وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات آزمون وکالت 85

سوالات آزمون وکالت 85

1396/02/23


سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83


سوالات آزمون وکالت 85مدنی

1 . آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

انکار بعد از اقرار در هیچ صورتی شنیده نمی شود

انکار بعد از اقرار مسموع است به قید سوگند

ادعای فساد و اشتباه از سوی مقر پذیرفته می شود ولی برای ضرر زدن به اقرار باید ادعا اثبات شود

ادعای فساد و اشتباه پذیرفته می شود و نیاز به اثبات ندارد

 
2 . اگر خصوصیت منفعتی که در اجاره تعیین شده است منظور نباشد، مستاجر از چه منفعتی می تواند استفاده کند؟

مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معین باشد.

مستاجر مقید به منافعی است که ضرر کمتری از منفعت تعیین شده دارد.

مستاجر مقید به همان منفعتی است که د رعقد اجاره تعیین شده است.

مستاجر آزاد است که از هر منفعتی استفاده کند.

 
3 . عقد ضمان را در چه مواردی می توان فسخ کرد؟

عقد ضمان لازم است و ضامن یا مضمون عنه حق فسخ آن را ندارد

عقد ضمان لازم است مگر در صورت اعسار ضامن.

عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به قابل فسخ است.

عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و تخلف از مقررات عقد قابل فسخ است.

 
4 . نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود از آن کیست؟

به شفیع تعلق دارد

به مشتری تعلق دارد

نماء متصل به شفیع و نماء منفصل به مشتری تعلق دارد

نمائ متصل به شفیع و نمائ منفصل به مشتری تعلق دارد. ولی مشتری می تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند

 
5 . قالیچه ای به شرط داشتن مقدار معین ابعاد فروخته می شود ولی در زمان تسلیم معلوم می گردد که بیش از آن مقدار است. در این صورت خریدار و فروشنده چه حقی دارند؟

خریدار و فروشنده هر دو حق فسخ بیع را دارند

مقدار زائد متعلق به فروشنده است.

فروشنده حق فسخ بیع را دارد.

فروشنده به تناسب بهاید قراردادی بر مساحت شرط شده می تواند بر ثمن بیفزاید

 
6 . اگر مالی به وصف و ندیده فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم شود که مبیع وصف مشروط را ندارد خریدار چه اختیاری دارد؟

می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مالی که دارای وصف معهود است بخواهد.

می تواند معامله را فسخ کند

می تواند به میزان نقصان قیمت در نتیجه فقدان وصف از ثمن بکاهد.

معامله باطل است و برای خریدار حق انتخابی نیست.

 
7 . اگر بعض از بیع مالیت نداشته باشد عقد بیع چه حکمی دارد؟

بیع باطل است

بیع درست است و خریدار می تواند ارش بگیرد

بیع نسبت به بعض باطل است و نسبت به بعض دیگر خریدار از جهت تبعض صفقه خیار فسخ دارد.

بیع درست و لازم است.

 
8 . در موردی که اوصیا به اجتماع به انجام دادن کاری مامور شوند و یکی از آنان فوت کند این حادثه چه اثری در وصایت دارد؟

اجرای وصایت با مقامهای عمومی است

امینی به جمع باقی اضافه می شود و این جمع کامل به وصایت عمل می کنند

جمع باقی مانده به وصایت عمل می کنند

وصایت قابل اجرا نیست و بقیه اوصیا حق دخالت ندارند

 
9 . مهر المتعه در چه مورد به عهده شوهر است؟

در فرضی که مهر در عقد ذکر نشده و قبل از تعیین مهر و نزدیکی شوهر طلاق دهد

در فرضی که نکاح منقطع است و مهر در آن ذکر نشده

در فرضی که مهر در عقد ذکر نشده و طلاق پس از نزدیکی واقع شود

در فرضی که مهر معین شده مالیت ندارد.

 
10 . اگر واقف دو متولی معین کرده باشد که به اتفاق وقف را اداره کنند و یکی از آن دو فوت کند اداره امورد وقف با کیست؟

متولی زنده وقف را اداره می کند

موضوع در حکم موردی است که وقف متولی ندار و اداره آن با مقامات عمومی است

بعد از فوت یکی از متولیان حاکم شخصی را ضمیمه می کند که با متولی زنده به اجتماع تصرف کنند.

اداره وقف با موقوف علیهم است.

 
11 . چنانچه در عقد وقف واقف خود را متولی قرار دهد و قبل از آنکه مال موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده شود واقف فوت نماید...

عقد وقف غیرنافذ است

عقد وقف صحیح است و نیاز به قبض موقوف علیهم نیست.

عقد وقف باطل می گردد.

وراث واقف مکلفند مال موقوفه را به قبض موقوف علیهم بدهند

 
12 . شرط خیار فسخ در عقد نکاح .....

شرط باطل است ولی عقد نکاح صحیح است

در صورتی که مدت خیار معین باشد شرط خیار صحیح است

صحیح است

در صورتی که مدت خیار نامعین باشد شرط خیار عقد نکاح باطل است

 
13 . منافع موقوفات مجهول المصرف......

صرف بریات عمومی می شود

به اقرب غرض واقف می رسد

با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصرف فقرا می رسد

صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی می شود

 
14 . شخصی کالایی را خریداری نموده و متعاقبا آن را به دیگری منتقل می نماید پس از معامله دوم متوجه می شود که مورد معامله از بدو امر معیوب بوده....

از خریدار اول می تواند با تادیه مثل یا قیمت معامله اول را فسخ کند

خریدار اول می تواند فقط مطالبه ارش کند

خریدار اول مختار است بین مطالبه ارش و یا فسخ معامله

حق خیار خریدار اول با انتقال به غیر ساقط شده است

 
15 . اگر ضمن عقد نکاح شرط فعل باشد و تخلف شود....

عقد نکاح صحیح و شرط باطل است

عقد نکاح باطل می شود

مشروط له می تواند مشروط علیه را ملزم به انجام شرط نماید در صورتی که الزام ممکن نباشد می تواند عقد نکاح را فسخ نماید

مشروط له می تواند مشروط علیه را ملزم به انجام شرط نماید در صورتی که الزام ممکن نباشد فقط می تواند مطالبه خسارت کند

 
16 . شخصی قالیچه ای را به تصور اینکه بافت کاشان است خریداری می نماید پس از معامله معلوم می شود که بافت کاشان نیست...

معامله باطل است

معامله صحیح است

معامله غیرنافذ است

برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود.

 
17 . فرض کنید در قراردادی چند کالای مختلف فروخته بو شود و بها برای کل مبیع معین شده ولی قیمت هر کالا تعیین نشده است در این فرض اگر بعضی از آن کالاها معیوب در آید خریدار چه اختیاری پیدا می کند؟

خریدار می تواند تمام مبیع را فسخ کند یا تمام آن را نگاه دارد و ارش بگیرد.

خریدار می تواند مبیع را نسبت به مال معیوب فسخ کند.

خریدار حق فسخ ندارد و فقط می تواند ارش بگیرد.

خریدار می تواند تمام مبیع را فسخ کند و حق بر ارش ندارد.

 
18 . کدامیک از عبارات زیر مختصات عقد جعاله را به طور کامل بیان نموده است؟

جعاله عقدیست لازم ، تملیکی ، ساده و خیاری و همواره منجز

جعاله عقدیست تشریفاتی و معلق و جایز و تملیکی

جعاله عقدیست لازم ، عهدی ، ساده و غیرخیاری و غیرقابل تعلیق

جعاله عقدیست جایز، عهدی ، ساده و قابل تعلیق

 
19 . کدامیک از عبارات زیر معرف ضمان درک است؟

ضمان درک عبارتست از مسئولیت بایع یا مشتری نسبت به استرداد ثمن یا مبیع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن

ضمان درک عبارتست از ضمانت بایع از مشتری نسبت به ثمن متعلق به غیر

ضمان درک عبارتست از تعهد مشتری در مقابل بایع نسبت به مبیع متعلق به غیر

ضمان درک عبارتست ازمسئولیت هر یک از طرفین عقد بیع نسبت به ثالث در صورت مستحق للغیر درآمدن موضوع عقد.

 
20 . در تعریف عقد ودیعه کدام یک از عبارات زیر را مناسب می دانید؟ ودیعه عقدیست که...

به موجب آن شخصی امین از مال دیگری حفاظت نموده و حق الزحمه خود را دریافت دارد.

طبق آن مالک یا نماینده او راسا دیگری را موظف به نگهداری مال و انتقال منافع به مالک مال می نماید.

طی آن مالک یا نماینده او از دیگری می خواهد از مال او به طور مجانی نگهداری کند و مورد قبول واقع شود.

طی آن مالک حق استفاده از مال خود را به دیگری تفویض می کند.

 
 
آیین دادرسی مدنی
 

21 . کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه دعوی کرده و دعوی وی رد شده است...

می تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

فقط می تواند نسبت به ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

فقط می تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی نماید.

 
22 . در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد...

دادگاه در صورت مصلح می تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.

دادگاه مکلف است از دستور موقت رفع اثر نماید.

رئیس دادگستری محل می تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.

رئیس دادگاه تجدیدنظر می تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.

 
23 . در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده صدور رای باشد دادگاه...

مکلف به انشاء رای نسبت به همان قسمت است.

رسیدگی را ادامه می دهد و پس از آماده شدن همه قسمت ها اقدام به صدور رای می نماید.

با درخواست خواهان و عدم مخالفت خوانده مکلف به انشاء رای نسبت به همان قسمت می باشد.

با درخواست خواهان مکلف به انشاء رای نسبت به همان قسمت می باشد.

 
24 . اگر قرار صادره در دادگاه بدوی مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد در صورت فرجام خواهی از آن و پس از نقض برای رسیدگی به ماهیت دعوا پرونده....

به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر تایید کننده قرار ارجاع می شود.

به شعبه دیگر دادگاه بدوی صادر کننده قرار ارجاع می شود.

به دادگاه بدوی صادر کننده قرار ارجاع می شود.

به دادگاه تجدیدنظر تایید کننده قرار ارجاع می شود.

 
25 . تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه ....

قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر می باشد.

قابل رسیدگی به هیچ وجه نمی باشد

قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی می باشد.

قابل رسیدگی در شعبه صادر کننده حکم غیابی بعنوان تجدیدنظر می باشد.

 
26 . در صورتی که حکم دادگاه حقوقی پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه چه اقدامی انجام می دهد؟

دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از شعبه دیوان عالی کشور است.

دادگاه مرجوع الیه تکلیفی به تبعیت از شعبه دیوان ندارد.

دادگاه فقط از باب تعیین صلاحیت مکلف به تبعیت از دیوان عالی کشور است.

اگر نقض حکم به علت نقص تحقیقات باشد مکلف به تبعیت ا زنظر دیوان است در غیر این صورت می تواند رای اصراری صادر نماید.

 
27 . در دعاوی ناشی از قراردادها کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

دادگاه محل انجام تعهد

دادگاه محل تنظیم قرارداد

هریک از سه دادگاه یاد شده به اختیار خواهان

دادگاه محل اقامت خوانده

 
28 . کدام یک از اختیارات زیر قابل توکیل به وکیل دادگستری می باشد؟

قبول سوگند

شهادت

اقرار

لعان

 
29 . در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد کدام گزینه صحیح است؟

دادگاه قرار توقف دادرسی صادر و به طرفین دعوا ابلاغ می نماید.

دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می دهد و رسیدگی طبق روال ادامه می یابد.

دادگاه قرار توقف دادرسی صادر و به موکل ابلاغ می نماید تا ظرف دو ماه شخصا حاضر یا وکیل جدید معرفی کند.

دادگاه به موکل اخطار می کند شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر یک ماه متوقف می گردد.

30 . کدام یک از دعاوی زیر از جمله دعاوی طاری نیست؟

اعتراض ثالث

جلب ثالث

دعوی متقابل

ورود ثالث

 
31 . در صورتی که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور حکم معترض عنه را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد....

رای را نقض و جهت صدور حکم ماهوی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می نماید.

رای را نقض و خود حکم ماهوی صادر می نماید.

رای را نقض و به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می دهد

نظر خود را جهت اقدام قانونی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام می نماید.

 
32 . کدام یک از گزینه های زیر از موارد رد دادرس نیست؟

موردی که فرزند دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشد.

موردی که همسر دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

موردی که یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی علیه دادرس نموده باشد.

موردی که دادرس نسبت خویشاوندی درجه دوم از طبقه دوم با یکی از اصحاب دعوی داشته باشد.

 
33 . کدام یک از قرارهای ذیل مستقلا قابل تجدیدنظر نیست؟

ابطال دادخواست

دستور موقت

رد دعوا

عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

 
34 . در صورتی که گواه پس از احضار در امر حقوقی حاضر نشود....

احضار مجدد وی ممکن نیست.

برای بار دوم احضار خواهد شد.

جلب می شود.

بار دوم احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.

 
35 . کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با ادعای جعلیت سند صحیح است؟

در صورت ادعای جعلیت سند ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

به ادعای جعلیت سند پس از انکار آن سند رسیدگی نمی شود.

ادعای جعلیت سند بدهی مانع از ادعای پرداخت آن دین نیست و به هر دو ادعا رسیدگی می شود.

در صورت ادعای جعلیت سند دین همراه با ادعای پرداخت دین فقط به ادعای پرداخت دین رسیدگی می شود.

 
36 . در صورت صدور حکم اعسار شخصی از پرداخت هزینه دادرسی....

فقط در پرونده ای که خواسته شده و برای همان مرحله قابل استفاده است.

حکم اعسار در هر دعوی در هر مرجع که مطرح شود تا یک سال قابل استفاده است.

فقط برای آن دعوا که مطرح شده قابل استفاده است ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به آن دعوا از معافیت استفاده کند.

معسر از پرداخت هزینه دادرسی کلیه پرونده هایی که در دادگاه صادر کننده حکم اعسار مطرح می شود معاف است.

 
37 . تغییر عنوان خواسته از اجرت المثل به اجرت المسمی در مرحله تجدیدنظر....

مجاز است

جایز نیست

منوط به نظر دادگاه است

فقط در مرحله بدوی جایز است.

 
38 . هر گاه حکم غیابی با اخذ تامین از محکوم له اجرا شود تامین مزبور تا چه زمانی باید باقی باشد؟

تا دو سال

تا پنج سال

تا ده سال

تا زمان مراجعه محکوم علیه و اعتراض به حکم یا ابلاغ واقعی حکم و گذشتن مهلت اعتراض و تجدیدنظر

 
39 . هر گاه رای داور مورد اعتراض واقع شود آیا صرف اعتراض مانع اجرای رای است؟

بلی

خیر

با اخذ تامین از محکوم علیه رای اجرا نمی شود.

در صورتی اجرا می شود که محکوم له تامین ندهد.

 
40 . در موردی که عدم تشکیل جلسه دادرسی منتسب به اصحاب دعوا نیست جلسه دادرسی بعدی باید در چه زمانی تشکیل شود؟

ظرف یک ماه

منوط به نظر دادگاه است.

حداگثر ظرف مدت دو ماه

نزدیک ترین وقت ممکن

 
 
تجارت
 

41 . در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر خود را بدون تقصیر مفقود نموده باشد:

ورشکسته به تقصیر محسوب و به جزای نقدی محکوم می شود.

ورشکسته عادی محسوب است.

ورشکسته به تقلب محسوب می شود.

ورشکسته به تقصیر محسوب می شود.

 
42 . تعداد حداقل شرکا در شرکت های سهامی عام چند نفر است؟

3

5

7

9

 
43 . چنانچه شرکتی در ایران تشکیل و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیاورد:

شرکت تضامنی محسوب می شود.

شرکت با مسئولیت محدود محسوب می شود.

شرکت مدنی محسوب می شود.

شرکت باطل است.

 
44 . در صورتی که مدیر عامل یک شرکت تجارتی به نمایندگی از طرف شرکت چکی صادر نماید که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود:

فقط مدیر عامل که چک را صادر کرده است مسئولیت کیفری دارد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره مسئولیت کیفری و حقوقی دارد.

مدیر عامل مسئولیت کیفری و شرکت مسئولیت حقوقی دارد.

مدیر عامل مسئولیت کیفری و مسئولیت تضامنی و حقوقی متوجه هر دو شخص می باشد.

 
45 . مسئولیت شرکا در شرکت نسبی:

به میزان سرمایه ایست که در شرکت آورده اند.

تضامنی است و هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت خواهند بود.

هر شریک فقط به نسبت سرمایه ای که در شرکت آورده است مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد.

کلیه شرکا مسئولیت مدنی دارند و میزان مسئولیت آنان را دادگاه تعیین می کند.

 
46 . برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین شرکت باید؟

اقلا بیست درصد از سرمایه شرکت را خود تعهد کرده، لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها بسپارند.

سی و پنج درصد از سرمایه شرکت را نقدا در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها پرداخته و نیازی به تعهد بقیه مبلغ ندارند.

صرفا نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده و بیست درصد آن را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها بسپارند.

سی و پنج درصد از سرمایه شرکت را پرداخت کرده و کل سرمایه را تعهد نمایند.

 
47 . انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که:

کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.

نصف سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و سه سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.

کلیه سرمایه شرکت تادیه شده و سه سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.

کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

 
48 . برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب:

دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر و مهلتی که نباید کمتر از سه ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه نمایند.

فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان خود به شرکت مراجعه نمایند.

دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر و مهلتی که نباید کمتر از یک ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه نمایند.

یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر و مهلتی که نباید کمتر از یک ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه نماید.

 
49 . کدام عبارت زیر صحیح است؟

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام سه نفر و حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام پنج نفر و حداقل سرمایه پنج میلیون ریال می باشد.

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام پنج نفر و حداقل سرمایه ده میلیون ریال می باشد.

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام سه نفر و حداقل سرمایه پنج میلیون ریال می باشد.

 
50 . شرکا نسبت به قیمت سهم الشرکه های غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و مرور زمان ناشی از مقررات فوق چن سال پس از تاریخ تشکیل شرکت می باشد؟

پنج

هفت

ده

پانزده

 
51 . کدام مورد زیر در شمار معاملات تجارتی تبعی است؟

کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

عملیات بیمه بحری و غیر بحری

معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد.

هر قسم عملیات دلالی و حق العمل کاری یا عاملی

 
52 . وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:

انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل

انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت

انتخاب هیات مدیره، بازرسان تصویب ترازنامه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه و انحلال قبل از موعد شرکت

 
53 . در شرکت های نسبی هیچیک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت:

یک دوم شرکا

دو سوم شرکا

اکثریت شرکا

تمام شرکا

 
54 . شرکت سهامی از چه زمانی تشکیل شده محسوب می شود؟

از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها

از تاریخ رسمی شروع فعالیت

از تاریخ اعلام اسامی مدیران شرکت

از زمان قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان پس از مجمع عمومی موسس

 
55 . دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند تا چه زمانی علیه تاجر قابل استناد است؟

تا زمان انقضای مرور زمان دعاوی تجاری

تا ده سال از تاریخ ختم سال مالی

در هر زمان علیه تاجر قابل استناد است

تا ده سال از تاریخ ختم سال مالی برای تجار دیگر و پس از ان برای غیر تاجر

 
56 . هر گاه یک یا چند نفر از موسسین شرکت سهامی آورده غیرنقدی داشته باشند ارزیابی آورده های غیرنقدی بر عهده چه مرجعی است؟

کارشناس رسمی دادگستری و مجمع عمومی موسس

کارشناس رسمی دادگستری

حاضرین در مجمع عمومی موسس به غیر از موسسین

مجمع عمومی موسس

 
57 . در صلح محاباتی که تاجر بنماید؟

بعد از توقف قابل فسخ است

بعد از توقف باطل و بلااثر است

اگر برای فرار از پرداخت دین باشد باطل است

قبل از توقف صحیح و بعد از توقف غیرنافذ است بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل است

 
58 . قائم مقام تجارتی کیست؟

قائم مقام تجارتی همان منتقل الیه تجارت خانه است.

قائم مقام تجارتی وارث تاجر است.

کسی است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور تجارت خانه نایب خود قرار داده است.

کارکنان تجارت خانه قائم مقام تجارتی محسوب می شوند.

 
59 . وجود بازرس در چه شرکت هایی که با حداقل تعداد شرکا تشکیل شده اند الزامی نیست؟

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی عام

شرکت تعاونی

 
60 . اگر در ظهر براتی فقط امضا گردد ظهرنویسی:

حاکی از انتقال برات است مگر خلاف آن قید شود.

حاکی از انتقال برات نیست مگر تصریح شود.

نشانه ضمانت است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

با توجه به قیدی که در ان ذکر شده باید مشخص شود.

 
 
اصول فقه
 

61 . در تعارض اصاله الصحه در عقد بیع با اصل عدم تاثیر حکم چیست؟

تساقط هر دو اصل و رجوع به اصل ثالث بر حسب مورد

تقدم اصل عدم تاثیر عقد بر اصاله الصحه

تقدم استصحاب بقاء مالکیت بایع نسبت به مبیع

تقدم اصاله الصحه بر اصل عدم تاثیر عقد

 
62 . استصحاب بقای زوجیت در صورت تردید در وقوع طلاق چه نوع استصحابی است؟ از توع شک در:

وجود رافع

بقاء مستصحب است

رافعیت موجود است

مقتضی است

 
63 . تفاوت اصل عدم با استصحاب عدمی چیست؟

اصل عدم از اصول عملیه است اما استصحاب عدمی جنبه اماریت دارد.

استصحاب عدمی نسبت به اصل عدم اعم است.

در استصحاب عدمی حالت سابق لحاظ می شود اما اصل عدم توجهی به حالت سابق ندارد.

تفاوتی میان این دو اصل نیست.

 
64 . در تعارض قانون خاص مقدم با عام موخر حکم وحدت رویه چیست؟

قانون خاص مقدم مخصص عام موخر می باشد.

قانون خاص ناسخ جزئی عام موخر است.

قانون عام موخر ناسخ خاص مقدم است.

تعارض میان این دو قانون به تساقط هر دو می انجامد و باید به اصول عملیه رجوع شود.

 
65 . در صورت علم اجمالی به وجوب یا حرمت عملی تکلیف چیست؟

اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری می گردد.

احتمال حرمت بر احتمال وجوب رجحان دارد.

با وجود این علم اجمالی احتمال وجوب و احتمال حرمت تعارض و تساقط می کنند.

با وجود این علم اجمالی هیچ اصلی قابل اجرا نیست بلکه تخییر تکوینی بر مورد حاکم است.

 
66 . هر گاه میان متعاملین در مبلغ ثمن اختلاف باشد نظر کدام یک مقدم است؟

اختلاف متعاملین در مبلغ ثمن به مجهول شدن ثمن و بطلان معامله می انجامد.

با توجه به اصل برائت ذمه مشتری نسبت به مبلغ زائد نظر وی مقدم خواهد بود.

نظر بایع مقدم است زیرا عدم توجه به گفته وی رضایت معاطی را مخدوش می سازد.

نظر هیچ یک تقدم ندارد و قاضی باید واقعیت را از طرق دیگر کشف کند

 
67 . حقیقت عرف عام چیست؟

معنایی است که عرف آن را بر معانی دیگر لفظ مشترک ترجیح داده است.

معنایی متفاوت با معنی لغوی که مردمان با کثرت استعمال برای آن لفظ تثبیت کرده است.

معنایی است که عرف آن را بر معنی مجازی لفظ ترجیح داده است.

معنایی است که عرف آن را معنی حقیقی لفظ می داند.

 
68 . مفهوم می تواند مخصص قانون عامی گردد.

مفهوم به دلیل ضعف دلالت نمی تواند عام را تخصیص دهد.

تحصیص عام به وسیله مفهوم موفق ممکن است اما مفهوم مخالف نم یتواند مخصص عام شود.

تخصیص عام تنها به وسیله مفهوم اولویت امکان دارد.

هر یک از انواع مفاهیم که حجت شناخته شده باشد می تواند مخصص عام گردد.

 
69 . حدیث "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" از نظر عموم و اطلاق چه نوعی است؟

اطلاق دارد

اطلاق آن مقید شده است.

عام مجموعی است

عموم استغراقی است

 
70 . هر گاه مطلقه بعد از عده شوهر کند و پس از ده ماه از نزدیکی با شوهر اول و شش ماه از نزدیکی با شوهر دوم فرزندی بیاورد این فرزند ملحق ب هکدام شوهر شناخته می شود.

با توجه به حداکثر مدت حمل که احتیاطا ده ماه دانسته شده فرزند ملحق به شوهر اول است.

با توجه به حداقل مدت حمل که شش ماه دانسته شده فرزند ب هشوهر دوم ملحق می شود.

تعارض احتیاط در حداکثر و حداقل مدت حمل موجب تساقط آن دو و رجوع به قاعد هفراش می گردد.

با تعارض احتیاط در حداکثر و حداقل مدت حمل الحاق فرزند به هیچ یک ممکن نیست.

 
71 . مفهوم مخالف چیست؟

قضیه ای است که موضوع آن با موضوع منطوق مخالف است.

قضیه ای که منطوق آن با منطوق قانون دیگر مخالف باشد.

قضیه ای است که حکم آن نفیا و اثباتا مخالف حکم منطوق باشد.

قضیه ای است که مفهوم آن نفیا و اثباتا مخالف با مفهوم قانون دیگر باشد.

 
72 . در تعارض اصل استصحاب با اصل اشتغال و احتیاط تکلیف چیست؟

اصل استصحاب در تمام موارد بر اصل اشتغال مقدم است.

اصل استصحاب در صورتی که موضوع احتیاط را منتفی سازد مقدم خواهد بود.

اصل احتیاط در هر مورد وسیله احراز واقعیت و به تعبیری طریق نجات است.

حکم به تساقط هر دو اصل کرده و اصل ثالثی بر حسب مورد حاکم خواهد بود.

 
73 . ید و تصرف در چه شرایطی اماره مالکیت متصرف است؟

ید و تصرف مالکانه در تمام موارد اماره مالکیت ذوالید است

ید و تصرف مالکانه با احراز مشروعیت منشا آن اماره و مالکیت متصرف است.

ید و تصرف مالکانه با احراز مشروعیت منشا آن اماره مالکیت متصرف است.

ید و تصرف مالکانه در صورتی که دعوایی بر خلاف آن اقامه نشود اماره مالکیت متصرف است.

 
74 . اجمال مخصص در چه مواردی موجب اجمال عام نمی گردد؟ در صورتی که مخصص......

منفصل و اجمال آن مفهومی و در ارتباط با اقل و اکثر باشد.

منفصل و اجمال آن در مفهوم یا مصداق باشد.

متصل و اجمال آن در مصداق باشد.

متصل و اجمال آن در مفهوم باشد.

 
75 . در صورتی که تقدم و تاخر وقوع دو معامله متعارض نامعلوم ولی تاریخ وقوع یکی از آن دو معلوم باشد تکلیف چیست؟

هر دو معامله از درجه اعتبار ساقطند

معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است باطل شناخته می شود.

معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است صحیح است.

معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است صحیح است

 
76 . اصل مثبت در اصطلاح اصولیین اصلی است که:

موضوع آن از موضوعات احکام شرعی یا قانونی باشد.

حکمی شرعی یا قانونی با آن اثبات گردد.

از اجرای آن آثار و لوازم غیرشرعی و غیرقانونی مجرای آن اثبات شود.

مثبت حکمی یا موضوعی واقعیدر شرع یا قانون باشد.

 
77 . در تعارض قاعده تسلیط یا قاعده لاضرر تکلیف چیست؟

قاعده تسلیط بر قاعده لاضرر تقدم خواهد داشت.

قاعده لاضرر مقدم بر قاعده تسلیط می باشد.

هر دو قاعده تساقط کرده و مشکل بر حسب مورد با اصول عملیه باید حل و فصل گردد.

ضرر مالک و ضرر غیر مقایسه و ضرر اشد و اقوی بر ضرر اضعف تقدم خواهد یافت

 
78 . قیاس در اصطلاح اصول و فقه چیست؟

اثبات حکم شرعی یا قانونی موضوعی برای موضوع مشابه دیگر است.

مقایسه حکم قانونی یا شرعی موضوعی با حکم شرعی و یا قانونی دیگر است.

مقایسه مصالح و مفاسد موجود در احکام مختلف قانونی با یکدیگر است.

مقایسه عناصر و اجزای موضوعات احکام با یکدیگر است.

 
79 . شک و تردید در مکلف به مجرای چه اصلی است؟

مجرای اصل برائت

مجرای اصل احتیاط و اشتغال است

در شبهات محصوره مجرای اصل اشتغال و در دوران امر میان اقل و اکثر اصل برائت جاری است.

مجرای اصل تخیر بوده و مکلف در انتخاب دو طرف احتمال مختار است.

 
80 . در قوانین موضوعه استناد به عموم عام قبل از تفحص از مخصص جایز است؟

تنها در صورت احتمال مخصص متصل فحص و جستجو از آن ضرورت دارد.

تنها در صورت احتمال مخصص منفصل فحص و جستجو از آن ضرورت دارد.

تفحص در مخصص برای استناد به عموم عام ضرورت ندارد.

تفحص از مخصص شرط امکان استناد به عموم عام است.

 
 
جزای عمومی و اختصاصی
 

81 . تکرار جرم در کدامیک از جرم ها و مجازات های زیر قابل اعمال است؟

جرم ها و مجازات های تعزیری

در جرم ها و مجازات های مشمول مقررات تعزیری و بازدارنده

جرم ها و مجازات های قصاص ـ حدود ـ دیات ـ تعزیرات و بازدارنده

در جرم ها و مجازات های حدود ، تعزیر و مجازات های بازدارنده

 
82 . کدام یک از احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست؟

صدور چک بلامحل

غصب عناوین و مشاغل

هتک حرمت اشخاص

خیانت در امانت

 
83 . شخصی در محدوده ملک خود چاهی حفر می نماید عابری از آن محل عبور می کند و باعث آسیب یا خسارت عابر می گردد. در این صورت:

مالک مسئول است و باید از عهده خسارت یا دیه ی عابر برآید.

مالک مسئول است منتهی مسئولیت وی نسبت به نصف خسارت یا دیه است.

دیه یا خسارتی متوجه مالک نخواهد بود.

مسئولیت متوجه مالک است با این شرط که تقصیری از ناحیه وی سر زده باشد

 
84 . هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند به کدام مجازات های زیر محکوم خواهند شد؟

انفصال از خدمت

شش ماه تا سه سال زندان

شش ماه تا سه سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال

انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی و زندان از شش ماه تا سه سال.

 
85 . عفو عمومی در صلاحیت کدام یک از مراجع زیر است؟

مقام رهبری

مجلس شورای اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای امنیت ملی کشور

 
86 . مجازات قتل شبه عمد ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی......

زندان و دیه است تواما

زندان است بدون لزوم تقاضای اولیای دم و دیه در صورتی تعیین می شود که اولیای دم درخواست کرده باشند.

زندان است در صورت شکایت اولیای دم.

فقط پرداخت دیه است به شرط درخواست اولیای دم

 
87 . در جرایم تجاوز به ملک غیر و تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق صدور قرار بازداشت موقت متهم ....

الزامی است در صورتی که تعداد متهمان 3 نفر یا بیشتر باشند و قرائن قوی دلالت بر ارتکاب جرم نماید.

الزامی است در صورتی که تعداد متهمان 3 نفر باشند و قرائن قوی دلالت بر ارتکاب جرم نماید.

مطلقا الزامی است قطع نظر از تعداد متهمان در وصرت وجود قرائن قوی بر ارتکاب جرم

مطلقا جایز نیست قطع نظر از تعداد متهمان و حتی در صورت وجود قرائن قوی بر ارتکاب جرم

 
88 . در جرم کلاهبرداری در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه....

نمی تواند متهم را به کمتر از یک سال زندان محکوم نماید.

می تواند متهم را به کمتر از یک سال زندان محکوم نماید.

در صورتی می تواند متهم را به کمتر از یک سال زندان محکوم نماید که شاکی اعلام رضایت نماید.

در صورتی می تواند متهم را به کمتر از یک سال محکوم کند که ضرر و زیان شاکی را پرداخت کرده باشد.

 
89 . جزای نقدی در صورتی که .... قابل تعلیق است.

با سابقه محکومیت به پرداخت جزای نقدی بیش از 2 میلیون ریال همراه نباشد.

با سابقه محکومیت حد نیز همراه باشد.

با تعزیرات دیگر همراه نباشد.

با تعزیرات دیگر همراه باشد.

 
90 . در صورت منع تعقیب یا موقوفی تعقیب به فاعل اصلی جرم....

معاون جرم را نباید تعقیب کرد.

معاون جرم قابل تعقیب است.

معاون جرم اگر اقوی از مباشر جرم باشد قابل تعقیب است.

معاون جرم قابل تعقیب است اگر ثابت شود در ارتکاب جرم نیز مشارکت کرده است.

 
91 . در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی متعدد باشند......

باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود.

فقط برای جرمی که مجازات آن شدیدتر است مجازات تعیین می شود.

فقط برای جرمی مجازات تعیین می شود که مجازات آن زندان تعزیری باشد.

فقط برای جرمی مجازات تعیین می شود که سبب خسارت بیشتری شده باشد.

 
92 . مقاومت در برابر قوای انتظامی و تامینی دفاع مشروع محسوب می شود....

حتی اگر مامورین مشغول انجام وظیفه باشند.

حتی اگر مامورین از حدود وظایف خود خارج نشده باشند.

اگر عملیات مامورین بدون اخطار قبلی انجام شده باشد.

اگر مامورین مشغول انجام وظیفه نبوده و یا از حدود وظایف خود خارج شده باشند.

 
93 . کدام یک از موارد زیر در قانون از شرایط مشترک اضطرار و دفاع مشروع نمی باشد؟

تجاوز با خطر در نتیجه تقصیر عمدی خود شخص نباشد.

عمل ارتکابی ضرورت داشته باشد.

عمل ارتکابی با خطر متناسب باشد.

عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

 
94 . در طریق اثبات قتل عمدی از طریق قسامه....

در صورت رد قسامه به مدعی علیه در هر حال وی باید پنجاه نفر برای قسم حاضر کند.

در صورت رد قسامه به مدعی علیه وی با ادای یک قسم تبرئه می شود.

مدعی باید در هر حال پنجاه نفر برای ادای قسم حاضر کند و خودش می تواند یکی از آنان باشد.

مدعی باید پنجاه نفر برای قسامه حاضر کند لیکن اگر خویشاوندان نسبی مرد به این تعداد نداشت و یا حاضر به قسم نشدند هر قسم خورنده می تواند بیش از یک قسم یاد کند تا تعداد قسم ها به عدد پنجاه برسد.

 
95 . در حال حاضر در حقوق ایران قاعده تفسیر مضیق در مسائل جزایی مبتنی بر کدام یک از موارد زیر است؟

به موجب نص قانون است

به موجب اصول حقوقی مسلم است.

بر اساس موازین شرعی استنباط می شود.

تنها به نظر قاضی بستگی دارد.

 
96 . در مقایسه دیه زن و مرد در صورت جنایت مرد بر عضوی از بدن زن کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه زن برسد

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به بیش از ثلث دیه زن برسد

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به بیش از ثلث دیه کامل برسد

 
97 . کدام یک از موارد زیر در قانون شروع به جرم پیش بینی شده است؟

شروع به رشاء

شروع به رباخواری

شروع به آتش زدن جنگل

شروع به توقیف غیرقانونی

 
98 . شخصی اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور می نماید اما به دلیل دستگیر شدن و کشف قضیه عمل او به خارج کردن اموال مزبور نمی انجامد. عنوان جزایی عمل او چیست؟

عمل او جرم نیست.

حمل کالای قاچاق محسوب می شود.

شروع به قاچاق محسوب می شود.

قاچاق محسوب می شود.

 
99 . شخص الف شخص ب را برای ربودن شخص ج اجیر می کند و شخص ب شخص د را به عنوان راننده برای عمل ربایش اجیر می نماید. در صورتی که عمل ربایش با آگاهی شخص د واقع شده باشد اتهامات الف، ب و د چیست؟

اتهامات الف و ب مشارکت در آدمربایی است و اتهام د معاونت در جرم مذکور

اتهامات ب و د مشارکت در آدمربایی است و اتهام الف معاونت در آدمربایی

اتهامات هر سه مشارکت در آدمربایی است.

اتهام ب مباشرت در آدمربایی است و اتهامات الف و د معاونت در جرم مذکور است.

 
100 . شخصی با عمل نوعا کشنده دیگری را به قتل می رساند اما از ماهیت نوعا کشنده بودن عمل آگاهی ندارد در این فرض عنوان عمل مرتکب چیست؟

قتل عمدی است

قتل شبه عمدی است

قتل در حکم عمدی است

قتل در حکم شبه عمدی است

 
آیین دادرسی کیفری
 

101 . چنانچه در امور مالی قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند:

قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

با موافقت دادستان پرونده بایگانی می شود.

با اسقاط حقوق عمومی حقوق خصوصی هم ساقط می شود.

با فوت متهم ادعای خصوصی به قوت خود باقی می ماند

 
102 . دادگاه کیفری وقتی قرار اناطه صادر می کند که:

شاکی رضایت خود را اعلام نماید

جلب نظر کارشناس ضروری باشد

چنانچه اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه دیگری است.

دادگاه کیفری نمی تواند قرار اناطه صادر نماید مگر متهم تقاضا کند.

 
103 . هر گاه شخصی مرتکب جرایم متعددی شده باشد که اتهامات از حیث کیفر مساوی نیستند رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم:

ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود.

در دادگاه کیفری محاکمه می شود.

پرونده در هر یک از موارد اتهامی پس از تفکیک به دادگاههای صالحه ارسال و در آنجا محاکمه می شود.

در دادگاه انقلاب محاکمه می شود.

 
104 . وکیل متهم در کلیه مراحل تحقیق می تواند:

بجای متهم دفاع کند.

پس از تحقیق اولیه از متهم از وی دفاع کند.

بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت دفاع از متهم لازم بداند اعلام نماید.

صرفا ناظر تحقیقات از متهم بوده بدون آنکه کوچکترین مداخله ای نماید.

 
105 . چنانچه دادگاه کیفری قرار ترک تعقیب را بنا به درخواست مدعی صادر نماید:

اعتبار امر مختومه را دارد شاکی نمی تواند مجددا شکایت خود را مطرح کند.

صدور قرار مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.

شاکی بدون تجدیدنظرخواهی از قرار مذکور نمی تواند شکایت خود را مجددا مطرح کند.

با صدور قرار مذکور شاکی می تواند پس از جلب موافقت دادستان شکایت خود را مجددا مطرح کند.

 
106 . فاصله بین ابلاغ احضاریه متهم به دادگاه و موعد احضار در مواردی که موضوع فوریت نداشته حداقل:

سه روز

یک هفته

بیست روز

یک ماه

 
107 . در کلیه امور جزایی طرفین دعوی (شاکی ـ متهم) می توانند:

یک نفر وکیل معرفی و انتخاب کنند.

2 نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند

حداکثر سه نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند.

چندین نفر وکیل معرفی و انتخاب کنند.

 
108 . رای دادگاه کیفری در موارد ذیل غیابی است:

در صورتی که متهم و وکیل وی در جلسات دادگاه حاضر نشود.

در صورتی که متهم یا وکیل وی لایحه نفرستاده باشند.

در صورتی که متهم در جلسه دادگه حاضر نشده ولی وکیل وی حاضر شود.

در صورتی که متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند.

 
109 . بازپرس مکلف است در مواردی که قرار بازداشت موقت متهم را صادر می کند

هر سه ماه یک باربا ذکر دلایل قرار بازداشت را تمدید کند.

هر چهار ماه یک بار در آن تجدید نظر کند

پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت را تمدید کند.

هر شش ماه یک بار در قرار بازداشت تجدیدنظر و دلایل خود را ذکر کند.

 
110 . شخصی بابت صدور چک بلامحل به شش ماه حبس و پرداخت وجه چک به میزان سی میلیون ریال محکوم شده است. نامبرده که با تودیع وثیقه آزاد است تصمیم دارد در مهلت قانونی نسبت به محکومیت خود در امر کیفری و حقوقی توامان تجدیدنظر خواهی نماید. کدام مورد صحیح است؟

از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نسبت به امر کیفری و نیز امر حقوقی قانونا معاف است.

باید هزینه تجدیدنظرخواهی ا زمحکومیت کیفری خود را بپردازد و یا رئیس حوزه قضایی یا معاون وی او را از پرداخت آن معاف کند لیکن از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نسبت به امر حقوقی قانونا معاف است.

باید هزینه تجدیدنظرخواهی از محکومیت کیفری و حقوقی خود را بپردازد و یا ادعای اعسار کند. در صورت اثبات اعسار معاف از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است.

رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظرخواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در امر کیفری و حقوقی معاف نماید.

 
111 . مرور زمان حکم از چه زمان شروع می شود؟ از زمان:

ابلاغ حکم قطعی

ابلاغ حکم غیرقطعی

صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم بدوی

صدور حکم غیرقطعی

 
112 . در مورد متهمی که قرار اخذ وثیقه صادر شده توسط بازپرس قرار منع تعقیب صادر گردیده است وثیقه گذار به استناد قرار منع تعقیب صادره تقاضای آزادی وثیقه را نموده است بازپرس:

مکلف به آزادی وثیقه است، لیکن احتیاط باید قرار تامین کیفری سبک تری صادر نماید.

مکلف به رفع اثر از قرار اخذ وثیقه و آزادی وثیقه است.

پس از تایید قرار توسط دادستان مکلف به آزادی وثیقه است.

پس از تایید قرار توسط دادستان و نیز تایید آن توسط دادگاه و یا سپری شدن مهلت اعتراض شاکی مکلف به آزاد کردن وثیقه است.

 
113 . شخصی که کارمند یکی از ادارات دولتی است متهم است به اختلاس اموال دولتی، دلایل کافی نیز در این زمینه ارائه شده است. کدام اقدام زیر در خصوص جلب وی صحیح است؟

قاضی باید بدوا وی را جلب کند.

قاضی مختار است بدوا متهم را احضار و یا جلب کند.

قاضی نمی تواند بدون احضار متهم و عدم حضور وی او را جلب کند.

در صورتی که متهم بدون احضار قبلی جلب می شود که مبلغ اختلاس بیش از یکصد هزار ریال اعلام شده باشد.

 
114 . شخصی از دیگری تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کرده است. وی (شاکی) تصمیم دارد وجوهی را که متهم در بانک دارد برای تامین ضرر و زیان خود توقیف نماید.

صرف تقاضای شاکی و وجود دلایل کافی بر توجه اتهام قرار تامین خواسته صادر می شود.

صرف تقاضای شاکی و تودیع خسارت احتمالی که مرجع قضایی معین کرده است قرار تامین خواسته صادر می شود.

به تقاضای شاکی در دادسرا ترتیب اثر داده نمی شود لیکن پس از صدور کیفر خواست و در دادگاه با تقاضای شاکی قرار تامین خواسته صادر می شود.

لازم است شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیاد داده باشد و خسارت احتمالی که مرجع قضایی معین کرده هم تودیع کرده باشد تا قرار تامین خواسته صادر شود

 
115 . رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به چه مواردی بی اثر است و خود چگونه بی اثر می شود؟

نسبت به احکام قطعی بی اثر است و فقط به موجب قانون بی اثر می شود.

نسبت به احکام قطعی اجرا نشده هم موثر است و فقط به موجب قانون بی اثر می شود.

نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است و به موجب قانون یا رای وحدت رویه بعدی در همان موضوع بی اثر می شود.

نسبت به احکام قطعی اجرا نشده هم موثر است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه بعدی در همان موضوع بی اثر می شود.

 
116 . مهلت واخواهی در امور کیفری:

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قانونی است.

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی است.

ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قانونی است.

ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی است.

 
117 . وثیقه گذاری که به دستور مقام قضایی وثیقه او ضبط شده است می تواند:

به شعبه رسیدگی کننده مراجعه و اعتراض نماید.

ظرف ده روز به مقام قضایی دستور دهنده مراجعه و اعتراض نماید.

در موعد تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر شکایت کند.

ظرف ده روز به دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید.

 
118 . در کدام مورد صدور بازداشت موقت الزامی نیست؟

اسیدپاشی

جرمی که مجازات آن رجم باشد.

آدم ربایی

استفاده از سند مجعول با یک فقطه سابقه محکومیت قطعی

 
119 . بازپرس معتقد است رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادسرای نظامی است و دادستان عمومی و انقلاب محل با این عقیده مخالف است و در خصوص این مورد معتقد به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است. در این صورت:

نظر بازپرس متبع است.

نظر دادستان متبع است.

نظر رئیس حوزه قضایی متبع است.

حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی و یا انقلاب محل خواهد بود.

 
120 . در امور جزایی فاصله بین انتشار آگهی ابلاغ احضاریه تا روز دادرسی......

نباید کمتر از یک ماه باشد.

باید بیش از سی روز باشد.

سی روز باید باشد.

بیش از ده روز باید باشد.

 

سوالات آزمون وکالت سال:  95  ,    94  ,   93  ,   92  ,   91  ,   90  ,   89  ,   88  ,   87  ,   86  ,   85  ,   84  ,   83جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code