بدون تقديم دادخواست و ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود.

 

32 . چكي به مبلغ يكصد ميليون ريال توسط شخصي كه مقيم شيراز است،در تهران،عهده بانكي درتبريز و در وجه شخصي صادر مي شود. در صورت صدور گواهي عدم پرداخت،دارنده چك براي دريافت وجه آن،به كدام دادگاه مي تواند مراجعه نمايد؟

فقط دادگاه عمومي حقوقي شيراز يا تهران

دادگاه عمومي حقوقي شيراز،تهران يا تبريز

فقط دادگاه عمومي حقوقي شيراز

فقط دادگاه عمومي حقوقي تهران يا تبريز

 

33 . خوانده در پاسخ به دعواي خواهان،ضمن دفاع ماهوي،ايراد مي نمايد.كدام مورد صحيح است؟

چنانچه ايراد تا پايان اولين جلسه مطرح نشود،دادگاه درحال قرار رد ايراد را صادر مي نمايد.

چنانچه ايراد تا اولين جلسه دادرسي مطرح نشود،دادگاه درحال قرار رد ايراد را صادر مي كند و اين قرار قابل تجديد نظر است.

چنانچه ايراد تا پايان اولين جلسه دادرسي مطرح نشود،دادگاه مكلف نيست بدون ورود در ماهيت،راجب آن تصميم گيري نمايد.

چنانچه ايراد تا اولين جلسه دادرسي مطرح نشود،دادگاه در حال قرار رد ايراد را صادر مي كند.

 

34 . چنانچه دعوي در مرحله فرجامي باشد و طرفين با توافق،تقاضاي ارجاع امر به داوري را نمايند،ديوان عالي كشور كدام اقدام را انجام مي دهد؟

پرونده را براي ارجاع به داوري،به دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته ارسال مي نمايد.

به تقاضا ترتيب اثر نمي دهد.

پرونده را به داوري ارجاع مي نمايد.

پرونده را پس از صدور قرار توقيف دادرسي،به داوري ارجاع مي نمايد.

 

35 . در خصوص تاجر ورشكسته،اگر مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد،كدام مورد صحيح است؟

درخواست كننده تأمين نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارد،مشروط بر آنكه مال توقيف شده جزو مستثنيات دين نباشد.

درخواست كننده تأمين نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارد.

حق تقدمي وجود ندارد و درخواست كننده تأمين نيز داخل در ساير غرماء قرار مي گيرد

درخواست كننده تأمين نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارد،مشروط بر آنكه ورشكستگي به تقلب يا تقصير باشد.

 
36 . در كدام يك از دعاوي زير،قرار تأمين اتباع بيگانه قابل صدور است؟

دعواي مستند به سند عادي عليه غير تاجر

دعواي متقابل

دعواي راجع به برات،سفته و چك

دعواي مستند به سند رسمي عليه تاجر

 
37 . كدام مورد،در خصوص گزارش اصلاحي دادگاه،صحيح است؟

رأي تلقي مي شود و پس از صدور و قطعيت،اعتبار امر مختومه پيدا مي كند.

رأي تلقي مي شود و مانند احكام دادگاه ها،به موقع اجرا گذاشته مي شود.

رأي تلقي مي شود و مانند آراي دادگاه ها،قابل تجديد نظر و فرجام است.

رأي تلقي نمي شود،ولي مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود.

 

38 . در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاري،كدام مورد صحيح است؟

بايد در دادگاه صادر كننده رأي مورد اعتراض،مطرح شده و در همين دادگاه نيز رسيدگي شود.

ايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد،مطرح شود و در دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض،به آن رسيدگي شود.

بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد،مطرح شود و در همين دادگاه نيز به آن رسيدگي شود،مگر درجه دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض،پايين تر باشد.

ايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد،مطرح شود و در همين دادگاه نيز به آن رسيدگي شود،مگر درجه دادگاه صادركننده رأي مورداعتراض،بالاتر باشد.

 

39 . كدام مورد،در خصوص امكان استرداد سند در دادگاه،صحيح است؟

مطلقا امكان پذير است

در صورتي كه به نفع طرف مقابل دليل باشد و او به آن استناد نمايد،امكان پذير نيست.

درصورتي كه به نفع طرف مقابل دليل باشد و او به آن استناد نمايد،امكان پذير است.

مطلقا امكان پذير نيست.

 

40 . در دعاوي راجع به اموال غير منقول و در ارتباط با بهاي خواسته اين دعاوي،كدام مورد صحيح است؟

از حيث هزينه دادرسي و مراحل بعدي رسيدگي،قيمت منطقه اي ملك

از حيث هزينه دادرسي،قيمت منطقه اي ملك و ازحيث مراحل بعدي رسيدگي،تقويم خواهان،مگر آنكه مورد اعتراض خوانده قرار گيرد

از حيث هزينه دادرسي و مراحل بعدي رسيدگي،تقويم خواهان،مگر آنكه مورد اعتراض خوانده قرار گيرد

از حيث هزينه دادرسي،تقويم خواهان و از حيث مراحل بعدي رسيدگي،قيمت منطقه اي ملك.

 
تجارت
 

41 . كدام مورد،صحيح است؟

ثبت اسم تجاري اختياري است،مگر اينكه وزارت دادگستري آن را الزامي كند و پس از ثبت،اسم تجارتي قابل انتقال مي باشد.

ثبت اسم تجارتي اختياري است و اسم تجارتي قابل انتقال است.

ثبت اسم تجارتي اجباري است و اسم تجارتي قابل انتقال است.

ثبت اسم تجارتي اجباري است و اسم تجارتي قابل انتقال نيست

 

42 . كدام عبارت،صحيح است؟

دفتر تجارتي تاجر در مقابل غير تاجر،سنديت دارد

دفتر تجارتي در دعوي صاحب دفتر عليه تاجر ديگر،مطلقا دليل محسوب مي شود.

دفتر تاجر در مقابل غير تاجر،فقط ممكن است جزو قرائن و امارات قبول شود.

دفتر تجارتي غير تاجر در مقابل تاجر، سنديت دارد.

 

43 . در شركت هاي سهامي،اگر قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد،كدام مورد صحيح است؟

عين آن را در نزد يكي از بانك ها توديع و گواهي بانكي را به ضميمه اظهار نامه و ضمائم آن به هيئت موسس تسليم نمايد.

بايد عين آن يا مدارك مالكيت ان را در همان بانكي كه براي پرداخت نقدي حساب باز شده است،توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن،به هيئت موسس تسليم نمايد

ايد عين ان يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است،توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهار نامه و ضمائم آن،به مرجع ثبت شركت ها تسليم نمايند.

مدارك مالكيت را در نزد همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است،توديع و گواهي بانك را به مرجع ثبت شركت ها تسليم نمايد.

 

44 . سود قابل تقسيم،كدام است؟

سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان هاي سال قبل و اندوخته قانوني به علاوه سود قابل تقسيم سال هاي قبل كه تقسيم نشده است.

درآمد حاصل در همان سال مالي،منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها.

از سود خالص،يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني كسر،بقيه بين سهامداران تقسيم مي شود.

از درامد حاصل همان سال،كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته قانوني كسر، بقيه بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

 

45 . كدام مورد،صحيح است؟

در شركت هاي سهامي،انتقال سهام با موافقت فقط مجمع عمومي عادي امكان پذير خواهد شد

در شركت هاي سهامي عام،انتقال سهام نبايد مشروط به موافقت مديران شركت و همچنين نبايد با موافقت مجمع عمومي باشد.

در شركت هاي سهامي عام،انتقال سهام نبايد مشروط به موافقت مديران ولي با موافقت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

در شركت هاي سهامي،انتقال سهام مي تواند با موافقت يكي از مجامع عمومي و يا هيئت مديره باشد.

 

46 . كدام مورد،درخصوص فوت يكي از شركاي شركت با مسئوليت محدود،صحيح است؟

از موارد انحلال شركت است،مگر خلاف آن در اساس نامه شركت پيش بيني شده باشد.

به هرحال،از موارد انحلال شركت است.

نمي تواند از موارد انحلال شركت محسوب شود.

از موارد انحلال شركت نيست،مگر در اساس نامه پيش بيني شده باشد.

 

47 . در صورتي كه يكي از شركاي شركت نسبي ورشكسته شود،امكان اخراج آن شريك از شركت،مشروط بر كدام مورد است؟

همه شركاي ديگر،وجوهي معادل سهم الشركه آن شريك در شركت را نقدا پرداخت كنند.

دادگاه در اين خصوص حكم دهد.

طلبكاران شريك ورشكسته تقاضا كنند

تقاضاي طلبكاران مبني بر اخراج،مورد موافقت ديگر شركا قرار گيرد.

 

48 . هر گاه شركت سهامي،مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند و ظرف مهلت مقرر اين پرداخت صورت نگيرد،شركت مي تواند كدام اقدام را در خصوص اين گونه سهام انجام دهد؟

به هر كس كه خريدار باشد،بفروشد.

باطل كند.

از طريق بورس يا مزايده بفروشد.

فقط از طريق بورس به فروش رساند.

 

49 . تعهد پرداختي به مبلغ يكصد يورو به زبان انگليسي و با رعايت ساير شرايط شكلي سفته تنظيم مي شود.محل صدور و محل پرداخت،تهران است.در اين صورت،سند مزبور كدام وضعيت زير را دارد؟

به دليل استفاده از پول و زبان خارجي،سفته محسوب نمي شود.

سفته محسوب مي شود

فقط به دليل استفاده از زبان خارجي،سفته محسوب نمي شود

فقط به دليل استفاده ازپول خارجي،سفته محسوب نمي شود.

 

50 . دارنده چك عليه صادر كننده و ظهرنويس چك اقامه دعوي نموده و صدور قرار تأمين خواسته عليه هر دو را در خواست مي نمايد.در اين صورت،دادگاه در مورد چه كساني قرار تأمين صادر مي نمايد؟

عليه هر مسئول به اندازه نصف مبلغ چك

فقط عليه يك مسئول به انتخاب خواهان

فقط عليه صادركننده

عليه صادركننده و ظهر نويس به اندازه مبلغ چك.

 

51 . احمد سفته اي در وجه بهرام صادر نموده و بهرام نيز آن را در وجه جواد ظهر نويسي مي كند.در اين صورت از نظر اثباتي،جواد در برابر احمد،دارنده با حسن نيت محسوب............... .

مي شود،مگر اينكه تحصيل مجرمانه سند توسط بهرام صادر شود.

مي شود،مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

نمي شود،مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

مي شود،مگر اينكه وجود ايراد در رابطه احمد و بهرام ثابت شود.

 
52 . - اكبر براتي در وجه بهروز و عهده جمشيد صادر مي كند وجمشيد نيز آن را قبولي مي نويسد.در اين صورت اصولا ايراد اكبر مبني بر بدهكار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد ................. ايراد جمشيد مبني بر بدهكار نبودن به اكبر،در برابر بهروز قابل استناد...........

نيست و همچنين- نيست.

نيست اما – است

است اما – نيست

است و همچنين – است

 
53 . در چارچوب حقوق اسناد تجارتي،محال عليه برات در مقابل دارنده،در كدام صورت مسئول است؟

برات را قبولي نويسي كرده باشد

به صادر كننده بدهكار بوده و برات را قبولي نويسي كرده باشد.

به صادر كننده بدهكار باشد،ولو اينكه قبولي ننوشته باشد.

برات قبولي نويسي كرده و از آن رجوع ننموده باشد.

 
54 . بهنام بابت خريد كالا از جمال،چك در وجه حامل صادره از سوي اسماعيل را در وجه جمال ظهر نويسي بدون قيد و شرط نموده و تسليم مي كند.در اين صورت انتقال سند ...............

محقق نشده و قهرا مسئوليت بهنام نيز منتفي است.

محقق شده و بهنام نيز در صورت برگشت،به عنوان ظهر نويس مسئول است.

محقق شده و بهنام نيز در صورت برگشت،به عنوان ضامن مسئول است.

محقق شده اما در صورت برگشت،بهنام مسئول نيست.

 
55 . پس از اقامه دعوي و به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تعديه،اعتراض شده است،دادگاه چه تكليفي دارد؟

كليفي به قبول تقاضاي خواهان ندارد.

معادل وجه برات را از وجوه نقد خوانده به عنوان تأمين توقيف كند.

معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تأمين توقيف كند.

دعوت از خوانده دعوا و ابلاغ فوري تقاضاي خواهان.

 

56 . كدام مورد،درخصوص برواتي كه وجه آن در ايران بايد به رويت يابي وعده از رويت پرداخت شود،درصورتي كه دارنده برات ظرف مهلت يك سال از تاريخ برات،قبولي يا پرداخت آن را مطالبه نكند،صحيح است؟

حق رجوع به ضامنان سند را از دست مي دهد.

حق رجوع به ظهر نويسان و برات دهنده اي كه وجه برات را به محال عليه رسانيده،نخواهد داشت.

حق رجوع به كليه امضاكنندگان برات را از دست مي دهد

فقط حق رجوع به ظهر نويسان را از دست مي دهد.

 

57 . -تاجري كه حكم ورشكستگي او صادر شده،در دوره توقف،خانه خود را وقف امور خيريه كرده است.طبق قانون تجارت كدام مورد در خصوص عقد وقف،صحيح است؟

صحيح است.

غير نافذ است.

قابل فسخ است.

باطل است.

 

58 . كدام مورد،از موارد ورشكستگي به تقصير نيست؟

اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود،خريدي بالاتر از مظنه روز كرده باشد.

اگر محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي،نسبت به در امد او فوق العاده بوده است.

اگر يكي از طلبكاران راپس از تاريخ توقف،بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

اگر دفاتر خود را مفقود نموده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري،از بين برده باشد.

 
59 . كدام مورد،از موارد بطلان قرارداد ارفاقي نيست؟

س از تصديق قرارداد ارفاقي،مشخص شود كه در اعلام مقدار قروض،حيله به كار رفته و مقدار حقيقي اعلام نشده است.

محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب

عدم اجراي شرايط قرارداد ارفاقي توسط تاجر ورشكسته

پس از تصديق قرارداد ارفاقي،مشخص شود كه در اعلام ميزان دارايي،حيله به كار رفته و مقدار حقيقي اعلام نشده است.

 
60 . تاجر ورشكسته،مدعي اعاده اعتبار است.دادخواست خود را به كدام مرجع بايد تسليم كند؟

دادگاه صادر كننده حكم ورشكستكي

رئيس دادگستري

داره تصفيه امور ورشكستگي

دادگاه تجديدنظر استان

 

اصول فقه

61 . كدام مورد، حكم تكليفي است؟

باطل بودن معاملات مجنون

موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتي

عدم صحت وقف بر مجهول

لزوم عقد بيع و اجاره

 
62 . كدام مورد، حكم وضعي است ؟

عدم نفوذ صلح با اكراه

ممنوعيت تفتيش عقايد

لزوم تسليم مبيع

اباحه تصرفات مالك

 
63 . استعمال لفظ در كدام مورد، مجازي است؟

فرزند در مورد فرزند طبيعي(نامشروع)

صداق در مورد مهريه

قانون در مورد بخشنامه هاي دولتي

زوجه در مورد زوجه منقطعه

 
64 . كدام مورد، از موضوعات عرفي است ؟

لعان

قرابت رضاعي

طلاق عدي

بيع

 
65 . كدام يك از علايم زير، دليل حقيقي بودن استعمال كلمه "تعهد" در موردي است كه مديون به اراده خود،چيزي را بر عهده گرفته باشد؟

عدم صحت سلب

اطّراد

تبادر

صحت سلب

 
66 . كدام مورد، مثالي براي لفظ مترادف است ؟

محاربه و افساد في الارض

دادگاه و مرجع قضايي

قاضي و حاكم شرع

رجم و سنگسار

 
67 . كدام مورد، بيان كننده حكم وضعي است ؟

ضابطين دادگستري، نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مراجع قضايي صالح مي رسانند.

طفل بايد مطيع ابوين باشد

عاقد بايد عاقل،بالغ و قاصد باشد

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد

 
68 . در كدام مورد، دلالت از باب تنبيه و ايماء است؟

دلالت ماده691 ق.م. بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب ((ماده 691 ق.م.:ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است ))

دلالت ماده 954 ق.م.:بر انفساخ عقد جايز به جنون .((ماده 954 ق.م.:كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه درمواردي كه رشد معتبر است))

دلالت ماده 821 ق.م. بر اين كه اهمال و مماطله در تأديه ثمن از طرف شفيع حق شفعه او را ساقط مي كند.(ماده 821ق.م.:حق شفعه فوري است)

دلالت بر طلب و بدهي قبلي در جايي كه مدعي عليه درپاسخ به ادعاي طلب به مدعي بگويد:((من طلب تو را پرداخت كرده ام)).

 
69 . در كدام مورد،وصف داراي مفهوم است؟

صفت ((تجارتي ))در عبارت (در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 تا8 ماده220 نباشد،مشمول مقررات راجب به بروات تجارتي نخواهد بود)

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است، برگزيند.

اسناد از حيث تنظيم، تابع قانون محل تنظيم خود هستند.

كودكي كه به حد بلوغ نرسيده، مبرا از مسئوليت كيفري است

 
70 . عام در كدام مورد، بدلي است؟

تابعيت كشورايران،حق مسلم هر فرد ايراني است

هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع تقليد سوء قصد نمايد،چنانچه محارب شناخته نشود،به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد

هر گاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند، تقسيم به نحوي كه شركا تراضي نمايند، به عمل مي آيد.

هر يك از زن و مرد،مي تواند براي عقد نكاح، وكالت به غير دهد.

 
71 . در خصوص تعارض قاعده يد با استصحاب، كدام مورد صحيح است؟

استصحاب مقدم است، خواه قاعده يد اماره باشد يا اصل.

قاعده يد مقدم است،اگر اصل باشد

قاعده يد مقدم است، اگر اماره باشد

قاعده يد مقدم است، خواه اماره باشد يا اصل

 
72 . انصراف در كدام مورد مانع اطلاق است؟

انصراف ملك به مال غير منقول

انصراف مسلمان به شيعه در ايران

انصراف پدر به پدر مشروع

انصراف تعهد به دين مالي

 
73 . در كدام مورد، قياس از نوع منصوص العله است؟

قياس قاضي در حالت پريشاني فكري به قاضي عصباني، در منع از صدورحكم((لايقضي القاضي و هو غضبان))

قياس ثمن عين معين به مبيع معين و حكم به انفساخ عقد بيع در فرض تلف شدن ثمن((ماده 387ق .م.:اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد...))

قياس ايقاع، به معامله و حكم به بطلان ايقاع محجوران((ماده 212 ق.م.: معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است)).

قياس موصي له به وارث و حكم به محروميت اواز موصي به (( ماده 885ق.م.:قتل از موانع ارث است. بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود....))

 
74 . تقدم ماده 1281ق.م.بر ماده 1275، از كدام باب است؟((ماده 1281ق.م.:قيد دين در دفتر تجار، به منزله اقرار كتبي است)).((ماده 1275ق.م.:هر كس اقرار به حقي براي غير كند،ملزم به اقرار خود خواهد بود))

ورود

تخصص

تخصيص

حكومت

 
75 . مطابق اصل77ق.ا.،«عهدنامه،مقاوله نامه ها،قراردادها وموافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد».براساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان،«...قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركت هاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود،خود به خود مشمول اصل77ق.ا.نبوده،يعني قراردادبين المللي محسوب نمي شود...ونياز به تصويب مجلس ندارد...»بنابراين،اينگونه قراردادها ازكدام باب،ازاصل77ق.ا.خارج هستند؟

ورود

حكومت

تخصيص

تخصص

 
76 . تقدم ماده 158 ق.م.بر ماده 157ق.م.،از كدام باب است؟((ماده 157ق.م.:هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند وآب كافي براي هر دو نباشد، بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد،بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد، به نسبت حصه تقسيم مي كنند)).((ماده 158ق.م.: هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد،زميني كه احياءآن مقدم بوده است،در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متأخر در احياء، اگر چه پايين تر از آن باشد))

تخصص

ورود

حكومت

تخصيص

 
77 . مراداز مقتضي در بحث استصحاب،كدام است؟

استعداد و قابليت

مقتضي حكم

علت

سبب

 
78 . قاعده تقديم اهم بر مهم، مربوط به كدام مورداست؟

افراد واجب مخير

دو حكم متزاحم

دوران بين محذورين

دو دليل متعارض

 
79 . در كدام مورد، بايد حكم به تشكيل قراردادكرد؟

در قرارداد مكاتبه اي، فروشنده به خريدار يك هفته مهلت مي دهد تا نامه قبولي را ارسال كند.خريدار نامه مزبور را ارسال مي كند،ولي معلوم نيست قبل از انقضاي مهلت مقرربوده يا بعد از آن.

بعد از ايجاب فروشنده،دو حادثه رخ مي دهد:رجوع از ايجاب و قبولي از سوي مخاطب،ولي هر دو حادثه مجهول التاريخند.

بعدازايجاب فروشنده،دوحادثه رخ مي دهد:قبول ايجاب و رد آن،ولي تاريخ رد ايجاب،مجهول وتاريخ قبول معلوم است.

) بعد از ايجاب فروشنده،دو حادثه رخ مي دهد:ايجاب متقابل از طرف مشتري و قبول بدون قيد وشرط او،ولي تاريخ قبولي بدون قيد وشرط مجهول است.

 
80 . دليل عدم حجيت استصحاب قهقري، كدام است؟

تقدم زمان مشكوك بر متيقن

تعدد متيقن و مشكوك

وحدت زمان متيقن و مشكوك

عدم فعليت شك ويقين

 
جزای عمومی و اختصاصی
 

81 . «الف» با علم به اينكه «ب» (پسر 14 ساله) قصد آتش زدن اتومبيل «ج» را دارد، حسب درخواست او بنزين به وي داده است، «ب» اتومبيل را آتش داده است. كدام مورد صحيح است؟

«الف» و «ب» شركاء جرم هستند

«الف» معاون جرم است

«الف» مباشر معنوي است

«الف» سبب اقوي از مباشر است.

 
82 . «الف»، «ب» را براي ارتكاب جرم ساده تهديد كرده است، ولي «ب» مرتكب جرم مشدد شده است. كدام مورد صحيح است؟

رفتار «الف» فاقد وصف جزايي است

«الف» مرتكب معاونت در جرم مشدد شده است

«الف» مرتكب معاونت در جرم ساده شده است

«الف» مكرِه و «ب» مكرَه محسوب مي شود

 
83 . «الف» مرتكب جرم تعزيري درجه 6 شده است. به فاصله دوماه از تاريخ قطعيت حكم و قبل از شروع به اجراي مجازات آن مجدداً مرتكب جرم درجه4 شده است. كدام مورد در خصوص رفتار مرتكب صحيح است؟

مشمول مقررات تكرار جرم مي شود

مشمول هيچ يك از مقررات تعدد و تكرار جرم نمي شود

مشمول مقررات تعدد جرم مي شود

مشمول مقررات تعدد جرم مي شود

 

84 . درصورتي كه از رفتار مجرمانه واحد نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود كدام مورد صحيح است؟

در جرايم تعزيري از موارد تعدد معنوي ولي در حدود وقصاص از موارد تعدد مادي است

از موارد تعدد مادي است

از موارد تعدد معنوي است

از مصاديق عنوان خاص مجرمانه است

 

85 . انتشار حكم محكوميت و رسانه ملي يا در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار، وقتي مال موضوع جرم يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد در كدام يك از جرايم زير لازم است؟

استفاده از اطلاعات نهايي

كلاهبرداري

اخذ پورسانت در معاملات داخلي

استفاده غير مجاز از اموال دولتي

 

86 . كدام مورد در خصوص اطفال كمتر از نه سال تمام قمري، هگاه مرتكب جرم تعزيري شوند، صحيح است؟

اگر ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبه باشد، به اقدامات تأميني و تربيتي محكوم مي شوند

به اقدامات تأميني و تربيتي محكوم مي شوند

به تحمل هيچ مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي محكوم نمي شوند

اگر ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبه باشد، به اقدامات تأميني و تربيتي محكوم نمي شوند

 

87 . -هرگاه براي دادگاه محرز شود كه شخص حقوقي افزون بر فعاليت قانوني به فعاليتهاي مجرمانه مستمري هم مي پردازد، دادگاه كدام اقدام را انجام مي دهد؟

مي تواند يك تا دو مورد از مجازات هاي مختص شخص حقوقي، غير از انحلال و مصادره اموال را اعمال كند

حكم به انحلال شخص حقوقي يا مصادره اموال آن صادر مي كند

حكم به انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن صادر مي كند

مي تواند هر مجازات مختص شخص حقوقي، غير از انحلال را اعمال كند

 

88 . در خصوص مجازات هاي تكميلي، كدام مورد، صحيح نيست؟

اصولاً بيش از دو سال نيست

همراه با مجازات حدي مستوجب قصاص يا تعزيري، قابل اعمال است

بايد متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم باشد

درمورد اشخاص حقيقي و حقوقي، قابل اعمال است

 

89 . « الف » در حالت مستي مرتكب جرم ايراد جرح شده است. كدام مورد صحيح است؟

مرتكب قابل مجازات قصاص عضو نيست، ولي ضامن ديه است

اصل برمجازات او است، مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب، به طور كلي مسلوب اختيار بوده است

اصل بر عدم مجازات او است مگر اينكه ثابت شود مستي به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است

مرتكب قابل مجازات قصاص عضو نيست، ولي ضامن ديه است و حبس نيز محكوم مي شود

 

90 . شروع به جرم در كدام يك از جرايم زير جرم محسوب مي شود؟

مصرف مسكر

تعزيري درجه 6 تا 8

عمل منافي عفت غير از زنا

معاونت در شروع به جرم قتل عمد

 

91 . شخصي نوار و تصاويري كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط نگهداري مي كند. عمل وي كدام است؟

تظاهر به عمل حرام

معاونت در جرم

فاقد وصف جزايي است

جرم محسوب مي شود

 

92 . هرگاه مجني عليه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ، جاني را از قصاص عفو كند، دراين صورت، كدام مورد صحيح است؟

مرتكب قابل مجازات نيست

مرتكب تعزير مي شود

مرتكب قصاص مي شود

مرتكب به پرداخت ديه محكوم مي شود

 

93 . كارگر مكانيكي برخي از ابزار و آلات مكانيكي را كه در دسترس او بوده است، تصاحب كرده است. رفتار او چه وصفي دارد؟

سوء استفاده از شغل

تحصيل مال نامشروع

خيانت در امانت

سرقت

 

94 . اگر كسي اموال تاريخي- فرهنگي را از اماكن تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، حسب تصادف بدست آورد، به كدام مورد محكوم مي شود؟

فقط به ضبط اموال مكشوفه

مجازات جرم تجاوز به اماكن تاريخي و مذهبي

مجازات حفاري و كاوش

مجازات جرم سرقت

 

95 . براثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط مأموران دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي ميباشد، اسنادي توسط دشمنان ربوده مي شود. جرم مأموران مذكور كدام است؟ براثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط مأموران دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي ميباشد، اسنادي توسط دشمنان ربوده مي شود. جرم مأموران مذكور كدام است؟

فقط جرم انتظامي

جرم نيست

تخليه اطلاعاتي

اهمال در نگهداري اسناد دولتي

 
96 . «الف» با ارتكاب بزه اختلاس، وجوه حاصل را براي خريد منزل مصرف مي كند. مرتكب به كدام نوع مجازات محكوم مي شود؟

مجازات اختلاس و ضبط مال

مجازات اختلاس و رد مال و براي جرم پولشويي به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم

مجازات جرم پولشويي و ظبط مال و منافع حاصل از آن

به علت تعدد معنوي، به مجازات اشد

 
97 . كسي، مرتكب جرم حدي مستوجب سلب حيات شد بدون اجازه دادگاه به قتل مي رساند. حكم او كدام است؟

قصاص

معاف از مجازات است

تعزير مي شود

پرداخت ديه و تعزير

 
98 . قاضي دادگاه با اخذ پول از شاكي، حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون مي دهد. قاضي به كدام مجازات محكوم مي شود؟

ارتشاء و مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده

رتشاء

سوء استفاده از مقام

فقط به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده

 
99 . فرماندار يكي از شهرستان ها، با سوء استفاده از موقعيت خود، مالكي را به فروش ملك خود اكراه مي كند. مجازات او كدام است؟

رد مال، حبس و جزاي نقدي

حبس و جزاي نقدي

رد مال، حبس و يا جزاي نقدي

حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي

 

100 . كسي به طور غيرمجاز، از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، وجه مال يا منفعت يا امتيازات مالي تحصيل مي كند. او مرتكب جرم شده است؟

سرقت

تحصيل مال نامشروع

دسترسي غيرمجاز

كلاهبرداري

 

آیین دادرسی کیفری

101 . شخصي در مرحله تحقيقات مقدماتي، از سوي بازپرس به عنوان مطلع احضار شده و پس از تحقيق، در مظان اتهام مبني بر ارتكاب جرمي قرار مي گيرد. كدام مورد، صحيح است؟

چنانچه تحقيق از مطلع در حضور وكيل او صورت گرفته باشد، تفهيم اتهام جايز است

بازپرس مجاز به تفهيم اتهام به او نيست و بايد طبق مقررات و به عنوان متهم، براي وقت ديگر احضار شود.

نيازي به استعلام نظر دادستان نيست و بازپرس مجاز است در همان جلسه، به او تفهيم اتهام كند

در صورت اعلام مراتب به دادستان و موافقت او، در همان جلسه تفهيم اتهام به عمل مي آيد.

 

102 . در جرم غيرقابل گذشت كه مجازات آن از نوع تعزيري درجه شش و قابل تعليق است، مقام قضايي براي حصول سازش، موضوع را با توافق طرفين به ميانجيگري ارجاع مي دهد. در اثر ميانجيگري، شاكي گذشت مي كند و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر است. كدام قرار صادر مي شود؟

تعليق تعقيب پس از اخذ موافقت متهم

بايگاني كردن پرونده پس از اخذ موافقت شاكي

ترك تعليق پس از اخذ موافقت متهم

موقوفي تعقيب پس از اخذ موافقت شاكي

 

103 . - اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علتي بازداشت مي شوند و متعاقباً حكم برائت يا قرار منع تعقيب آنان صادر مي شود، مي توانند تقاضاي جبران خسارت خود را ظرف چه مدت از تاريخ ابلاغ رأي قطعي و به كدام مرجع ارائه دهند؟

يك سال – ديوان عالي كشور

شش ماه- كميسيون ملي جبران خسارات، مشروط به اين كه بازداشت ناشي از خودداري متهم در ارائه اسناد يا مدارك و ادله بي گناهي نباشد

يك سال – رئيس كل دادگستري استان مربوط

شش ماه – كميسيون استاني

 

104 . متهمي در طول مدت تعليق تعقيب، به ارتكاب جرم مستوجب تعزير درجه هفت و بالاتر و يا برخي جرايم شديدتر متهم شده و كيفر خواست صادر مي شود. كدام مورد صحيح است؟ متهمي در طول مدت تعليق تعقيب، به ارتكاب جرم مستوجب تعزير درجه هفت و بالاتر و يا برخي جرايم شديدتر متهم شده و كيفر خواست صادر مي شود. كدام مورد صحيح است؟

الغاي قرار تعليق براي دادستان الزامي نيست و به تشخيص و نظر او واگذار شده است.

مدت تعليق تعقيب، به تشخيص دادستان افزايش مي يابد.

مدت تعليق دو برابر مي شود و بر شرايط تعليق افزوده مي گردد.

قرار تعليق لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، تعقيب به عمل مي آيد.

 

105 . در مواردي كه قانوناً تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسئولان كشوري برعهده ديوان عالي كشور است، انجام تحقيقات و اقدامات مقدماتي، توسط كدام مرجع انجام مي شود؟

دادسراي محل وقوع جرم

دادسراي مركز استان محل وقوع جرم

دادسراي ديوان عالي كشور

دادسراي تهران

 

106 . كدام مورد، در خصوص حقوق دفاعي متهم در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، صحيح است؟

وكيل متهم حق حضور در جلسه بازپرسي را دارد، اما بازپرس با ذكر دليل و با صدور قرار عدم دسترسي، مي تواند وكيل را از دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده منع نمايد

تمكان حضور يا عدم حضور وكيل متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، كلاً بنا به تشخيص بازپرس است.

چنانچه از حضور وكيل متهم بيم فاسد برود، بازپرس مي تواند قرار عدم امكان حضور وكيل را صادر نمايد.

وكيل متهم حق حضور در جلسه بازپرسي و دسترسي به پرونده را دارد و بازپرس در هيچ شرايطي نمي تواند مانع اين حقوق شود.

 

107 . كنترل ارتباطات مخابراتي فرماندار مركز استان كه متهم به ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حبس ابد شده است، منوط به تأييد كدام مرجع است و تفويض اختيار به سايرين، چه وضعيتي دارد؟

رئيس كل دادگستري استان- قابل تفويض نيست.

رئيس قوه قضائيه – قابل تفويض است

رئيس قوه قضائيه – قابل تفويض نيست.

رئيس كل دادگستري استان- قابل تفويض است

 

108 . در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل وثيقه بسپارد، كدام مورد صحيح است؟

بازپرس مكلف به قبول آن است، ولي نوع قرار تغييري نكرده و قرار قبولي كفالت صادر مي كند

بازپرس مكلف به قبول آن است و قرار را به قرار وثيقه تبديل مي كند. اما متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا بسپارد.

چون انتخاب نوع قرار تأمين و متناسب بودن آن را با اتهام وارده از اختيارات بازپرس است، متهم حق ندارد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد.

بازپرس تكليفي در قبول اين تقاضا ندارد و قرار رد آن را صادر مي كند. اما متهم حق دارد ظرف ده روز از قرار رد نسبت به آن اعتراض كند

 

109 . مرور زمان شكايت در جرايم قابل گذشت، چه مدت است؟

شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم

يك سال از تاريخ وقوع جرم

شش ماه از تاريخ وقوع جرم

يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم

 

110 . درصورت بروز اختلاف بين دادستان و بازپرس در امر صلاحيت، حل اختلاف با كدام مرجع است؟

دادگاه كيفري دويي كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند

بازپرس ناگزير از تبعيت نظر دادستان است

دادگاه انقلابي كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند

دادگاه كيفري يكي كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند

 

111 . در كدام موارد، گزارش ضابطان دادگستري معتبر است؟

مورد ثقه قاضي باشد

برخلاف اوضاع و احوال و قراين مسلم قضيه نباشد

فقط در جرايم واقع در صلاحيت دادگاه كيفري دو

با امضاي دو نفر از ضابطان خاص باشد

 

112 . تحقيقات مقدماتي در جرايم غيرقابل گذشت، چگونه است؟

غيرعلني، ترافعي، كتبي و سري

كتبي، ترافعي، سري و علني

غيرترافعي و كتبي

غيرعلني، سري و ترافعي

 

113 . هرگاه طفلي با مشاركت اشخاص بزرگسال مرتكب جرمي شود كه تحقق آن منوط به فعل چند نفر نيست، مرجع رسيدگي به جرايم آنان كدام است؟

صرفاً به جرايم طفل در دادگاه اطفال و به جرايم اشخاص بزرگسال در مرجع قضايي صالح

به جرايم همه متهمان، در دادگاه اطفال و نوجوانان

به جرايم همه متهمان، توأمان در دادگاه كيفري يك يا دو، حسب مورد

به جرايم همه متهمان، در دادگاه كيفري محل وقوع جرم، طبق آيين دادرسي اطفال

 

114 . در دادگاه هاي كيفري يك و دو، هر يك از طرفين دعوي، حداكثر چند نفر وكيل مي توانند معرفي نمايند؟

در تمامي دادگاه ها، فقط يك نفر

در دادگاه هاي كيفري يك، حداكثر سه نفر و در دادگاه هاي كيفري دو، حداكثر دو نفر

در تمامي دادگاه ها، حداكثر سه نفر كه حضور دو نفر از آن ها براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

در تمامي دادگاه ها حداكثر دو نفر

 

115 . ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم در كدام مورد قابل مطالبه است؟

در كليه جرايم با هر ميزان به استثناي جرايم مستوجب تعزيرات شرعي و ديه

در كليه جرايم ارتكابي و با هر ميزان

فاقد وجاهت قانوني است و قابل مطالبه نيست.

فقط در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت

 

116 . يك تبعه ايراني در خارج از كشور مرتكب كلاهبرداري شده و قبل از تعقيب كيفري فرار كرد و به ايران آمده است. رسيدگي به جرم او در صلاحيت محلي كدام دادگاه است؟

محل اقامت شاكي در ايران

تهران

محل دستگيري

محل اقامت متهم در ايران

 

117 . كدام يك از آراي كيفري زير قطعي است؟

مستلزم پرداخت ديه يا ارش، اگر ميزان يا جمع آنها كمتر از يك چهارم ديه كامل باشد

مستلزم پرداخت ديه كمتر از ثلث ديه

مستلزم پرداخت ديه كمتر از خمس ديه

مستلزم پرداخت ديه يا ارش، اگر ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

 

118 . چنانچه دادستان از حكم محكوميت متهم تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد ومحكوم عليه نيز پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اثبات نمايد و درخواست تخفيف كند، دادگاه چه اقدامي انجام مي دهد؟

الزامي به تخفيف مجازات علي رغم درخواست محكوم عليه ندارد و درصورت لوزم مي تواند مجازات را تا نصف تقليل دهد.

در كليه محكوميت ها و بدون نياز به حضور دادستان مجازات را به نصف تقليل مي دهد.

در وقت فوق العاده و با حضور دادستان در كليه محكوميتها مجازات را تا يك چهارم تخفيف مي دهند.

در وقت فوق العاده و با حضور دادستان فقط در محكوميت هاي تعزيري، مجازات او را تا يك چهارم تخفيف مي دهد.

 

119 . چنانچه از قرار صادر شده از دادگاه كيفري، تجديدنظر خواهي به عمل آيد و مرجع تجديدنظر عقيده به نقض قرار داشته باشد، كدام مورد صحيح است؟

وارد ماهيت شده و رأي مورد نظر را صادر مي كند.

پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي خارج از نوبت به دادگاه صادر كننده قرار، اعاده مي نمايد.

پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر كننده قرار، براي نقض قرار ارسال مي كند

پرونده را براي نقض قرار، به دادگاه صادر كننده قرار ارسال مي دارد

 

120 . چنانچه دادرس ايراد رد را نپذيرد، مكلف به كدام اقدام است؟

به رسيدگي اداماه دهد و به علت عدم پذيرش ايراد، نيازي به صدور قرار نيست

قرار رد ايراد را صادر و تا قطعيت قرار، از رسيدگي امتناع كند

ظرف سه روز، قرار ايراد رد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد.

ظرف يك هفته، قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد

سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code